Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie (IPMSD) | Serwis główny UG

Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie (IPMSD)

Kierownik studiów doktoranckich: prof. dr hab. Michał Obuchowski

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Strona WWW Wydziału: http://www.biotech.ug.edu.pl/

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed - stary budynek
ul. Kładki 24
80-822 Gdańsk

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie IPMSD (Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies LiSMIDoS) prowadzone są jako studia interdyscplinarne na następujących wydziałach: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Wydział Biologii, Wydział Chemii oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. W funkcjonowanie studiów zaangażowane są także: Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Wykaz obszrów kształcenia:

- obszar nauk ścisłych

- obszar nauk przyrodniczych

 

Wykaz dyscyplin naukowych:

- biochemia

- biologia

- ekologia

- mikrobiologia

- chemia

- matematyka

Forma i czas trwania studiów

Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie IPMSD prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i trwają cztery lata (osiem semestrów).

Jednostki prowadzące studia

Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie IPMSD prowadzone są na następujących wydziałach:

1. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

2. Wydział Biologii

3. Wydział Chemii

4. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Instytut Matematyki)

Na wymienionych wyżej wydziałach prowadzone są także inne studia doktoranckie.

Cele kszałcenia

Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie IPMSD stwarzają warunki do:

1) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie,

2) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych; w szczególności dzięki faktowi prowadzenia studiów w języku angielskim,

3) przygotowania przez doktoranta co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu międzynarodowym lub publikacji w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji,

4) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe,

5) przygotowania do egzaminów doktorskich,

6) przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego,

7) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą

Celem studiów jest promowanie podejścia interdyscyplinarnego w badaniach z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych oraz umożliwienie wysokiego poziomu kształcenia doktorantów dzięki wykonywaniu projektów doktorskich w zespołach badawczych funkcjonujących w obrębie czterech Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego tworzących studia. Studia interdyscyplinarne umożliwiają wykorzystanie szerokiego zaplecza badawczego jednostek biorących udział w kształceniu doktorantów. Uczestnicy IPMSD uzyskują gruntowne przygotowanie w jednej z nauk przyrodniczych bądź matematycznych i co najmniej dobre w przynajmniej jednej dyscyplinie dodatkowej. W czasie procesu kształcenia szczególny nacisk położony jest na umiejętności wykorzystania w badaniach naukowych technik i metod bioinformatycznych oraz modelowania czy/i przetwarzania dużej ilości danych. W nowoczesnej nauce oraz praktyce szeroko pojęte modelowanie numeryczne jest ważnym uzupełnieniem lub też alternatywą dla badań empirycznych. Ma to szczególne znaczenie kiedy występują ograniczenia natury technicznej lub też etycznej w przypadku wykonywania badań empirycznych.

Plan studiów