Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z Modelowania Matematycznego (IPMSD) | Serwis główny UG

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z Modelowania Matematycznego (IPMSD)

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Jarosław Pykacz, prof. UG

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Strona WWW Wydziału: http://www.mfi.ug.edu.pl/

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling  IDSMM przygotowują do uzyskania stopnia doktora w obszarze nauk ścisłych, a dyscypliną doktoryzowania jest matematyka.

Forma i czas trwania studiów

Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling są prowadzone w formie stacjonarnej i trwają cztery lata (osiem semestrów).

Jednostki prowadzące studia

Studia doktoranckie prowadzone w tej samej dyscyplinie naukowej odbywają się wyłącznie w jednostkach organizacyjnych Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Cele kszałcenia

Celem studiów doktoranckich IDSMM jest promowanie badań interdyscyplinarnych w zakresie nauk matematycznych oraz umozliwienie wysokiego poziomu kształcenia doktorantów w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych. Studia te stwarzają warunki do:

  • prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenia,
  • współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych; w szczególności dzięki faktowi prowadzenia studiów w jezyku angielskim,
  • przygotowania przez doktoranta co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopismie naukowym o zasięgu międzynarodowym lub publikacji w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji,
  • realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe,
  • przygotowania do egzaminów doktorskich,
  • przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego,
  • uczestniczenia wżyciu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

Plan studiów