Niestacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Ochrony Środowiska przy Wydziale Chemii | Serwis główny UG

Niestacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Ochrony Środowiska przy Wydziale Chemii

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

Wydział Chemii

Strona WWW Wydziału: http://www.chem.ug.edu.pl

Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Niestacjonarne Studia Doktornackie z Chemii i Ochrony Środowiska, to studia stanowiące wyodrębioną część jednego obszaru kształcenia: obszaru nauk ścisłych. Dyscypliny doktoryzowania to: chemia oraz ochrona środowiska.

Forma i czas trwania studiów

Niestacjonarne Studia Doktornackie z Chemii i Ochrony Środowiska prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych i trwają cztery lata.

Jednostki prowadzące studia

Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Chemii i Ochrony Środowiska realizowane są przez Wydział Chemii, a wszczególności przez wszystkie Katedry i Zakłady wchodzące w skład Wydziału Chemii.

Cele kszałcenia

Program kształcenia na studiach doktoranckich Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich Chemii i Ochrony Środowiska przy Wydziale Chemii obejmuje:

Badania naukowe prowadzone pod kierunkiem opiekuna/promotora doktoratu, na które składają się: uczestnictwo w realizacji projektów naukowych, prezentacja wyników badań na konferencjach, przygotowywanie publikacji i projektów badawczych, przygotowanie rozprawy doktorskiej (nie są objęte systemem punktowania ECTS ale zdobyte w ich toku kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych wchodzą w zakres efektów kształcenia).

        Łączny wymiar zorganizowanych zajęć dydaktycznych objętych programem całego toku studiów (bez badań naukowych) odpowiada 39 punktom ECTS (szczegóły w załączniku). Uczestnicy uzyskują 8 punktów ECTS w ramach zajęć obowiązkowych, na które składają się seminaria doktoranckie i wydziałowe oraz 31 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych. W grupie zajęć fakultatywnych można wyróżnić zajęcia przygotowujące uczestników do pełnienia roli nauczyciela akademickiego oraz zajęcia rozszerzające wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia badań naukowych.

        Doktorant może wystąpić do kierownika NSDChiOŚ o realizację programu kształcenia w indywidualnym toku studiów, w trakcie którego będzie realizować zajęcia dydaktyczne w innym czasie, niż to przewiduje plan studiów.

Rada Wydziału Chemii zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich jak również sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów.

Plan studiów