International Ph.D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” (INTERCHEM) | Serwis główny UG

International Ph.D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” (INTERCHEM)

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

Wydział Chemii

Strona WWW Wydziału: http://www.chem.ug.edu.pl

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Interdyscyplinarne, środowiskowe studia doktoranckie pn. International Ph.D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” (INTERCHEM), to studia stanowiące wyodrębnioną, całą część (dziedzinę nauk chemicznych) jednego obszaru kształcenia: obszaru nauk ścisłych, realizowaną w uczelniach w sposób określony przez program kształcenia.

Forma i czas trwania studiów

Interdyscyplinarne, środowiskowe studia doktoranckie pn. International Ph.D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” (INTERCHEM), realizowane są w formie studiów stacjonarnych i prowadzone w języku angielskim.

Interdyscyplinarne, środowiskowe studia doktoranckie pn. International Ph.D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” (INTERCHEM), trwają cztery lata. Mogą być one skrócone, w związku z wcześniejszym złożeniem i obroną pracy doktorskiej, lub przedłużone na wniosek doktoranta, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 24.10.2014 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich.

Jednostki prowadzące studia

Interdyscyplinarne, środowiskowe studia doktoranckie pn. International Ph.D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” (INTERCHEM) realizowane są przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, a w szczególności przez wszystkie Katedry i Zakłady wchodzące w strukturę obu Wydziału. W obu Uczelniach nie ma jednostek realizujących program studiów III stopnia w zakresie dyscyplin: biochemia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska i technologia chemiczna.

Cele kszałcenia

Program kształcenia na Interdyscyplinarnych, środowiskowych studiach doktoranckich pn. International Ph.D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” (INTERCHEM), poza niniejszym dokumentem pod nazwą Informacje ogólne, obejmuje:
- badania naukowe prowadzone pod kierunkiem opiekuna/promotora doktoratu, na które składają się: uczestnictwo w realizacji projektów naukowych, prezentacja wyników badań na konferencjach, przygotowywanie publikacji i projektów badawczych, przygotowanie rozprawy doktorskiej (w języku angielskim), nie są objęte systemem punktowania ECTS ale zdobyte w ich toku kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych wchodzą w zakres efektów kształcenia;
- zorganizowane zajęcia dydaktyczne - łączny wymiar zorganizowanych zajęć dydaktycznych objętych programem całego toku studiów (bez badań naukowych) odpowiada 39 punktom ECTS (szczegóły w załączniku). Uczestnicy uzyskują 8 punktów ECTS w ramach zajęć obowiązkowych, na które składają się seminaria doktoranckie i wydziałowe oraz 31 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych. W grupie zajęć fakultatywnych można wyróżnić zajęcia przygotowujące uczestników do pełnienia roli nauczyciela akademickiego oraz zajęcia rozszerzające wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia badań naukowych.
        Doktorant może wystąpić do kierownika INTERCHEM o realizację programu kształcenia w indywidualnym toku studiów, w trakcie którego będzie realizować zajęcia dydaktyczne w innym czasie, niż to przewiduje plan studiów.
Rady obu Wydziałów zatwierdzają sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich jak również sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów.

Plan studiów