fbpx Stypendium Rektora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stypendium Rektora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta na poszczególnych kierunkach na zasadzie rankingu do 10% najlepszych studentów.

Stawka na rok akademicki 2019/2020 stypendium Rektora wynosi 600 zł miesięcznie. 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane, jeżeli student posiada jedno z poniższych osiągnięć:

1.) wysoką średnią ocen, - średnia ocen liczona jest we większości przypadków jako średnia arytmetyczna wszystkich przedmiotów z danego roku kończących się egzaminem. Jednakże rada wydziału może podjąć decyzję, żeby do średniej wliczać ważne przedmioty z poszczególnych lat, które kończyły się np. zaliczeniem z oceną. W Centrum nie znamy podstaw wyliczania średniej dla każdego roku na każdym kierunku. O te szczegóły należy pytać w dziekanatach u osób zajmujących się obsługą danych kierunków. 

 

Od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 każdy wniosek o stypendium Rektora złożony w Centrum musi posiadać adnotację z dziekanatu o średniej. Informacja o średniej powinna być podpisana i opieczętowana przez pracownika właściwego dziekanatu.

Zaświadczenie o uzyskanej średniej na ostatnim roku studiów muszą donieść ci studenci, którzy zmienili kierunek studiów - np. z jednego kierunku pierwszego stopnia poszli na inny kierunek studiów drugiego stopnia, zmienili przy okazji wydział bądź uczelnię. Przy jednoczesnej zmianie kierunków i uczelni po zakończeniu edukacji na pierwszym stopniu potrzebne jest zaświadczenie o średniej uzyskanej na ostatnim roku studiów - ta wartość nie jest podawana w suplementach do dyplomu, potrzebne jest oddzielne zaświadczenie z uczelni, również z Uniwersytetu Gdańskiego przy zmianie kierunków przy przechodzeniu z pierwszego na drugi stopień.

 

2.) wybitne osiągnięcia naukowe:

− artykuł w czasopiśmie recenzowanym dostępnym w formie tradycyjnej bądź elektronicznej,

− artykuł lub rozdział w książce,

− artykuł w czasopiśmie specjalistycznym/fachowym,

− publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym,

Należy podać: tytuł publikacji, miejsce publikacji, rodzaj publikacji, dokładną datę publikacji, numer ISBN, ISSN, ISAN (jeżeli został nadany). Uznaje się również artykuły niewydane, ale przyjęte do publikacji i posiadające pozytywną opinię recenzentów. Student ma 3 miesiące od przyznania stypendium na dostarczenie potwierdzenia opublikowania publikacji, jeżeli tego nie zrobi Stypendium Rektora jest odbierane oraz jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych świadczeń,

b) nagrody i wyróżnienia uzyskane na olimpiadach i konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich:

− otrzymanie nagrody za zajęcie I - VI miejsca w konkursie międzynarodowym,

− otrzymanie nagrody za zajęcie I - III miejsca w konkursie ogólnopolskim.

Należy podać: datę otrzymania nagrody, nazwę nagrody/konkursu, określenie podmiotu przyznającego. Nie uwzględnia się nagród uzyskanych za osiągnięcia nienaukowe,

c) opracowania lub referaty naukowe nieobjęte programem nauczania, w przypadku których wnioskujący jest autorem głównym:

− referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej,

− prezentacja multimedialna przygotowana na międzynarodową konferencję naukową,

− co najmniej trzy referaty, prezentacje multimedialne lub plakat przedstawione na krajowej konferencji naukowej,

Należy podać: tytuł referatu lub prezentacji, datę i miejsce wygłoszenia, opis.

Za konferencje międzynarodową uważa się taką, w której co najmniej jedna trzecia czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.

Za krajową konferencję naukową uważa się taką, w której udział bierze co najmniej 10 ośrodków naukowych,

d) uzyskane patenty lub wzory użytkowe,

e) udział w grantach naukowych na stanowisku kierownika/głównego wykonawcy/wykonawcy;

 

3) wybitne osiągnięcia sportowe:

a) zajęcie I - III miejsca Mistrzostw Polski AZS, Mistrzostw Polski w typie Uczelni, Akademickich Mistrzostw Polski w typie Uczelni lub Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, osób niepełnosprawnych:

− indywidulanie,

− drużynowo, jeżeli punkty zdobyte przez studenta wliczają się do końcowej klasyfikacji drużyny,

b) reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,

c) wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych – w najwyższej klasie rozgrywkowej,

d) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,

e) udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

Osiągnięcia należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez Akademicki Związek Sportowy lub organizatora zawodów. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5;

 

4) wybitne osiągnięcia artystyczne:

a) zajęcie I - III miejsca w konkursie, festiwalu o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,

b) autorstwo/występ w recenzowanych wystawach, wernisażach, koncertach, plenerach,

Należy podać: nazwę i datę konkursu, festiwalu, zajęte miejsce, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez organizatora.

 

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na 9 miesięcy.

Świadczenia wypłacane są od grudnia (z wyrównaniem za październik i listopad) do czerwca.

W nowym roku akademickim wysokość stawek może ulec zmianie – kwota świadczenia uzależniona jest od liczby świadczeniobiorców.

Last modified by: Maciej Ciemny
Created by: Maciej Ciemny
Last modified: 
2020, February 17 - 12:26pm