fbpx O nas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

O nas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

NAJWIĘKSZA UCZELNIA W REGIONIE POMORSKIM

49 lat Uniwersytetu Gdańskiego
Tradycja i dynamiczny rozwój

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w kampusach Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. To dziś jeden z najnowocześniejszych akademickich ośrodków w Polsce. Święto UG 2019

Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca 1970 roku. Powstał  z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku; później w jego skład weszło także Wyższe Studium Nauczycielskie. Prekursorką Wyższej Szkoły Ekonomicznej była Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Sopocie, która rozpoczęła działalność w 1945  roku i już w 1947 wydała pierwsze dyplomy, gdyż kontynuowali w niej naukę studenci trzeciego roku.

20 marca 2020 roku minie 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś to największa uczelnia w regionie pomorskim, która wywarła niepodważalny wpływ na rozwój nowoczesnej Polski, nauki i szkolnictwa wyższego. Na jedenastu wydziałach studiuje niemal dwadzieścia sześć tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

 

Kadra naukowa

Uniwersytet Gdański osiąga znaczące sukcesy naukowe, umacniając pozycję lidera w regionie. Kadra naukowa Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania naukowe na światowym poziomie. Służąc wiedzą i doświadczeniem całemu regionowi pomorskiemu, pomaga w jego dynamicznym, rozwoju.

Jednym z sukcesów jest udział Uniwersytetu Gdańskiego w specjalnym Programie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Międzynarodowe Agendy Badawcze, który zakłada tworzenie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości z udziałem najlepszych naukowców z całego świata.  Uniwersytet Gdański dwukrotnie został jego laureatem, uzyskując 76 mln złotych na stworzenie dwóch agend:  Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science), które poprowadzi dwóch światowej klasy naukowców – prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT), którego dyrektorem został prof. Marek Żukowski.

W efekcie rozwijania więzi między działalnością naukową a praktyką gospodarczą na Uniwersytecie Gdańskim powstaje duża liczba ekspertyz i opinii, mających formę opracowań chronionych ustawą o prawach autorskich. Dzięki działaniom kadry naukowej UG uczelnia staje się inkubatorem przedsiębiorczości w takich dziedzinach, jak biotechnologia, biologia czy chemia.

Uniwersytet Gdański współpracuje z uczelniami wyższymi większości państw Europy, a także odległych krajów świata. Wspólne badania i przedsięwzięcia prowadzone są w ramach ponad stu międzynarodowych umów z zagranicznymi partnerami. Kolejne instytuty, katedry i zakłady zdobywają status centrum doskonałości, który jest europejskim certyfikatem jakości. Liczne zagraniczne staże kadry naukowej pomagają w coraz nowocześniejszym i otwartym kształceniu młodzieży.

BadaniaNaukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego zdobywają polskie i międzynarodowe granty oraz nagrody.  Są m.in. laureatami stypendiów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz najważniejszej naukowej nagrody w Polsce, nazywanej Polskim Noblem, Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przyznawanej za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. W dziedzinie nauk ścisłych, za badania związane z fizyką kwantową, w 2008 roku zdobył ją prof. Ryszard Horodecki, a w 2013 – prof. Marek Żukowski. Badacze z Uniwersytetu Gdańskiego są także laureatami, najważniejszej na Pomorzu,  Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza od początku jej ustanowienia. W dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych: prof. dr hab. Maciej Żylicz (1992), prof. dr hab. Karol Taylor (1995), prof. dr hab. Zbigniew Grzonka (1999), prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (2003), prof. dr hab. Marcin Pliński (2007), prof. dr hab. Ryszard Horodecki (2008), prof. Jerzy Błażejowski (2012), prof. Marek Żukowski (2015), prof. Piotr Stepnowski (2018). W kategorii nauk humanistycznych: prof. dr hab. Roman Wapiński (2001), prof. dr hab. Edmund Kotarski (2002), prof. dr hab. Józef Bachórz (2003), prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (2004), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (2005), prof. dr hab. Jerzy Limon (2006), prof. dr hab. Małgorzata Czermińska-Książek (2007), prof. dr hab. Zdzisław Brodecki (2009), prof. dr hab. Jan Burnewicz (2010), prof. dr hab. Mirosław Szreder (2011), prof. Brunon Synak (2012), prof. Stefan Chwin (2013), prof. Mieczysław Nurek (2014), prof. Jerzy Zajadło (2016), prof. Cezary Obracht-Prondzyński (2017).

W 2003 roku w Gdańsku powołano naukową nagrodę dla młodych naukowców pod nazwą „Młody Heweliusz”, która od 2006 roku nosi nazwę Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena.  W gronie wyróżnionych znaleźli się: dr Sławomir Antkiewicz (2003), dr Oktawian Nawrot (2004), dr Karol Horodecki i dr Monika Bokiniec (2006), dr Kamil Zeidler (2007), dr Michał Harciarek (2008), dr Paweł Antonowicz i dr Robert Łyżeń (2009), dr Sylwia Freza i dr Magdalena Giers (2011), Jakub Szlachetko (2012), Piotr Kitowski (2013), dr Anna Klimaszewska i dr Marta Kolanowska (2014), Wacław Kulczykowski (2016), Piotr Zieliński (2017), Marta Skowron Volponi (2018).

Oferta kształcenia

Uniwersytet proponuje zróżnicowane formy kształcenia. Część z nich ma charakter interdyscyplinarny, niektóre mogą być realizowane we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, krajowymi i zagranicznymi (w tym poprzez programy wymiany studentów MOST, ERASMUS). Oferta jest skierowana do bardzo szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od ich wieku, sytuacji zawodowej, miejsca zamieszkania oraz dotychczasowego wykształcenia, zgodnie z ideą lifelong learning.

Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 80 kierunkach studiów w zakresie 219 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, a w planach na nowy rok akademicki 2019/2020 jest uruchomienie ośmiu kolejnych. Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wszystkie łączy interdyscyplinarność, a nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami. Studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Najnowsze proponowane kierunki studiów i specjalności to między innymi Informatyka o profilu praktycznym, Zarządzanie instytucjami służby zdrowia, Produkcja form audiowizualnych, Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, Geografia fizyczna z geoinformacją, Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology). W ostatnich latach na UG pojawiły się także Genetyka i biologia eksperymentalna, Psychologia pracy i biznesu, Modelowanie matematyczne i analiza danych, Biznes chemiczny, Sinologia, Neurobiopsychologia, Aplikacje informatyczne w biznesie, Podatki i doradztwo podatkowe. Uniwersytet Gdański poszerza także ofertę kierunków w języku angielskim, można tu studiować między innymi International Business, European Business Administration, Financial Analyst, Cultural Communication, a od przyszłego roku akademickiego także Criminology and criminal justice.

Naukę języka obcego można szlifować na 7 lektoratach. Poszerza się oferta zajęć fizycznych, studenci mogą wybierać między kilkunastoma dyscyplinami sportowymi. Kształcenie obejmuje również udział studentów w pracach badawczych. Na uczelni aktywnie działa 170 wydziałowych studenckich kół naukowych, 11 doktoranckich kół naukowych oraz 17 studenckich stowarzyszeń, organizacji i międzywydziałowych kół naukowych, część studentów pierwsze naukowe doświadczenia może zdobywać również w trakcie realizowanych przez nauczycieli akademickich grantów. Kontynuowaniu zainteresowań naukowych, ale również doskonaleniu już zdobytych kwalifikacji, sprzyjają studia doktoranckie oraz podyplomowe.

Rozwijają się takie projekty jak Uniwersytet Otwarty, gdzie wykładowcy akademiccy przekazują swoją wiedzę za pośrednictwem multimediów.

Pojawiają się interaktywne kursy e-learningowe, coraz więcej książek i czasopism udostępnianych jest elektronicznie. Studenci UG w trakcie studiów korzystają z nowoczesnych pracowni, ułatwiających zdobywanie zawodowych umiejętności. Są to między innymi oddane w 2018 roku najnowocześniejsze w Polsce Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego, które służy studentom kierunków o profilu praktycznym, nowoczesne w pełni wyposażone studio radiowe. To także laboratorium Thomson Reuters Data Suite z bezpłatnym dostępem do informacji finansowych firm, unikatowy dealing room, gdzie studenci w rzeczywistym czasie trenują operacje giełdowe, laboratorium tradingowe, pracownia informatyczna wyposażona w technologie mobilne, laboratorium translatoryczne oraz do nauki tłumaczeń ustnych, laboratorium fizyczne z unikatową aparaturą pomiarową czy pracownia zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego.

Ważne miejsce zajmują praktyki studenckie oraz staże, także zagraniczne. Biuro Karier UG, które jest liderem wśród zawodowych doradców województwa pomorskiego, pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju.

Przedsięwzięcia te wpisują się w zasadę łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami. To poszerza możliwości absolwentów UG na rynku pracy i daje uczelni wysokie miejsce wśród polskich uniwersytetów w rankingach zatrudnienia i płac. 

 

Studenci UG

Poza zdobywaniem wiedzy studenci mogą realizować swoje pasje i poszerzać zainteresowania w wydziałowych i międzywydziałowych studenckich kołach naukowych oraz organizacjach studenckich, a także w zdobywającym na międzynarodowych festiwalach nagrody Akademickim Chórze Uniwersytetu Gdańskiego, Zespole Pieśni i Tańca Jantar oraz Akademickim Centrum Kultury Alternator, które organizuje znaczące dla regionu pomorskiego przedsięwzięcia kulturalne i imprezy. Ważną częścią życia akademickiego jest sport, a drużyny Akademickiego Związku Sportowego UG oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu sięgają po medale i laury w najważniejszych imprezach sportowych w Polsce i świecie.

Studenci działający w kołach naukowych i studenckich organizacjach osiągają spektakularne sukcesy. Za innowacyjne pomysły, wynalazki i informatyczne aplikacje każdego roku zdobywają nagrody na międzynarodowych konkursach w USA, Europie i krajach azjatyckich. Wyróżniają się działalnością badawczą i organizacyjną. Studenci z uniwersyteckiej drużyny ENACTUS od kilkunastu lat wdrażają ze znakomitym skutkiem i przy bardzo dużym zainteresowaniu mieszkańców wdrażają społeczne i ekologiczne projekty na ternie Trójmiasta, za które zdobywają mistrzostwo Polski w konkursie Enactus Poland National Champion  i każdego roku reprezentują Polskę w finałach światowych ENACTUS World Cup. Sukcesy osiąga Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, pomagając studentom w zdobywaniu zawodowej samodzielności poprzez zakładanie własnych firm. Uniwersytet Gdański znalazł się pierwszej dziesiątce polskich uczelni najbardziej przyjaznych młodym przedsiębiorcom, uzyskując nadany przez AIP tytuł – TOP 10 Startup Friendly.

 

In mari via tua

Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii w Helu, Stacja Badania Wędrówek Ptaków czy Stacja Biologiczna. Morski wizerunek uczelni to także kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku. Dotyczy to przede wszystkim Wydziału Biologii oraz Wydziału Oceanografii i Geografii i takich kierunków, jak biologia, geografia, ochrona środowiska czy też oceanografia, ale także Wydziału Chemii, na którym prowadzone są badania nad ochroną środowiska morskiego, Wydziału Prawa i Administracji, na którym charakterystyczne jest skupienie się na badaniach prawa morskiego, międzynarodowego prawa morza, prawa i ustroju miast pomorskich, kryminalistyki morskiej. Na Wydziale Ekonomicznym istnieje Instytut Transportu i Handlu Morskiego, którego pracownicy prowadzą badania dotyczące ekonomicznych aspektów funkcjonowania transportu i handlu morskiego oraz prowadzą specjalność: międzynarodowy transport i handel morski, kształcąc specjalistów w tym zakresie. Zainteresowania literaturoznawców koncentrują się na mieście i regionie. Kontynuowane są długofalowe projekty badania związków literatury różnych epok z marynistyczną problematyką Pomorza. Trwają prace nad folklorystyką Polski północno-wschodniej i mitologią bałtosłowiańską. W badaniach historyków dominuje problematyka regionu Morza Bałtyckiego, historia Gdańska i Pomorza.

Uczelnia aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej poprzez realizację wielu międzynarodowych naukowych projektów w ramach programu Horyzont 2020, Interreg czy Bonus-185. Jest także liderem Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich, w skład którego wchodzą uczelnie wyższe z Pomorza oraz instytuty badawcze.

Uniwersytet Gdański realizuje dewizę in mari via tua (w morzu droga Twoja), służąc rozwojowi regionu pomorskiego, którego bogactwem jest morze.

 

Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna

Uniwersytet Gdański współpracuje z uniwersytetami, szkołami wyższymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi ze wszystkich niemal krajów świata. Pozwala to zarówno na poszerzanie oferty dydaktycznej, jak i pogłębianie wiedzy nauczycieli akademickich oraz rozbudowę Uniwersytetu Gdańskiego. Ważnym elementem wspólnych działań jest realizacja projektów. Uniwersytet Gdański w okresie od 2002 roku do marca 2019 roku podpisał ok. 370 umów o dofinansowanie projektów europejskich i międzynarodowych.

Uniwersytet Gdański posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów w ramach Programów Ramowych oraz Programu Horyzont 2020 – łącznie są to 73 projekty. Do największych sukcesów zaliczyć można w 5. PR – trzy europejskie centra doskonałości: Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development (RECOURSE), Centre of Excellence for Baltic Development, Education and Research (BALTDER), Centre of Excellence in Bio-safety and Molecular Biomedicine (BioMoBil), w 6. PR sieci doskonałości: Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MARBEF), European Vigilance Network for the Management of Antiviral Drug Resistance (VIRGIL), w 7. PR projekty o dużej skali: Exploring Marine Resources for Bioactive Compounds: From Discovery to Sustainable Production and Industrial Applications (MAREX), Quantum Interfaces, Sensors, and Communication based on Entanglement (Q-ESSENCE), Quantum resOurces: conceptuaLs and APplicationS (QOLAPS), CENTRE OF MOLECULAR BIOTECHNOLOGY FOR HEALTHY LIFE Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform (MOBI4Health), w Horyzoncie 2020: Electrification of public transport in cities – ELIPTIC, Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks — NanoREG II, Viral Metagenomics for Innovation Value - Virus-X,  Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences – STARBIOS2, Assemble Plus (Association of European Marine Biological Laboratories Plus), Dating fossils with molecules - innovative approach to determine the age of Baltic amber – AMBER, Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics – NanoInformaTIX, Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law - RECONNECT.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otworzyło dla polskiej nauki nowe możliwości finansowania działań m.in. poprzez korzystanie z funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz inicjatyw wspólnotowych.

W okresie programowania 2007-2013 Uniwersytet Gdański podpisał łącznie 71 umów o dofinansowanie projektów w ramach następujących Programów Operacyjnych: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w tym 13 projektów, które miały na celu wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka.

Natomiast w okresie programowania 2014-2020 Uniwersytet Gdański podpisał już 36 umów o dofinansowanie projektów, między innymi w ramach następujących programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kolejne granty zostały wybrane do realizacji. Wśród dofinansowanych projektów są tak prestiżowe projekty jak: „Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi” (ICCVS),  „Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT)”, czy „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego” (ProUG).

Naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego pozyskują również inne granty europejskie i międzynarodowe np. w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Bonus, Polonez, Beethoven czy Erasmus+.

Rozwój inwestycyjny Uniwersytetu GdańskiegoNowy budynek Instytutu Biotechnologii UG

Rozwój inwestycyjny Uniwersytetu Gdańskiego koncentruje się na rozbudowie uczelni w ramach trzech kampusów: oliwskiego, sopockiego oraz gdyńskiego. Uczelniana infrastruktura powstaje w znacznej części w ramach środków finansowych pozyskiwanych z programów Unii Europejskiej. Nowoczesne  gmachy wydziałów, pracownie i laboratoria, wyposażone w najnowszą aparaturę, otwierają nowe możliwości prowadzenia badań naukowych, współpracy z gospodarką i biznesem, zapewniają warunki studiowania na miarę XXI wieku. Mają znaczący wpływ na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego.

Największa liczba studentów, pracowników i budynków Uniwersytetu Gdańskiego jest skoncentrowana w Kampusie w Gdańsku Oliwie. Mieszczą się tam wydziały Biologii, Chemii, Filologiczny, Historyczny, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Nauk Społecznych, Prawa i Administracji, Biblioteka Główna UG, domy studenckie i rektorat. Początek budowy Kampusu w Gdańsku Oliwie to lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku, ale intensywny rozwój, który doprowadził do współczesnego obrazu największego i najnowocześniejszego centrum akademickiego, został zapoczątkowany przez budowę nowego gmachu Wydziału Prawa i Administracji (2002 rok). Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, wpisując się w nowoczesny, dynamiczny rozwój Trójmiasta, zmieniła całkowicie wizerunek tej części Gdańska.

W 2006 roku została wybudowana najnowocześniejsza w regionie pomorskim Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, która stanowi środowiskowe centrum informacji naukowej. W pełni skomputeryzowana oferuje wolny dostęp do ponad pięciuset tysięcy woluminów. Odpowiadające wymaganiom dwudziestego pierwszego wieku czytelnie oraz specjalne sale do indywidualnej pracy służą studentom i społeczności akademickiej całego regionu.

Wśród nowszych inwestycji można wskazać gmach Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii, który został oddany do użytku w 2008 roku. Mieszczą się w nim nowoczesne, wyposażone w multimedia aule, specjalistyczne pracownie socjologiczne, obserwacyjne, terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, studio fotograficzne, radiowe, a także przestronny hall umożliwiający organizowanie wystaw i koncertów. Od 2019 roku na wydziale funkcjonuje Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego. Jest wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt studio telewizyjne z wirtualną scenografią, nowoczesną reżyserką, stanowiskami do montażu materiałów filmowych, newsroomami, posiada profesjonalne komputery i specjalistyczne oprogramowanie. Koszt inwestycji to blisko 5,5 miliona złotych. Uniwersytet otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 4 milionów złotych, a ponad milion złotych stanowi wkład własny. Partnerem projektu jest 2Pi Group sp. z o.o.

Największa inwestycja w Polsce, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to budowa wydziałów Chemii i Biologii.  Koszt projektu, o nazwie „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego” to prawie 240 milionów zł, z czego dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 231 milionów zł. Całkowity koszt budowy Wydziału Biologii wraz z wyposażeniem to prawie 105 milionów zł, a Wydziału Chemii – pond 133 miliony zł.

Nowy gmach Wydziału Biologii, o powierzchni całkowitej ponad 23.000 m², został otwarty 1 października 2012 roku. Obiekt składa się z trzech części: dwóch czterokondygnacyjnych oraz jednej pięciokondygnacyjnej, połączonych przestronnym i imponująco zagospodarowanym zielenią holem. Każde skrzydło budynku przeznaczone jest dla innej specjalności: biologii molekularnej, środowiskowej oraz eksperymentalnej. Znajdują się tam nowoczesne  aule, sale wykładowe, sale do ćwiczeń oraz laboratoria i pracownie specjalistyczne wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą. W budynku można także oglądać czasowe i stałe wystawy, mieści się tam m.in. Muzeum Inkluzji w Bursztynie, Akwarium Malawi, eksponaty ptaków, gadów i ssaków, wielkoformatowe modele drapieżnych stawonogów, kolekcja roślin mięsożernych, formikarium z mrówkami farmerkami, ekspozycja szkieletów ssaków, ze szkieletem drugiego co do wielkości zwierzęcia na Ziemi – płetwala zwyczajnego (finwala) a także wielkoformatowe murale przedstawiające drzewo życia w ujęciu historycznym oraz molekularnym. Wszystko to sprawia, że jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez uczniów i mieszkańców Trójmiasta.

Uroczyste otwarcie Wydziału Chemii odbyło się 27 maja 2013 roku. Kompleks obiektów wchodzących w skład nowej siedziby to zintegrowany zespół budynków o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz warsztatowo-magazynowym. Całkowita powierzchnia wynosi 28 572 m². Składają się na nią nowoczesne laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne, sale seminaryjno-wykładowe oraz zespoły audytoriów. Nowoczesna infrastruktura zespołu audytoryjnego pozwala na organizację wielosesyjnych konferencji. Uruchomiona została hala technologiczna, w której można prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej i środowiskowej. Istotnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych, możliwych dzięki zgromadzeniu nowoczesnej aparatury badawczej.

W 2015 roku oddane zostały do użytku kolejne trzy inwestycje: budynek Neofilologii, administracji centralnej oraz Instytut Biotechnologii. 

W nowym budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego mieszczą się instytuty, które prowadzą studia z języków obcych, zajmują się badaniami i kształceniem w zakresie języka, literatury i kultury innych krajów. Infrastruktura nowego budynku to nowoczesne sale wykładowe, laboratoria do nauki tłumaczeń i fonetyki, sale komputerowe, profesjonalna sala teatralna, centrum e-learningowe oraz pomieszczenia administracyjne. Budynek wyposażony jest w nowoczesne technologie i urządzenia, m.in. w systemy do tłumaczeń symultanicznych. Powstał w ramach projektu o nazwie „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła ponad 37 milionów złotych.

Budynek administracji centralnej stanowi odrębne zadanie inwestycyjne. Znajdują się w nim nowoczesne ogólnouczelniane archiwum, Centrum Informatyczne, kwestura, pomieszczenia dla zespołu rektorskiego oraz innych działów merytorycznych administracji centralnej, sale szkoleniowe i konferencyjne.

Budowa nowego gmachu Instytutu Biotechnologii zakończyła się w grudniu 2015 roku. Projekt został zrealizowany  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 60,5 miliona zł, a dofinansowanie ze środków Programu – ponad 60,4 miliona. Jest to jeden z najnowocześniejszych gmachów naukowo-dydaktycznych w Polsce. Budynek o powierzchni użytkowej 7868,18 m² obejmuje łącznie 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną. Znajdują się w nim specjalistyczne laboratoria – m.in.:  bioinformatyczne, analiz biomolekularnych, zespół fitotronów, laboratorium o podwyższonych wymaganiach czystości i szczelności, laboratorium izotopowe i pracownie do badań rozwojowych oraz  nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne dla studentów i doktorantów – są to m.in.: laboratoria dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne, sale seminaryjne, sale komputerowe, audytorium, pomieszczenie dla kół studenckich, czytelnia i sala Rady Wydziału.

Najnowsza inwestycja to budynek Instytutu Informatyki, który powstał w ramach projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” (uroczyste otwarcie odbyło się 25 listopada 2019 roku). Budynek składa się z pięciu kondygnacji (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) o powierzchni użytkowej ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3. Obiekt jest skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem. Znajdują się w nim sale seminaryjne, komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe.  Sale dydaktyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, umożliwiający kształcenie nowej kadry informatycznej. Inwestycja stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudnienia specjalistów z branży IT i służy przede wszystkim studentom informatyki o profilu praktycznym. Wartość inwestycji to ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 21 milionów złotych, pozostała część – 18 mln złotych, stanowi wkład własny uczelni. Partnerem  projektu jest Kainos Software Poland Sp. z o.o.

Unikatowym miejscem w Kampusie UG w Gdańsku Oliwie jest EkoPark Uniwersytetu Gdańskiego im. Macieja Płażyńskiego (uroczyste otwarcie odbyło się 7 czerwca 2018 roku). Zajmuje obszar pomiędzy wydziałami: Biologii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki. Jest to teren zachowania i promocji bioróżnorodności, pełniący funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne. Znajduje się tam unikatowa ekspozycja kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego i prowadzone są badania naukowe nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł prawie 3 miliony złotych. Uczelnia uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 2 mln zł oraz  650 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie w planach jest jeszcze między innymi budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji.

W Sopocie, zgodnie z wieloletnią tradycją, swoje miejsce mają nauki ekonomiczne. Mieszczą się tam wydziały Ekonomiczny i Zarządzania. W 2006 roku powstał tam nowoczesny Ośrodek Dydaktyczno-Konferencyjny Wydziału Zarządzania, a w październiku 2010 roku – Centrum Komputerowe, dzięki któremu została połączona dawna i nowa część Wydziału. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Rozbudowany został także Wydział Ekonomiczny – powstał nowoczesny pięciokondygnacyjny gmach, o powierzchni 5550 m², który w funkcjonalny sposób wykorzystuje przestrzeń pomiędzy skrzydłami dotychczasowej siedziby Wydziału i tworzy z nim integralną całość.

W kampusie gdyńskim, gdzie mieści się Wydział Oceanografii i Geografii, w 2005 roku powstał reprezentacyjny budynek Instytutu Oceanografii z nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami, audytorium i salą ekspozycyjną.

Budowa Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego stała się szansą stworzenia na Pomorzu jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich i naukowych w regionie Morza Bałtyckiego, który obecnie pełni rolę centrum naukowo-dydaktycznego i studenckiego regionu pomorskiego.

Wartości, misja i wizja przyszłości

Przyjęta w 2010 roku przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego strategia, przypomina tradycję uczelni, wskazuje na najważniejsze wartości i misję oraz porządkuje wizję rozwoju do 2020 roku. Naczelnymi wartościami Uniwersytetu są: racjonalne dążenie do prawdy poprzez innowacyjne badania naukowe, podążanie za najlepszymi wzorcami nauki światowej, nowoczesne kształcenie służące rozwojowi cywilizacyjnemu i społecznemu, wzajemny szacunek i zaufanie, tolerancja dla różnorodności poglądów oraz solidarność całej społeczności akademickiej. Posłannictwem Uniwersytetu jest kształcenie cenionych absolwentów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczo-społecznym opartym na wiedzy oraz wnoszenie trwałego wkładu w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych problemów. Kolejną dekadę rozwoju Uniwersytetu cechować będzie tworzenie nowej jakości w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z otoczeniem.

Uniwersytet Gdański, świadom swojego potencjału, wychodzi z inicjatywą prowadzenia wspólnych działań na rzecz nauki przez ośrodki naukowe i instytucje leżące  nad Bałtykiem. Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych.

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, styczeń 2020

 

Władze Uniwersytetu Gdańskiego, kadencja 2016-2020

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
tel.: +48 58 523 24 07 lub, fax: +48 58 523 57 00, e-mail: rektor@ug.edu.pl

Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia, dr hab. profesor nadzwyczajny Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
tel.: +48 58 523 20 36, fax: +48 58 523 25 36, e-mail: rektor_informatyzacja@ug.edu.pl

Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Piotr Stepnowski
tel..: +48 58 523 20 41, fax: +48 58 523 24 37, e-mail: rektor_nauka@ug.edu.pl

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. profesor nadzwyczajny Arnold Kłonczyński
tel.: +48 58 523 24 40, fax: +48 58 523 25 36, e-mail: rektor_studenci@ug.edu.pl

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
tel.: +48 58 523 20 18, fax: +48 58 523 24 37, e-mail: rektor_rozwoj@ug.edu.pl

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego, mgr Marta Mularczyk
tel.: +48 58 523 20 08, fax: +48 58 523 23 07, e-mail: kanclerz@ug.edu.pl

Na Uniwersytecie Gdańskim

Akademicki Chór UGMorświny. Fotografia z Archiwum Stacji Morskiej IOUG w HeluNowy budynek Instytutu Biotechnologii UGWspółpraca zagraniczna Święto UG 2019Badania
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Rogo
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 stycznia 2020 roku, 9:33