fbpx Strategia rozwoju | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Strategia rozwoju | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Strategia rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020

załącznik do uchwały Senatu UG nr 25S/10 ze zm.
 
STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 
DO ROKU 2020
(tekst jednolity z dnia 26 września 2013 roku)
 
 
1. TRADYCJA, NACZELNE WARTOŚCI, MISJA I WIZJA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Tradycja: Uniwersytet Gdański od powstania w 1970 roku kształtował własną strukturę i system działalności akademickiej, integrując pomorskie środowiska nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych. Do dziedzictwa akademickiego wniósł nowe trwałe elementy poznawcze i edukacyjne, stając się jednym z wiodących w kraju i rozpoznawalnym na świecie ośrodkiem badań naukowych i kształcenia, zarówno w obszarach określonych dewizą in mari via tua, jak i w innych stanowiących typowe pola aktywności naukowej nowoczesnych uniwersytetów.
Wartości: Naczelnymi wartościami Uniwersytetu są: racjonalne dążenie do prawdy poprzez innowacyjne badania naukowe, podążanie za najlepszymi wzorcami nauki światowej, nowoczesne kształcenie służące rozwojowi cywilizacyjnemu i społecznemu, wzajemny szacunek i zaufanie, tolerancja dla różnorodności poglądów oraz solidarność całej społeczności akademickiej. 
Misja: Posłannictwem Uniwersytetu jest kształcenie cenionych absolwentów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczo-społecznym opartym na wiedzy oraz wnoszenie trwałego wkładu w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych problemów.
Wizja: Kolejną dekadę rozwoju Uniwersytetu cechować będzie tworzenie nowej jakości w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z otoczeniem. Kształcenie obejmie szerszy wachlarz kierunków wzbogaconych o nowe wartościowe i utylitarne treści programowe przekazywane innowacyjnymi metodami nauczania. Badania naukowe będą realizowane zaawansowanymi metodami i obejmą nowe obszary tematyczne odpowiadające potrzebom współczesnego świata, kraju i regionu. Wzmacnianie potencjału rzeczowego i kapitału intelektualnego będzie się odbywało w ramach coraz intensywniejszych powiązań z partnerami zagranicznymi i krajowymi.
 
2. CELE I PODSTAWY STRATEGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Strategia Uniwersytetu Gdańskiego jest wykładnią aspiracji rozwojowych środowiska akademickiego, oparta jest na diagnozie i analizie SWOT zawartej w wewnętrznym dokumencie z 2009 roku, służy koordynacji długookresowych działań w sferze badań i kształcenia, stanowi podstawę komunikowania się Uczelni z otoczeniem i nawiązywania więzi partnerskich oraz określa przesłanki ewaluacji przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych i organizacyjnych.
Strategia czerpie inspirację z idei formułowanych w pracach nad narodową strategią nauki, zaleceń polityki naukowo-badawczej Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz z rządowego raportu Polska 2030 z maja 2009 roku.
Kierunki rozwoju Uniwersytetu są komplementarne ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz z pomorskimi inicjatywami bazującymi na potencjale naukowym, takimi jak tworzenie regionalnych klastrów, czy kampanie promujące przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność.
 
3. KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE NA ŚWIATOWYM POZIOMIE
Uniwersytet będzie kontynuował aktywne uczestnictwo we wdrażaniu Procesu Bolońskiego oraz rekomendacji unijnych w zakresie edukacji. Istniejący w Uniwersytecie system kształcenia będzie rozwijany zgodnie ze światowymi trendami takimi jak: szybkie wykorzystywanie w edukacji wyników najnowszych badań naukowych, nieustanne dostosowywanie wachlarza kierunków studiów i specjalności do zainteresowań kształcących się oraz oczekiwań sfer gospodarczych i społecznych (potrzeb rynku pracy), tworzenie elastycznych programów nauczania, uruchamianie studiów interdyscyplinarnych, wdrażanie nowoczesnych technologii kształcenia, tworzenie międzynarodowych sieci wyspecjalizowanej edukacji, rozwijanie nowych form kształcenia – eLearningu, Lifelong learningu, studiów niezależnych (individual studies), uniwersytetu otwartego, studiów przemiennych – oraz harmonizacja z międzynarodowymi ustaleniami w zakresie uznawania kwalifikacji.
Uniwersytet Gdański będzie troszczył się o wysoki poziom kwalifikacji absolwentów i ich dobre przygotowanie do kariery zawodowej w integrującej się Europie. Podnoszenie poziomu i jakości kształcenia będzie realizowane poprzez nieustanne aktualizowanie przekazywanej wiedzy w ślad za najnowszymi osiągnięciami nauki i transformacją systemów społecznych, uelastycznienie procesu kształcenia w kontekście zarówno doboru zakresu wiedzy, jak i form jej przekazywania, poszerzenie form kształcenia – ewolucję edukacji z tradycyjnej w autoedukację oraz umożliwienie edukacji równoległej, permanentnej i przemiennej, wspieranie mobilności studentów i nauczycieli akademickich, upowszechnienie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji, wprowadzenie nowoczesnego i przejrzystego systemu oceny oraz awansu kadry nauczającej. 
Dysponując wyspecjalizowanym potencjałem dydaktycznym oraz wiedzą na temat potrzeb rynku pracy Uniwersytet będzie uruchamiał nowe kierunki studiów I i II stopnia w obszarach interdyscyplinarnych organizując kształcenie w ramach kierunków unikatowych i makrokierunków oraz studiów międzykierunkowych, międzywydziałowych i międzyuczelnianych. Nową formą edukacji akademickiej będą studia w języku angielskim na kierunkach najbardziej atrakcyjnych dla studentów zagranicznych. 
Studia III stopnia (doktoranckie) będą prowadzone we wszystkich dyscyplinach, w których Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Dotychczasowe studia stacjonarne i niestacjonarne zostaną uzupełnione o studia dla cudzoziemców oraz studia realizowane w ramach uniwersyteckich sieci krajowych i międzynarodowych. Zostanie przedstawiona atrakcyjna oferta kształcenia oraz opieki naukowej nad doktorantami. Powstaną mechanizmy zapewniające zwiększanie liczby osób kończących te studia poprzez złożenie dojrzałej do obrony rozprawy doktorskiej.
Przekazywaniu i popularyzacji najnowszej wiedzy poznawczej i utylitarnej będą służyły nieustannie modernizowane i rozwijane studia podyplomowe oraz kursy adresowane do osób z regionalnych oraz krajowych kręgów gospodarczych i instytucjonalnych. Oddziaływanie Uczelni na pomorską społeczność będzie realizowane poprzez unowocześnianie i poszerzanie kształcenia w formie Uniwersytetu Otwartego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 
4. NOWA JAKOŚĆ W BADANIACH NAUKOWYCH I KREOWANIU INNOWACJI
W Uniwersytecie Gdańskim będą kontynuowane badania poznawcze w obszarach, w których Uczelnia osiągnęła ugruntowaną w kraju i na świecie pozycję. Uczelnia będzie szeroko otwarta na nowe prądy badawcze poszerzające horyzonty nauki. Niezbędne dla osiągnięcia tego celu będą procesy adaptacyjne, które obejmą zarówno reorientację problematyki, jak i wdrożenie zaawansowanych metod i środków badawczych, korzystanie z nietradycyjnych form finansowania nauki, udział w strukturach naukowo-przemysłowych (klastrach i platformach technologicznych), koncentrację i integrację potencjału badawczego poprzez tworzenie zespołów interdyscyplinarnych oraz intensywne upowszechnianie wyników badań w obiegu międzynarodowym.
Ograniczenia finansowe oraz potrzeby życia społeczno-gospodarczego wymuszą racjonalne rozłożenie akcentów między obszary i tematy badawcze w sferze badań stosowanych. Środowisko akademickie Uniwersytetu Gdańskiego będzie wspierało koncepcję elastycznych priorytetów badawczych ustalanych w oparciu o racjonalną adaptację zaleceń zawartych w rządowym projekcie Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku oraz Narodowym Programie Foresight Polska 2020. Istotne efekty zapewni wspólny wysiłek badawczy przedstawicieli różnych dyscyplin skoncentrowany na takich problemach, jak: nowe materiały i produkty, nowe technologie informacyjne i komunikacyjne, zrównoważone korzystanie z dóbr natury i ograniczonych zasobów, odnawialne źródła energii, poprawa jakości życia i zdrowia, usprawnianie struktur instytucjonalnych i organizacyjnych państwa, czy wzbogacanie i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i Europy. 
Uniwersytet będzie angażował się w badania utylitarne bazując na posiadanym potencjale intelektualnym oraz dokonując niezbędnych inwestycji w infrastrukturę. Ten obszar nauki stanie się ważnym elementem aktywności Uczelni. Uczelnia aktywnie włączy się w kreowanie szeroko pojętych innowacji, zwłaszcza poprzez aplikację wiedzy w nowe rozwiązania technologiczne służące rozwojowi Pomorza.
Uniwersytet wniesie istotny wkład w podniesienie międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki poprzez wdrożenie zaawansowanych metod i środków badawczych wypracowanych we własnym zakresie oraz w ramach transferu wiedzy i technologii z zagranicy. Wspierać będzie działania naukowo-badawcze przyczyniające się do realizacji priorytetów Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie inteligentnego (opartego na wiedzy), zrównoważonego wzrostu, sprzyjającego aktywności społecznej. Osiąganiu tego celu będą służyły takie działania jak: położenie akcentu na nowatorstwo metodologiczne prac naukowych realizowanych w Uczelni, unowocześnianie aparatury, laboratoriów, oprogramowania, zasobów bibliotecznych i baz danych, intensywne włączanie się w realizację badań naukowych (programy ramowe UE i inne międzynarodowe programy badawcze), podnoszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich w ośrodkach zagranicznych, wspieranie korzystania z nowoczesnych technologii upowszechniania wyników badań (publikowania w czasopismach angielskojęzycznych, elektronicznego handlu najlepszymi publikacjami) oraz promowanie oferty badawczej Uniwersytetu poprzez uzyskiwanie certyfikatów jakości.
Uniwersytet będzie wdrażał procedury oraz mechanizmy aktywizowania zespołów do uzyskiwania grantów badawczych ze środków budżetowych oraz pozabudżetowych, a także wsparcia finansowego Unii Europejskiej (poprzez Programy Operacyjne).
Wyższa ranga oraz jakość badań naukowych zostanie osiągnięta poprzez wdrożenie nowych form i instrumentów zarządzania obejmujących: wieloletnie programowanie badań metodami uczelnianego systemu Foresight, organizowanie w Gdańsku co 3 lata interdyscyplinarnego międzynarodowego kongresu naukowego, efektywne mechanizmy wspierania badań naukowych na poziomie administracyjnym (stworzenie regulacji wewnętrznych ułatwiających i stymulujących pracowników Uczelni do uczestniczenia w projektach, dostosowanie struktur administracyjnych do potrzeb badaczy, wdrażanie ułatwień proceduralnych), wspieranie młodych pracowników naukowych podejmujących badania (stworzenie ułatwień w dostępie do światowej literatury, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowanych na zakup narzędzi informatycznych oraz nowoczesnej aparatury) oraz organizowanie szkoleń służących upowszechnianiu zaawansowanych technologii i metod badawczych.
 
5. WZMOCNIENIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO UNIWERSYTETU
Uniwersytet Gdański dysponuje kompetentnym gronem aktywnych i twórczych nauczycieli akademickich zaangażowanych w kształcenie na wysokim poziomie i prowadzenie ambitnych badań naukowych. Nowe wyzwania i trendy w otaczającym świecie będą wymagały od Uczelni lepszego gospodarowania posiadanym kapitałem intelektualnym oraz wzmocnienia jego potencjału, kreatywności i innowacyjności poprzez:
 • pozyskiwanie młodych profesorów i doktorów habilitowanych w wyniku intensyfikacji awansów naukowych oraz zatrudnianie uzdolnionych osób spoza Uczelni,
 • odczuwalną nobilitację autorów najwyżej cenionych rezultatów badań naukowych i publikacji mających największy rezonans naukowy oraz osób najefektywniej realizujących zajęcia dydaktyczne (w wymiarze prestiżowym i finansowym),
 • zachęcanie najwybitniejszych absolwentów do pozostania w Uczelni (atrakcyjne warunki podjęcia i realizacji studiów III stopnia lub zatrudnienia na stanowisku asystenta),
 • zwiększanie międzynarodowej mobilności nauczycieli akademickich w ramach programów unijnych oraz wymiany międzyuczelnianej – aktywny udział w realizacji międzynarodowych projektów badawczych, 
 • stworzenie warunków do przyjmowania w Uniwersytecie uczonych z renomowanych ośrodków zagranicznych (na konsultacje badawcze, wykłady, warsztaty metodologiczne i seminaria),
 • zapobieganie nadmiernemu rozproszeniu organizacyjnemu specjalistów z pokrewnych dyscyplin – tworzenie zespołów interdyscyplinarnych współpracujących z otoczeniem gospodarczym i społecznym.
Długofalowym celem rozwoju kapitału intelektualnego Uniwersytetu będzie zaoferowanie nauczycielom akademickim warunków pracy i wynagrodzenia skłaniających do angażowania się – ramach stosunku pracy – wyłącznie w sprawy Uczelni. Towarzyszyć temu będzie zwiększenie przejrzystości kryteriów i obiektywizmu przeprowadzanych ocen okresowych.
 
6. MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
Uniwersytet Gdański dołoży wszelkich starań, aby umożliwić studentom i doktorantom wzbogacanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach wymiany z innymi uczelniami (zwłaszcza zagranicznymi) oraz aby stworzyć warunki do podejmowania w swych murach studentów i doktorantów z innych krajów. Kształcenie wielojęzykowe i międzykulturowe studentów Uniwersytetu będzie zadaniem priorytetowym wynikającym z naszego uczestnictwa w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz potrzeby umożliwienia absolwentom zatrudnienia na europejskim rynku pracy.
Uniwersytet będzie dążył do zwiększenia międzynarodowej mobilności studentów i doktorantów poprzez wprowadzenie sprzyjających rozwiązań na poziomie Uczelni oraz wspieranie takich rozwiązań na poziomie krajowym oraz europejskim. Działania na poziomie uczelnianym i regionalnym to między innymi: dodatkowa pomoc finansowa (oprócz istniejących stypendiów) dla studentów i doktorantów podejmujących studia za granicą, bogata i aktualna informacja o programach oraz organizacji studiów w uczelniach zagranicznych, szeroki wachlarz studiów w formie programów indywidualnych, bogata oferta przedmiotów w językach obcych, implementacja zasad międzynarodowej mobilności studentów i doktorantów do regulaminów Uczelni. Uniwersytet będzie wspierał wszelkie inicjatywy na poziomie krajowym i europejskim służące znoszeniu barier w mobilności międzynarodowej studentów (jednolite przyjazne procedury legalizacji pobytu za granicą, ideę utworzenia europejskiego funduszu mobilności, racjonalną implementację ECTS, nieodpłatną naukę języków obcych, gwarancje godnych warunków zakwaterowania i ochrony zdrowia, uzyskiwanie pozwoleń na pracę w kraju studiów).
Uniwersytet będzie wspierał mobilność studentów w ramach programów krajowych –szczególnie rozwój studiów interdyscyplinarnych i według indywidualnych programów nauczania organizowanych przez uczelnie o różnych profilach kształcenia. 
Uniwersytet włączy się w europejskie inicjatywy dotyczące wspólnego prowadzenia studiów doktoranckich przez sieci wyższych uczelni, stworzenia regulacji prawnych ułatwiających doktorantom pobyt za granicą oraz zapewnienia dostępu do konsultacji i opieki zagranicznych profesorów.
Międzynarodowa mobilność studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego będzie wspierana poprzez uczestnictwo w programach unijnych – w tym w Programie ERASMUS.
 
7. POWIĘKSZENIE I MODERNIZACJA MAJĄTKU UCZELNI
Uniwersytet Gdański przez 40 lat swego istnienia dokonał poważnego wysiłku inwestycyjnego tworząc od podstaw bazę lokalową dla kilku wydziałów oraz modernizując obiekty uzyskane w momencie utworzenia. Ostatnie dwie dekady upłynęły pod znakiem budowy Kampusu Uniwersyteckiego w Gdańsku-Oliwie, którego koncepcja nie zmienia głównego założenia strategicznego w zakresie infrastruktury, jakim jest funkcjonowanie Uczelni w trzech centrach naukowo-dydaktycznych mieszczących się w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Nastąpi jednak integracja i koncentracja przestrzenna obiektów usprawniająca pracę i komunikację oraz obniżająca koszty funkcjonowania Uczelni. 
Zapewnienie optymalnych warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej wymaga dalszych inwestycji budowlanych, informatycznych, laboratoryjnych, aparaturowych i infrastrukturalnych, które zostaną sfinansowane z dochodów własnych Uczelni, środków budżetu państwa, funduszy Unii Europejskiej i środków niepublicznych.
Największym skupiskiem majątku Uniwersytetu stanie się Kampus w Gdańsku-Oliwie, na którym zlokalizowane są obecnie wydziały: Biologii, Chemii, Prawa i Administracji, Nauk Społecznych, Filologiczny, Historyczny oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Geografii, budynek Biblioteki Głównej, siedziba rektoratu, cztery domy studenckie oraz hotel asystencki. W nadchodzących latach na Kampusie tym powstaną dalsze budynki: Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Neofilologii, Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki, Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej wchodzącego w skład Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki, Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji, rektoratu oraz Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Powstanie Park Akademicki integrujący Kampus Gdańsko-Oliwski.
Na Kampusie w Sopocie pozostaną Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania, Biblioteka Ekonomiczna, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i domy studenckie. Dla poprawy funkcjonowania Wydziału Zarządzania oddane zostanie do użytkowania Centrum Komputerowe. Na Kampusie w Gdyni pozostanie Wydział Oceanografii i Geografii (bez Instytutu Geografii) oraz Regionalne Centrum Sinicowe. Wydział ten wzbogaci się o nowy statek dydaktyczno-badawczy służący interdyscyplinarnym badaniom i kształceniu w zakresie oceanografii i ochrony środowiska morskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków Wydziału Oceanografii i Geografii planowana jest budowa Narodowego Centrum Badań Bałtyckich, a na terenie administracyjnym Gdyni utworzenie ogrodu botanicznego, nad którym pieczę sprawować będzie Wydział Biologii. Uniwersytet będzie kontynuował rozbudowę Stacji Morskiej na Helu.
Sprawność funkcjonowania Uczelni we wszystkich sferach jej działalności zostanie w istotny sposób poprawiona poprzez inwestycje w systemy informatyczno-informacyjne obejmujące nowoczesną i wydajną sieć internetową i intranetową oraz rozwój nowoczesnych systemów elektronicznego zarządzania zasobami.
Modernizacja aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia dydaktycznego będzie realizowana przez wydziały i inne jednostki organizacyjne Uczelni na podstawie ich autonomicznych strategii. Administracja Uniwersytetu zapewni sprawne procedury przetargowe, dokumentacyjne i rozliczeniowe.
 
8. SPRAWNA ADMINISTRACJA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ
Administracja Uniwersytetu, stanowiąca komplementarny i służebny wobec kształcenia oraz badań naukowych moduł organizacyjny, będzie działała na rzecz podnoszenia rangi i międzynarodowego prestiżu Uczelni. Opracowany i wdrożony zostanie zintegrowany system Zarządzania Uczelnią, oparty na nowoczesnej architekturze technologicznej.
W ramach rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania Uniwersytetem będą prowadzone następujące działania:
 • przestrzeganie zasady racjonalnego gospodarowania środkami Uczelni oraz racjonalizacji stanu zatrudnienia,
 • zwiększenie aktywności Uniwersytetu w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym przychodów z prac zleconych i działalności usługowej,
 • wprowadzenie systemu motywującego pracowników administracji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju,
 • wprowadzenie skutecznego systemu oceny pracowników, połączonego z systemem awansów i wynagrodzeń,
 • usprawnienie systemu obiegu informacji poprzez integrację i zwiększenie funkcjonalności działających systemów informatycznych oraz utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz kompleksowe i wszechstronne wykorzystanie nowych technologii informatycznych w celu udostępnienia świadczonych przez administracje uczelnianą usług droga elektroniczną.
 
9. UMOCNIENIE WIĘZI UCZELNI Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM POMORZA
Ścisła współpraca Uniwersytetu z otoczeniem gospodarczym i społecznym Pomorza będzie zorientowana na obopólne korzyści w wymiarze intelektualnym, kulturowym, gospodarczym i społecznym.
Uniwersytet, stając się ośrodkiem integrującym interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą, będzie służył regionowi swoim kapitałem intelektualnym i zasobami badawczymi. Będzie dbał o rozwój i promowanie nauki wśród mieszkańców Pomorza. Włączy się w inicjatywy prowadzące do uczynienia z Pomorza jednego z wiodących w kraju regionów pod względem innowacyjności. Będzie kształtował swą ofertę edukacyjną pod kątem regionalnego rynku pracy i potrzeb instytucji Pomorza.
Działania integrujące Uczelnię z Pomorzem będą prowadzone przez Konwent Uniwersytetu Gdańskiego i poprzez aktywny jej udział w Klastrze Uczelni Pomorza. Komunikowanie się ze społecznością pomorską będzie się odbywało w takich formach, jak Targi Akademia, cykliczne konferencje i imprezy naukowe poświęcone Pomorzu, interaktywne strony internetowe i nowe formy praktyk studenckich.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 marca 2014 roku, 19:17