fbpx Rektor | Struktura organizacyjna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rektor | Struktura organizacyjna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kontakt
Telefon: +48 58 523 20 43, +48 58 523 24 07
Fax: 
+48 58 552 31 73
Zadania jednostki: 

Obowiązki wynikające z § 41 Statut Uniwersytetu Gdańskiego

 1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu, opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uniwersytetu uchwaloną przez Senat oraz podejmuje działania zapewniające właściwe funkcjonowanie Uniwersytetu.
   
 2. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut dla innych organów Uniwersytetu lub Kanclerza, w szczególności:
  1) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu, w tym w zakresie zbycia lub obciążenia mienia, do wysokości określonej w Ustawie;
  2) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uniwersytetu;
  3) sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
  4) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uniwersytetu;
  5) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu;
  6) określa zakres obowiązków prorektorów;
  7) tworzy, przekształca i likwiduje studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem;
  8) tworzy i znosi komitety, komisje lub zespoły rektorskie oraz określa ich zadania, skład osobowy i okres funkcjonowania;
  9) powołuje i odwołuje pełnomocników Rektora;
  10) upoważnia określonych kierowników jednostek organizacyjnych lub innych pracowników Uniwersytetu do podejmowania lub wykonywania działań bądź czynności w jego imieniu.
   
 3. Rektor może, w celu realizacji przysługujących mu kompetencji, wydawać zarządzenia.
   
 4. Rektor określa zasady tworzenia i ogłaszania wewnętrznych aktów normatywnych i innych aktów prawnych Uniwersytetu.
   
 5. Rektor, na wniosek rady wydziału zaopiniowany przez Senat, zatrudnia na stanowiskach: profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Uniwersytecie. Opinia Senatu nie jest wymagana przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy.
   
 6. Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu powołuje, spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, Rzecznika Dyscyplinarnego ds. postępowania etycznego nauczycieli akademickich UG
   
 7. Organem doradczym Rektora jest Kolegium Rektorskie, w którego skład wchodzą prorektorzy, dziekani, Kanclerz i Kwestor oraz inne osoby zaproszone przez Rektora. Posiedzenia Kolegium zwołuje oraz przewodniczy im Rektor albo upoważniona przez niego osoba.