fbpx Biuro Systemów Bezpieczeństwa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Biuro Systemów Bezpieczeństwa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Biuro Systemów Bezpieczeństwa

Kierownik Biura

Pracownicy

Zadania

 1. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem realizuje całokształt zadań związanych z systemami bezpieczeństwa, obronnością oraz zarządzania ryzykiem.
 2. W zakresie bezpieczeństwa Biuro:
  1. Realizuje przedsięwzięcia mające na celu poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa studentów, pracowników i gości Uczelni oraz współpracuje z podmiotami zewnętrznymi mogącymi mieć wpływ na bezpieczeństwo i porządek na terenie Uczelni m.in. organami bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego, Strażą Pożarną, administracją zespoloną i  samorządami terytorialnymi.
  2. Zabezpiecza Uczelnię przed działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi.
  3. Prowadzi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.
  4. Nadzoruje realizację zabezpieczenia imprez odbywających się na terenie Uczelni oraz współpracuje w tym zakresie ze Strażą Uniwersytecką.
  5. Koordynuje systemy w obszarach ochrony bezpośredniej osób i mienia, zabezpieczenia technicznego obiektów, bezpieczeństwa informacji oraz danych, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa systemu informatycznego Uczelni.
  6. Koordynuje opracowywanie planów ochrony oraz ciągłości działania.
  7. Zajmuje się ochroną informacji Uniwersytetu Gdańskiego o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym lub innym posiadających wartość gospodarczą (tajemnica przedsiębiorstwa).
  8. Podejmuje działania w celu wyeliminowania agresji lub dyskryminacji w stosunku do cudzoziemców.
 3. W zakresie zarządzania ryzykiem Biuro:
 1. Identyfikuje zewnętrzne i wewnętrzne rodzaje ryzyka związanego z funkcjonowaniem Uczelni.
 2. Opracowuje zasady i procedury zarządzania ryzykiem oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za monitorowanie poszczególnych grup ryzyka.
 3. Zapewnia obsługę administracyjną Komisji ds. Zarządzania Ryzykiem.
 4. Wspomaga działania kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka zagrażającego osiąganiu celów i zadań tych jednostek oraz jego ograniczanie.
 5. Współtworzy i aktualizuje politykę zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie.
 6. Przeprowadza szkolenia pracowników w zakresie efektywnego zarządzania ryzykiem.
 7. Administruje informatycznym Systemem Zarządzania Ryzykiem.
 1. W zakresie obronności i zarządzania kryzysowego Biuro:
 1. Realizuje zadania postawione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inne uprawnione organy w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.
 2. Współdziała z Urzędem Wojewódzkim, Urzędami Miejskimi oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.
 3. Prowadzi szkolenia w zakresie realizacji powszechnego obowiązku obrony RP, zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej oraz ćwiczenia z programu szkolenia obronnego administracji rządowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Obrony Narodowej.
 4. Prowadzi magazyn sprzętu Obrony Cywilnej.

Biuro w celu realizacji swoich zadań współpracuje m. in. z Prorektorami, Dziekanami Wydziałów, Dyrektorem Studium Języków Obcych, Dyrektorem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Dyrektorem Biblioteki Głównej, Kanclerzem, Zastępcami Kanclerza, jednostkami podlegającymi Zastępcy Kanclerza ds. Informatyzacji, Strażą Uniwersytecką, Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Centrum Analiz i Ekspertyz UG, Centrum Transferu Technologii, Biurem Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych, Biurem Rektora, Biurem Prawnym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi.

 

Ważne dokumenty: