Sekcja ds. Zarządzania Aparaturą Badawczą | Serwis główny UG

Sekcja ds. Zarządzania Aparaturą Badawczą

Symbol: 
A133

Główni specjaliści

Zadania

 1. Ewidencjonuje i aktualizuje zasoby infrastruktury badawczej w obrębie Uczelni oraz zarządza jej użytkowaniem.
 2. Opracowuje wytyczne w sprawach związanych z procedurą zawierania umów o wykonywanie prac badawczych z użyciem infrastruktury badawczej.
 3. Przygotowuje i aktualizuje ofertę komercyjną oraz poszukuje partnerów komercyjnych do współpracy w zakresie użytkowania infrastruktury badawczej,
 4. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi i koordynuje działania związane z wnioskowaniem o przyznanie środków na działalność badawczą obejmującą infrastrukturę badawczą oraz opracowuje roczne plany zakupu aparatury badawczej.
 5. Gromadzi kompleksową dokumentację dotyczącą zakupu aparatury badawczej, m.in. wnioski o przyznanie dotacji, decyzje o przyznaniu dotacji oraz raporty z rozliczenia dotacji.
 6. Sprawdza poprawność wykonania decyzji poprzez analizę osiągnięcia efektów rzeczowych poniesionych nakładów w stosunku do wnioskowanych przed wysłaniem raportów końcowych.
 7. Współpracuje z Parkami Naukowo-Technologicznymi w Polsce i za granicą. 
 8. Współpracuje z Centrum Transferu Technologii w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz udostępniania infrastruktury podmiotom zewnętrznym.
 9. Monitoruje przychody z udostępniania oraz koszty ponoszone na utrzymanie poszczególnych obiektów dużej aparatury badawczej.
 10. Współpracuje z Działem Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątku w zakresie prowadzonej ewidencji infrastruktury, określania jej bieżącej wartości oraz przestrzegania wewnętrznych i zewnętrznych przepisów prawa w zakresie gospodarowania majątkiem.
 11. Prowadzi stronę internetową poświęconą zadaniom realizowanym przez Zespół.
 12. Opracowuje projekty regulaminów, zarządzeń, zasad i wytycznych oraz przygotowuje sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw.
 13. Monitoruje wykorzystanie aparatury oraz opiniuje wnioski dotyczące wyłączenia aparatury z użytkowania.