fbpx Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 24 29
Symbol: 
J220

Kierownik Biura

Pracownicy

Zadania

1)  Pozyskuje i rozpowszechnia informacje dotyczące krajowych programów naukowych oraz możliwości udziału w nich pracowników Uniwersytetu. Prowadzi spotkania informacyjne, szkolenia oraz konsultacje indywidulane w tym zakresie.

2)  Współpracuje z pracownikami Uniwersytetu przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów naukowych z programów krajowych.

3)  Wspiera w przygotowaniu, aneksowaniu i opiniowaniu umów na realizacje krajowych projektów naukowych.

4) Weryfikuje dokumenty aplikacyjne pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi programów i funduszy krajowych oraz możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania.

5)  Przygotowuje dokumentację dotyczącą projektów naukowych na posiedzenia Komitetu Sterującego, przedstawia propozycje zadań do aplikacji o środki z programów naukowych oraz propozycje wniosków projektowych przygotowywanych przez pracowników Uniwersytetu.

6)  Koordynuje podpisywanie umów o dofinansowanie projektów naukowych.

7)  Prowadzi bieżącą obsługę projektów naukowych w szczególności w zakresie:

a) konsultowania wytycznych właściwych dla danego projektu;

b) konsultowania zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów, w tym współpraca z Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Kwesturą;

c) konsultowania form dokonywania zakupów, w tym współpraca z Działem Zamówień Publicznych;

d) weryfikacji formalnej sprawozdań z realizacji projektów, przygotowania raportów rocznych, cząstkowych i końcowych;

e) monitoringu projektu podczas realizacji i po jego zakończeniu w zakresie finansowym i obowiązujących terminów;

f) dokonywania zmian w projekcie;

g) kontroli obiegu danych dotyczących projektu.

8)    Inicjuje szkolenia kierowników projektów i innych pracowników Uniwersytetu w zakresie dotyczącym krajowych projektów naukowych.

9)    Prowadzi dokumentację dotyczącą udziału poszczególnych jednostek Uniwersytetu w naukowych programach krajowych.

10)  Inicjuje i stymuluje procesy dostosowawcze wewnętrznych przepisów i procedur Uniwersytetu do wymogów polskiego i wspólnotowego prawodawstwa w zakresie realizacji projektów naukowych finansowanych z  programów krajowych.


11)  Przygotowuje materiały na posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Projektów UG, przedstawia propozycje zadań do aplikacji o środki z programów naukowych oraz propozycje wniosków projektowych przygotowywanych przez pracowników Uniwersytetu.