Dział Księgowości Finansowej | Serwis główny UG

Dział Księgowości Finansowej

Fax: +48 58 523 56 14
Symbol: 
A220

p.o. Kierownika Działu

p.o. Zastępcy Kierownika Działu

Pracownicy

Zadania

 1. Realizuje zadania w zakresie prowadzenia rachunkowości Uczelni, wykonywania obowiązków płatnika należności publiczno-prawnych, rozliczania kosztów poszczególnych rodzajów działalności Uniwersytetu oraz sporządza sprawozdania finansowe Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, sprawozdawczości statystycznej i budżetowej.
 2. Prowadzi kontrolę kompletności i prawidłowości dokumentacji przyjętej do księgowania.
 3. Dekretuje dowody księgowe i ewidencjonuje je w elektronicznym systemie finansowo-księgowym Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Prowadzi księgi rachunkowe ze szczegółowością ustaloną w Zakładowym Planie Kont Uniwersytetu Gdańskiego oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
 5. Prowadzi ewidencję księgową w zakresie kosztów i przychodów poszczególnych rodzajów i typów działalności.
 6. Prowadzi bieżącą analizę kosztów i przychodów poszczególnych rodzajów i typów działalności oraz dokonuje uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.
 7. Prowadzi ewidencję księgową oraz bieżącą analizę zwiększeń i zmniejszeń z zakresu funduszy tworzonych w Uczelni.
 8. Sporządza okresowe zestawienia obrotów i sald do prowadzonej ewidencji analitycznej w systemie finansowo-księgowym.
 9. Przeprowadza wycenę aktywów i pasywów, dokonuje rozliczenia kosztów i ustala wynik finansowy Uniwersytetu.
 10. Okresowo nalicza odpisy od przychodów i narzuty kosztów pośrednich zgodnie z Zasadami Gospodarki Finansowej Uniwersytetu Gdańskiego.
 11. Prowadzi rozrachunki z dostawcami, odbiorcami, pracownikami, pozostałymi kontrahentami oraz rozrachunki publiczno-prawne.
 12. Dokonuje rozliczeń i uzgodnień sald w ramach poszczególnych rozrachunków.
 13. Dokonuje wyceny bilansowej rozrachunków w walutach obcych.
 14. Dostarcza pracownikom prowadzącym monitoring i windykację należności aktualnych informacji o stanie rozliczeń w ramach rozrachunków z odbiorcami.
 15. Wykonuje obowiązki płatnika w zakresie sporządzania deklaracji o wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowego odprowadzania tego podatku.
 16. Dokonuje kontroli dokumentów w zakresie nabycia towarów i usług pod kątem prawa do odliczenia podatku VAT.
 17. Sporządza rejestry na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym.
 18. Sporządza deklaracje w zakresie podatku od towarów i usług, odpowiada za ich terminowe złożenie we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz sprawuje kontrolę nad terminowym odprowadzaniem tego podatku.
 19. Sporządza informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrz wspólnotowych transakcjach i odpowiada za ich terminowe złożenie do Urzędu Skarbowego.
 20. Dokonuje bieżącej analizy przepisów prawa podatkowego.
 21. Monitoruje stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych otwieranych na potrzeby realizacji wyodrębnionych zadań.
 22. Prowadzi kontrolę raportów, sprawozdań z realizacji zadań pod względem zgodności z ewidencją księgową.
 23. Przeprowadza okresowe inwentaryzacje robót w toku zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 24. Monitoruje przebieg finansowania projektów oraz zgodność wydatków z budżetami zadań.
 25. Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektów w zakresie spraw finansowo-księgowych.