„Oceanograf II” (kuter hydrograficzny) | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

„Oceanograf II” (kuter hydrograficzny)

Symbol: 
G225