Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne

Wydział Zarządzania, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne
Piaskowa 9
81-864 Sopot
Symbol: 
2600