fbpx Prorektor ds. Nauki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Prorektor ds. Nauki

Prorektor ds. Nauki

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UGprof. dr hab. Piotr Stepnowski
Prorektor ds. Nauki
na kadencję 2016-2020

Sekretariat Prorektora ds. Nauki:
tel. +48 58 523 20 41
fax +48 58 523 24 37
 

Zakres obowiązków

Obowiązki i uprawnienia Prorektora określają w szczególności przepisy zawarte w:

 1. Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)
 2. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040),
 3. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
 4. Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Ponadto Prorektor ds. Nauki zobowiązany jest w szczególności:

 1. Przestrzegać dyscypliny pracy, racjonalnego wykorzystania czasu pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, a także przepisów przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Organizować pracę podległych pracowników w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, osiąganie przez podległych pracowników wysokiej jakości pracy.
 3. Przeprowadzać okresowe oceny podległych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zgodnie z obowiązującą w Uniwersytecie Gdańskim procedurą.
 4. Przeciwdziałać mobbingowi oraz kształtować i przestrzegać zasady współżycia społecznego.
 5. Dbać o wizerunek Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Do kompetencji Prorektora należą sprawy dotyczące nauki oraz ewaluacji działalności naukowej.        
Do obowiązków Prorektora należy w szczególności:

 1. Nadzór nad organizacją i koordynowaniem prac w zakresie badań naukowych, a w szczególności nad prowadzeniem działalności związanej z utrzymaniem potencjału badawczego wydziałów.
 2. Nadzór nad organizacją i koordynowaniem prac w zakresie rozwoju kadry naukowej (doktoraty i habilitacje):
 1. urlopy naukowe,
 2. nadzór nad ewidencją nadanych stopni naukowych oraz przygotowaniem dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
 1. Nadzór nad organizacją i koordynowaniem prac w zakresie naukowej współpracy
  z zagranicą.
 2. Współpraca z radami dyscyplin naukowych funkcjonujących w Uniwersytecie Gdańskim.
 3. Opracowywanie planów konferencji, kongresów, zjazdów i sympozjów organizowanych przez Uniwersytet Gdański.
 4. Przygotowanie corocznych sprawozdań do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z działalności naukowo-badawczej oraz przebiegu współpracy z zagranicą.
 5. Nadzór nad inwestycjami w zakresie aparatury badawczej.
 6. Nadzór nad ewidencją i aktualizacją zasobów dużej infrastruktury badawczej w obrębie Uczelni oraz zarządzaniem jej użytkowania.
 7. Reprezentowanie Uczelni i podpisywanie dokumentacji dotyczącej udziału Uniwersytetu Gdańskiego w programach międzynarodowych.
 8. Współpraca z Senacką Komisją ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 9. Współpraca z Radą Biblioteczną.
 10. Współpraca z Kolegium Redakcyjnym Wydawnictwa UG.
 11. Nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu Rozwoju Nauki UG (Własny Fundusz Stypendialny).
 12. Reprezentowanie Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie kompetencji i zadań powierzonych przez Rektora.

Prorektorowi podlegają bezpośrednio: Biuro Nauki, Biuro Zarządzania Projektami naukowymi, Czasopismo „Progress”.

 

Prorektor ds. Nauki sprawuje nadzór nad:

 1. Biblioteką UG,
 2. Wydawnictwem UG,
 3. Centrum Studiów Azji Wschodniej.

 

Prorektor ds. Nauki kieruje pracami:

 1. Odwoławczej Komisji Oceniającej,
 2. Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Biogram

prof. dr hab. Piotr Stepnowski (rocznik 1970) – chemik, specjalista w badaniach mechanizmów rozprzestrzeniania i przemian chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metodach ich analizy, a także ocenie toksykologicznej skutków ich występowania.

Jest absolwentem międzywydziałowego kierunku Ochrona środowiska prowadzonego wspólnie przez trzy wydziały Uniwersytetu Gdańskiego: Biologii, Chemii oraz Oceanografii i Geografii. Od początku kariery akademickiej związany jest z Uniwersytetem Gdańskim: jako student międzywydziałowego kierunku ochrona środowiska (1990-1995), słuchacz studiów doktoranckich (1995-1997), pracownik naukowo-techniczny (1997-1999), adiunkt (1999-2007), profesor nadzwyczajny (2007-2010) i profesor zwyczajny (od 2010 roku). Od 2006 roku kieruje Katedrą Analizy Środowiska. Był inicjatorem powstania i pierwszym dyrektorem (2011-2012) Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UG. W latach 2012-2016 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Chemii UG.

Aktywnie zabiegał o finansowanie prowadzonych badań naukowych zarówno z instytucji krajowych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR) jak i międzynarodowych (UE, NATO), uzyskując wsparcie dla 31 grantów. Współpracuje z zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi. Od 2011 roku jest członkiem Rady Konsultacyjnej Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego. W latach 2013-2016 był członkiem Zespołu ds. Nagród Ministra NiSW.

Był członkiem komitetów naukowych ponad 20 zagranicznych i krajowych konferencji naukowych, z których w 5 pełnił funkcję przewodniczącego. Był przedstawicielem RP w zespole Programowania Wspólnych Badań (Joint Programming Research) Unii Europejskiej (2010-2012). Został wyróżniony wieloma nagrodami, m.in. dwiema nagrodami zespołowymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jedenastoma nagrodami Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne oraz czterema nagrodami Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za cykl publikacji naukowych opublikowanych wspólnie z pracownikami GUMed.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 grudnia 2019 roku, 13:37