Prorektor ds. Rozwoju | Serwis główny UG

Prorektor ds. Rozwoju

Prorektor ds. Rozwoju UGprof. dr hab. Krzysztof Bielawski
Prorektor ds. Rozwoju
na kadencję 2016-2020

 
Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju
tel. +48 58 523 20 18
fax +48 58 523 24 37
 

Zakres obowiązków

Do kompetencji Prorektora ds. Rozwoju należą sprawy dotyczące realizacji przyjętych i inicjowanie nowych kierunków rozwoju Uczelni oraz wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.  
 

Do obowiązków Prorektora należy w szczególności:

 1. Nadzór nad aktualizacją i realizacją Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Inicjowanie i koordynowanie prac analitycznych dotyczących rozwoju Uczelni.
 3. Nadzór i koordynacja działalności związanej z wynalazczością, ochroną patentową oraz komercjalizacją wyników badań.
 4. Nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przyznanych na realizację indywidualnych projektów badawczych.
 5. Reprezentowanie Uczelni i podpisywanie dokumentacji dotyczącej udziału Uniwersytetu Gdańskiego w programach krajowych i międzynarodowych (fundusze strukturalne, inicjatywy wspólnotowe, programy Unii Europejskiej itp.).
 6. Współpraca z instytutami naukowo-badawczymi, Parkami Naukowo-Technologicznymi oraz innymi podmiotami w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań.
 7. Współpraca z Senacką Komisją Organizacji i Rozwoju.
 8. Współpraca z Senacką Komisją ds. Komercjalizacji i Transferu Technologii.
 9. Współpraca z Kanclerzem i Kwestorem Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie spraw dotyczących rozwoju Uczelni.
 10. Reprezentowanie Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie powierzonych przez Rektora kompetencji i zadań.
 11. Koordynacja działań na rzecz integracji środowisk biznesowego i akademickiego.
 12. Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej i procesów transferu technologii.
 13. Współpraca międzynarodowa w zakresie B+R+I, szczególnie w basenie Morza Bałtyckiego.
 14. Koordynacja działań ukierunkowanych na pozyskiwanie funduszy na rozwój UG z Programów Unii Europejskiej i innych mechanizmów finansowych, w tym będących w dyspozycji regionu.
 15. Ścisła współpraca z pozostałymi prorektorami UG, zwłaszcza z pionem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

Prorektorowi ds. Rozwoju podlegają bezpośrednio:

 1. Biuro Zarządzania Projektami,
 2. Centrum Transferu Technologii,
 3. Biuro Rzecznika Patentowego.

 

Prorektor sprawuje nadzór nad:

 1. Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej,
 2. Spółką celową TechTransBalt sp. z o.o.,
 3. Pomorskie Centrum Informatyki Stosowanej i Matematyki Przemysłowej.

 

Prorektor kieruje pracami Komitetu Sterującego ds. Projektów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Biogram

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski (rocznik 1961) – biotechnolog, specjalista w zakresie diagnostyki molekularnej zakażeń wirusowych i nowotworów.

Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego (samodzielny Wydział Biologii rozpoczął działalność 1 września 2008 roku). Od początku kariery akademickiej związany jest z Uniwersytetem Gdańskim: jako asystent, adiunkt (1999-2007), profesor nadzwyczajny (2007-2011)
i profesor zwyczajny (od 2011 roku). Kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Centrum Transferu Technologii UG.

Jest koordynatorem międzynarodowego projektu 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej o akronimie MOBI4Health, którego beneficjentem jest Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed oraz koordynatorem polskiego zespołu w konsorcjum realizującym projekt „STARBIOS 2” (Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences, HORIZON 2020), w którym UG wraz z 11 partnerami z Europy, USA i Brazylii pracuje nad koncepcją uwzględniania w procesie badawczym konsekwencji społecznych i etycznych prowadzonych badań. Jest ponadto liderem zespołu naukowego Wydziału realizującego wraz z partnerami z Niemiec, Francji i Belgii międzynarodowy projekt badawczy dotyczący badań biologii wirusa zapalenia wątroby typu B.

Jest wiceprezydentem i członkiem Komitetu Sterującego w międzynarodowym stowarzyszeniu ScanBalt oraz recenzentem grantów polsko-norweskich, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, grantów MNiSW, NCBiR i NCN, programu „Lider” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, programu „Kolumb” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest również członkiem Bałtyckiego Zespołu Doradczego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP i grupy roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w Ministerstwie Rozwoju, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i Kolegium Medycyny Laboratoryjnej oraz organizacji międzynarodowych: European Association of the Study of the Liver (EASL) i EORTC - PathoBiology Group. Jest przedstawicielem Polski i członkiem Komitetu Sterującego na lata 2014-2017 w międzynarodowym stowarzyszeniu European Society for Translational Antiviral Research (ESAR). Od lat aktywnie współpracuje zarówno z instytucjami naukowymi jak i z instytucjami biznesowymi oraz otoczenia biznesu w kraju i zagranicą.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 listopada 2016 roku, 10:25