fbpx Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Prorektor ds. Studenckich UGdr hab. Arnold Kłonczyński
profesor nadzwyczajny


Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
na kadencję 2016-2020

 
Sekretariat Prorektora
tel. +48 58 523 24 40
fax +48 58 523 25 36
 

Zakres obowiązków

Do kompetencji Prorektora należą sprawy dotyczące studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności:

 1. Nadzór nad organizacją i przebiegiem rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim.
 2. Podejmowanie decyzji w sprawach odwołań od decyzji dziekana lub kierownika innej jednostki organizacyjnej dotyczącej toku studiów.
 3. Współpraca z Dziekanami Wydziałów, Kanclerzem i Kwestorem w zakresie ustalania opłat za studia i zajęcia dydaktyczne oraz opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich UG.
 4. Udzielanie zniżek i zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach oraz z opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich UG.
 5. Nadzór nad samorządnością studencką i doktorancką.
 6. Nadzór nad działalnością studenckich kół naukowych i organizacji studenckich oraz zatwierdzanie ich regulaminów.
 7. Nadzór nad studenckim ruchem kulturalnym.
 8. Nadzór nad sprawami studentów i doktorantów niepełnosprawnych.
 9. Nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi oraz dotyczącymi opieki zdrowotnej studentów i doktorantów.
 10. Współpraca z Zastępcą Kanclerza ds. Administracyjnych oraz Działem Studenckich Spraw Socjalnych w zakresie spraw socjalno-bytowych studentów i doktorantów.
 11. Nadzór nad sprawami dyscyplinarnymi studentów i doktorantów.
 12. Współpraca z Dyscyplinarną Komisją ds. Studentów oraz Rzecznikiem dyscyplinarnym do spraw studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
 13. Współpraca z Komisją Dyscyplinarną do spraw Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rzecznikiem dyscyplinarnym do spraw doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.
 14. Nadzór nad organizowaniem działalności sportowej w Uczelni oraz współpraca z Akademickim Związkiem Sportowym.
 15. Współpraca z Komisją Stypendialną przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
 16. Współpraca z duszpasterstwem akademickim.
 17. Współpraca z Radą Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów UG.
 18. Reprezentowanie Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie powierzonych przez Rektora kompetencji i zadań.

 


Biogram

dr hab.  Arnold Kłonczyński prof. nadzwyczajny (rocznik 1967) – historyk, specjalista z dziedziny historii Szwecji w XX wieku, stosunków polsko-szwedzkich i dziejów Polonii w Skandynawii w XX wieku oraz polskiej i skandynawskiej dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie.

Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2001 roku związany jest z Uniwersytetem Gdańskim: jako asystent (2001-2005), adiunkt (2005-2013) i profesor nadzwyczajny (od 2013 roku). Pracownik naukowy Instytutu Historii UG, w latach 2012-2016 Prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Historycznego UG, odpowiedzialny m.in. za jakość kształcenia, tworzenie nowych programów kształcenia, sprawy studenckie (socjalne, organizacyjne  i naukowe), nadzór nad wymianą studencką, kołami naukowymi. Kierownik Studiów Podyplomowych Historii (2011-2012), współorganizator szeregu konferencji organizowanych przez studenckie koła naukowe Wydziału Historycznego, opiekun koła Naukowego Studentów Historii (2012-2016), inicjator i koordynator współpracy Wydziału Historycznego z interesariuszami (szkoły średnie, gimnazjalne, Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Sopotu i inne), członek Rady Programowej w Instytucie Historii UG. Autor kilku książek i ok. 60 artykułów naukowych.

Organizator 4 konferencji naukowych, przygotował zwycięski wniosek na konkurs MNiSW „o milion” dla Wydziału Historycznego UG, organizator i prowadzący wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich oraz warsztaty z zakresu dydaktyki historii dla nauczycieli, działacz dydaktyczny w szkołach trójmiejskich. Autor zwycięskiego projektu w konkursie na najlepsze programy kształcenia ogłoszonym przez MNiSW w 2012 roku, (Wydział Historyczny uzyskał jako jeden z trzech wydziałów na UG dofinansowanie w wys. 1 miliona zł), autor zwycięskiego wniosku o certyfikat „Studia z Przyszłością” (Fundacja Rozwoju i Edukacji Szkolnictwa Wyższego, 2016). Członek w organizacjach naukowych: Instytucie Polsko – Skandynawskim (Kopenhaga), Instytucie Bałtyckim, Instytucie Kaszubskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 października 2019 roku, 10:08