fbpx Kursy dokształcające i szkolenia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kursy dokształcające i szkolenia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tworzenie kursów dokształcających i szkoleń

Wnioski w sprawie utworzenia  kursów dokształcających i szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem  powinny zawierać:

 1. Podanie o utworzenie kursu dokształcającego/szkolenia podpisane przez Dziekana Wydziału ze wskazaniem od kiedy kurs dokształcający/szkolenie ma być utworzony;
 2. Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału (wraz z liczbą osób biorących udział w głosowaniu);
 3. Uchwałę Rady Wydziału w sprawie utworzenia kursu dokształcającego/szkolenia;
 4. Dokument "Informacje ogólne o programie kształcenia - studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia", przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały  nr 77/14 Senatu UG z dnia  27 listopada 2014 (ze zm.);
 5. Opis zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do wybranych efektów obszarowych (w formie tabeli);
 6. Opis realizowanych przedmiotów w formie sylabusów, przygotowanych zgodnie z zarządzeniem nr 98/R/14 Rektora UG z dnia 23 października 2014;
 7. Plan kursu dokształcającego/szkolenia z podziałem na semestry i określeniem modułów (przedmiotów) wraz z przyporządkowaną im liczbą godzin i punktów ECTS (przypisanie punktów ECTS nie jest obowiązkowe);
 8. Wskazanie kierownika kursu dokształcającego/szkolenia;
 9. Kalkulacja finansowa, określająca warunki ekonomiczne funkcjonowania kursu dokształcającego/szkolenia w Uniwersytecie Gdańskim. Informacje potrzebne do sporządzenia kalkulacji należy złożyć w Dziale Kontrolingu UG co najmniej na miesiąc przed posiedzeniem SKK;
 10. Projekt umowy określającej zadania poszczególnych jednostek oraz sposób finansowania kursu dokształcającego/szkolenia (projekt musi zawierać akceptację Radcy Prawnego UG i Kwestora UG).W przypadku kursów dokształcających/szkoleń prowadzonych wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami bądź organizacjami.

 

Terminy złożenia wniosku w formie pisemnej i elektronicznej w Dziale Kształcenia:

 1. nie później niż 3 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Senackiej Komisji ds. Kształcenia;
 2. nie później niż 2 tygodnie przed najbliższym planowanym posiedzeniem Senackiej Komisji ds. Kształcenia – dotyczy wniosku o utworzenie kursu dokształcającego lub szkolenia realizowanego na zlecenie podmiotu spoza UG (kształcenie zamawiane) bądź finansowego lub współfinansowanego z funduszy zewnętrznych.

 

Akty prawne:

Uchwała nr 77/14 Senatu UG z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach (ze zm.; tekst jednolity zarządzenie nr 83/R/15 Rektora UG z dnia 8 lipca 2015 r.).

Uchwała nr 69/14 Senatu UG z dnia 30 października 2014 roku w sprawie Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.; tekst jednolity zarządzenie nr 90/R/15 Rektora UG z dnia 7 sierpnia 2015 r.).

Zarządzenie nr 98/R/14 Rektora UG z dnia 23 października 2014 w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim.

Zarządzenie nr 41/R/09 Rektora UG z dnia 4 sierpnia 209 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 4/R/09 Rektora UG z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie Gdańskim kalkulacji, kosztorysów i sprawozdań finansowych dla nowotworzonych i prowadzonych studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania.

Zarządzenie nr 19/R/11 Rektora UG z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie postępowania przy zawieraniu umów.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Smykowska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 października 2017 roku, 20:14