Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie | Serwis główny UG

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie

Prace związane z utworzeniem nowego kierunku, nowych studiów należy rozpocząć od zgłoszenia zasad rekrutacji w Biurze Rekrutacji (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym uchwała rekrutacyjna, w tym zasady rekrutacji powinny być uchwalone do końca końca maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała rekrutacyjna dotyczy).

Kolejnym krokiem, poprzedzającym złożenie dokumentacji na posiedzenie Senackiej Komisji ds. Kształcenia, jest zgłoszenie Działowi Kontrolingu przygotowania kalkulacji.

Wniosek o uruchomienie studiów powinien zawierać (w załączeniu wykaz niezbędnych dokumentów):

1. Podanie o utworzenie kierunku studiów i uruchomienie studiów na tym kierunku ze wskazaniem formy, poziomu studiów i roku akademickiego, od którego studia mają być uruchomione, podpisane przez Dziekana Wydziału

2. Wyciąg z Rady Wydziału (wraz z liczbą osób biorących udział w głosowaniu) oraz uchwały Rady Wydziału w sprawie utworzenia kierunku studiów, a także uruchomienia studiów na tym kierunku

3. Wypełniony dokument "Informacje ogólne o programie kształcenia dla kierunku studiów" , który zawiera między innymi:

a) informacje na temat obszaru kształcenia, a także dziedzin i dyscyplin, do których odnoszą się efekty kształcenia,

b) informacje o poziomie, profilu i formie studiów,

c) ogólnych celach kształcenia.

4. Wypełniony dokument "Informacje ogólne o warunkach prowadzenia studiów", który zawiera między innymi:

a) informację o spełnieniu wymagań dotyczących minimalnej liczby zatrudnionych nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy, zwanych "minimum kadrowym", oraz proporcji liczby tych nauczycieli akademickich do liczby studentów na danym kierunku studiów,

b) informację o dysponowaniu infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia, w tym salami dydaktycznymi, laboratoriami i pracowniami,

c) informację o wewnętrznym systemie zapewniania jakości kształcenia,

d) informację o zapewnieniu dostępu do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku studiów.

5. Programy kształcenia i plan studiów.

6. Opis zakładanych efektów kształcenia (macierz efektów kształcenia obszarowych i kierunkowych, wraz z przypisanymi im przedmiotami).

7. Wykaz wszystkich przedmiotów wraz z sylabusami przedmiotów (wzór sylabusa zgodny z Zarządzeniem Rektora UG nr 98/R/14, uwzględniający weryfikację efektów kształcenia).

8. Wykaz przedmiotów importowanych z innych wydziałów wraz z pozytywną opinią przedstawiciela jednostki organizacyjnej wydziału, która będzie prowadziła przedmiot, dotyczącą treści nauczania danego przedmiotu oraz z akceptacją Dziekana Wydziału bądź Dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni.

9. Informację o zapewnieniu studentom odbycia praktyk przewidzianych w programie kształcenia lub określenie warunków samodzielnego organizowania praktyk przez studentów. Ponadto, dla studiów o profilu praktycznym konieczne jest podpisanie porozumień/umów z firmami/instytucjami zapewniającymi zrealizowanie co najmniej trzymiesięcznych praktyk dla studentów.

10. Kalkulację finansową sporządzoną przez Dział Kontrolingu (prośbę o przygotowanie kalkulacji finansowej należy złożyć co najmniej na miesiąc przed posiedzeniem SKK).

 

W przypadku tworzenia nowego kierunku studiów należy złożyć oddzielne podanie o utworzenie kierunku oraz uruchomienie studiów na tym kierunku.

W przypadku tworzenia kierunku studiów prowadzonego przez dwie (lub więcej) jednostki organizacyjne należy złożyć projekt porozumienia w sprawie prowadzenia kierunków zaakceptowany przez Radcę Prawnego UG i Kwestor UG.

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ze zm. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r., poz. 131)
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596)
  4. Uchwała nr 53/16 Senatu UG z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów, na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich
  5. Zarządzenie nr 38/R/12 Rektora UG z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie Gdańskim kalkulacji finansowej dla nowo tworzonych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  6. Zarządzenie nr 98/R/14 Rektora UG z dnia 23 października 2014 w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim.
  7. Zarządzenie nr 103/R/13 Rektora UG z dnia 8 listopada 2013 roku  w sprawie określenia liczebności grup na Uniwersytecie Gdańskim ze zm.
  8. Zarządzenie nr 19/R/11 Rektora UG z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie postępowania przy zawieraniu umów
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 listopada 2017 roku, 11:39