fbpx Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie

Prace związane z utworzeniem nowego kierunku, nowych studiów należy rozpocząć od zgłoszenia zasad rekrutacji w Biurze Rekrutacji (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uchwała rekrutacyjna, w tym zasady rekrutacji powinny być uchwalone do końca końca maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała rekrutacyjna dotyczy).

Kolejnym krokiem, poprzedzającym złożenie dokumentacji na posiedzenie Senackiej Komisji ds. Kształcenia, jest zgłoszenie Działowi Kontrolingu przygotowania kalkulacji.

Wniosek o uruchomienie studiów lub zatwierdzenie programu studiów powinien zawierać (w załączeniu wykaz niezbędnych dokumentów):

1. Podanie o utworzenie kierunku studiów/zatwierdzenie programu studiów i uruchomienie studiów na tym kierunku ze wskazaniem poziomu studiów, profilu i formy kształcenia oraz roku akademickiego, od którego studia mają być uruchomione, podpisane przez Dziekana Wydziału

2. Wyciąg z Rady Wydziału (wraz z liczbą osób biorących udział w głosowaniu) oraz uchwały Rady Wydziału w sprawie utworzenia kierunku studiów/ zmiany programu studiów, a także uruchomienia studiów na tym kierunku)

3. Wypełniony dokument "Informacje ogólne o programie studiów" , który zawiera między innymi:

a) informacje na temat dyscypliny lub dyscyplin (w tym przypadku konieczne jest wskazanie dyscypliny wiodącej), do których odnoszą się efekty uczenia się,

b) informacje o poziomie, profilu i formie studiów,

c) ogólnych celach kształcenia.

d) informację o kadrze naukowej,

e) informację o dysponowaniu infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia, w tym salami dydaktycznymi, laboratoriami i pracowniami,

f) informację o wewnętrznym systemie zapewniania jakości kształcenia,

g) informację o zapewnieniu dostępu do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku studiów.

5. Programy studiów i plan studiów.

6. Opis zakładanych efektów uczenia się.

7. Wykaz wszystkich przedmiotów wraz z sylabusami przedmiotów (wzór sylabusa zgodny z Zarządzeniem Rektora UG nr 98/R/14, uwzględniający sposoby weryfikacji efektów kształcenia).

8. Wykaz przedmiotów importowanych z innych wydziałów wraz z pozytywną opinią przedstawiciela jednostki organizacyjnej wydziału, która będzie prowadziła przedmiot, dotyczącą treści nauczania danego przedmiotu oraz z akceptacją Dziekana Wydziału bądź Dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni.

9. Informację o zapewnieniu studentom odbycia praktyk przewidzianych w programie kształcenia lub określenie warunków samodzielnego organizowania praktyk przez studentów. Ponadto, dla studiów o profilu praktycznym konieczne jest podpisanie porozumień/umów z firmami/instytucjami zapewniającymi zrealizowanie co najmniej sześciomiesięcznych praktyk - w przypadku studiów pierwszego stopnia lub trzymiesięcznych praktyk - w przypadku studiów drugiego stopnia.

10. Kalkulację finansową sporządzoną przez Dział Kontrolingu (prośbę o przygotowanie kalkulacji finansowej należy złożyć co najmniej na miesiąc przed posiedzeniem SKK).

 

W przypadku tworzenia nowego kierunku studiów należy złożyć oddzielne podanie o utworzenie kierunku oraz uruchomienie studiów na tym kierunku.

W przypadku tworzenia kierunku studiów prowadzonego przez dwie (lub więcej) jednostki organizacyjne należy złożyć projekt porozumienia w sprawie prowadzenia kierunków zaakceptowany przez Radcę Prawnego UG i Kwestor UG.

 

Najważniejsze akty prawne:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861).

3. Uchwała Senatu nr 43/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego zmieniająca uchwałę nr 53/16 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów, na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.

4. Zarządzenie Rektora nr 98/R/14 w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Smykowska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 lutego 2019 roku, 21:05