fbpx Studia podyplomowe | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia podyplomowe | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tworzenie studiów podyplomowych

Wniosek w sprawie utworzenia studiów podyplomowych powinien zawierać:

1) Podanie o utworzenie studiów podyplomowych podpisane przez Dziekana Wydziału ze wskazaniem od kiedy studia mają być utworzone;

2) Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału (wraz z liczbą osób biorących udział w głosowaniu);

3) Uchwałę Rady Wydziału w sprawie utworzenia studiów podyplomowych;

4) Dokument "Informacje ogólne o programie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń", zawierający między innymi:

a) ogólne informacje o studiach podyplomowych,

b) zasady rekrutacji i informację dotyczącą wymaganych dokumentów,

c) profil absolwenta,

d) informację o uprawnieniach, jakie dają studia podyplomowe oraz warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów,

e) spis osób prowadzących zajęcia wraz z podaniem ich kwalifikacji, które powinny odpowiadać rodzajowi prowadzonych zajęć,

f) opis infrastruktury dydaktycznej i zasobów materialnych;

5) Opis zakładanych efektów uczenia się (prosimy o kontakt mailowy w sprawie wzoru dokumentu).

6) Opis realizowanych przedmiotów w formie sylabusów, przygotowanych zgodnie z zarządzeniem nr 98/R/14 Rektora UG z dnia 23 października 2014r. - edytowalny wzór sylabusu;

7) Plan studiów, z podziałem na semestry i określeniem przedmiotów wraz z liczbą ECTS;

8) Wskazanie kierownika studiów;

9) Niezbędnym elementem wniosku w odniesieniu do nowo powoływanych studiów podyplomowych jest kalkulacja finansowa, określająca warunki ekonomiczne ich funkcjonowania w Uniwersytecie Gdańskim (informacje potrzebne do sporządzenia kalkulacji należy złożyć w Dziale Kontrolingu UG na miesiąc przed posiedzeniem SKK);

10) Dodatkowo w przypadku studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami bądź organizacjami - projekt umowy określającej zadania poszczególnych jednostek oraz sposób finansowania studiów (projekt musi zawierać akceptację Radcy Prawnego UG i Kwestora UG).

 

Termin złożenia wniosku w Dziale Kształcenia:

-  nie później niż 6 tygodni przed proponowaną datą uruchomienia studiów;

- powyższy termin nie dotyczy wniosków o utworzenie studiów podyplomowych realizowanych na zlecenie podmiotów spoza UG (kształcenie zamawiane) oraz finansowanych lub współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.

 

Akty prawne:

Uchwała nr 77/14 Senatu UG z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach dokształcajacych i szkoleniach (ze zm.; tekst jednolity zarządzenie nr 83/R/15 Rektora UG z dnia 8 lipca 2015 r.)

Uchwała nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych (ze zm.)

Zarządzenie nr 98/R/14 Rektora UG z dnia 23 października 2014 w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim.

Zarządzenie nr 41/R/09 Rektora UG z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Rektora UG nr 4/R/09 z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie Gdańskim kalkulacji, kosztorysów i sprawozdań finansowych dla nowotworzonych i prowadzonych studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Smykowska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 marca 2019 roku, 9:08