Studia trzeciego stopnia | Serwis główny UG

Utworzenie studiów trzeciego stopnia

Wniosek powinien zawierać:

1. prośbę do Jego Magnificencji Rektora UG o utworzenie studiów trzeciego stopnia,

2. dokument "informacje ogólne o programie kształcenia na studiach doktoranckich", który zawiera między innymi:

  • wskazanie formy i czasu trwania studiów
  • przewidywaną obsadę kadrową
  • zasady i termin rekrutacji
  • proponowany limit przyjęć

3. projekt programu studiów doktoranckich,

4. wskazanie kandydata na kierownika studiów,

5. wyciąg z protokołu posiedzenia rady jednostki organizacyjnej, zawierający uchwałę w sprawie utworzenia studiów doktoranckich,

6. projekt umowy o współpracy (wraz z akceptacją Radcy Prawnego UG i Kwestor UG) - w przypadku studiów środowiskowych i międzynarodowych,

7. dokumentację finansową, sporządzoną zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rektora (prośbę do Działu Sprawozdawczości i Analiz Ekonomicznych o przygotowanie kalkulacji finansowej na podstawie informacji od Wnioskodawcy złożyć na miesiąc przed posiedzeniem SKK),

8. analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o utworzenie tych studiów,

9. proponowaną wysokość opłat za studia doktoranckie, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów płatnych.

Wniosek należy złożyć w terminie co najmniej na 6 miesięcy przed proponowaną datą uruchomienia studiów.

 

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.  Dz.U. z 2016 r., poz. 1842).
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sparwie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 172)
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1480)
  4. Uchwała nr 28/14 Senatu UG z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek dotyczących uchwalania programów i planów studiów doktoranckich oraz oceny ich realizacji, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego;
  5. Zarządzenie nr 38/R/12 Rektora UG z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie Gdańskim kalkulacji finansowej dla nowo tworzonych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 grudnia 2016 roku, 8:36