Studia trzeciego stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tworzenie studiów trzeciego stopnia

Krokiem poprzedzającym złożenie dokumentacji na posiedzenie Senackiej Komisji ds. Kształcenia, jest zgłoszenie Działowi Kontrolingu przygotowania kalkulacji, najpóźniej w terminie miesiąca przed wyznaczonym terminem składania dokumentacji na posiedzenie Komisji.

Wniosek dotyczący utworzenia studiów doktoranckich (lub zmiany efektów kształcenia lub koncepcji studiów) powinien zawierać:

1. podanie do Jego Magnificencji Rektora UG o utworzenie studiów trzeciego stopnia,

2. dokument "informacje ogólne o programie kształcenia na studiach doktoranckich", który zawiera między innymi:

  • wskazanie formy i czasu trwania studiów
  • przewidywaną obsadę kadrową
  • zasady i termin rekrutacji
  • proponowany limit przyjęć

3. projekt opisu zakładanych efektów kształcenia, zgodny z VIII poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji (wzory tzw. macierzy dostępne w Dziale Kształcenia)

4. projekt programu studiów doktoranckich,

5. wskazanie kandydata na kierownika studiów,

6. wyciąg z protokołu z posiedzenia rady jednostki organizacyjnej, zawierający uchwałę w sprawie utworzenia studiów doktoranckich,

7. projekt umowy o współpracy (wraz z akceptacją Radcy Prawnego UG i Kwestor UG) - w przypadku studiów środowiskowych i międzynarodowych,

8. dokumentację finansową, sporządzoną zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Dodatkowo należy przygotować opisy przedmiotów (zgodnie ze wzorem), które nie są wymagane na etapie opiniowania programu kształcenia przez radę wydziału.

 

Wniosek dotyczący utworzenia nowych studiów należy złożyć w terminie co najmniej na 6 miesięcy przed proponowaną datą uruchomienia studiów.

 

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.  Dz.U. z 2017 r., poz. 2183).
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 256)
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1696)
  4. Uchwała nr 28/14 Senatu UG z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek dotyczących uchwalania programów i planów studiów doktoranckich oraz oceny ich realizacji, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego;
  5. Zarządzenie nr 38/R/12 Rektora UG z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie Gdańskim kalkulacji finansowej dla nowo tworzonych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Smykowska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 lipca 2018 roku, 17:49