Ustawa 2.0 w UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wdrażanie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w Uniwersytecie Gdańskim

2.0

Szanowni Państwo,

na naszej Uczelni rozpoczęliśmy proces wdrażania nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Nowe przepisy traktujemy przede wszystkim jako ogromną szansę dla naszej Uczelni w zakresie rozwoju konkurencyjnych badań naukowych, ciągłego doskonalenia oferty dydaktycznej a także sprawnej i przejrzystej wewnętrznej organizacji Uniwersytetu.

Mam pełną świadomość zakresu i wagi wyzwań, jakie przed nami stają. Wdrażanie ustawy trwać będzie przez kolejnych kilka lat. Dlatego zwracam się do całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego z prośbą o włączenie się do współpracy w tym zakresie, a także przychylność i zaufanie wobec zaproponowanych zmian.

Jestem pewien, że razem wybudujemy silny i konkurencyjny Uniwersytet przyszłości!

 
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Projekt Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku =>


Komisja do spraw opracowania Misji, Strategii oraz nowego Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

 
Zadanie Komisji: opracowanie MISJI, STRATEGII i STATUTU Uniwersytetu Gdańskiego
 
Przewodniczący: JM Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG 
 
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG –  Wydział Prawa i Administracji
 
Obsługa administracyjna Komisji: Biuro Organizacji i Legislacji 
 • Skład Komisji
 1. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG - Rektor - Przewodniczący Komisji,
 2. dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG – Zastępca Przewodniczącego Komisji – Wydział Prawa i Administracji,
 3. prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – Doradca Rektora,
 4. prof. dr hab. Bernard Lammek – Doradca Rektora,
 5. prof. dr hab. Piotr Bojarski – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 6. prof. dr hab. Jerzy Bolałek – Wydział Oceanografii i Geografii,
 7. prof. dr hab. Igor Konieczny – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
 8. prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
 9. prof. dr hab. Beata Możejko – Wydział Historyczny,
 10. prof. dr hab. Andrzej Szmyt – Wydział Prawa i Administracji,
 11. prof. dr hab. Mirosław Szreder – Wydział Zarządzania,
 12. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Wydział Biologii,
 13. dr hab. Monika Bąk, prof. UG – Wydział Ekonomiczny,
 14. dr hab. Dorota Burska, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii,
 15. dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych,
 16. dr hab. Maciej Michalski, prof. UG – Wydział Filologiczny,
 17. dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji,
 18. prof. dr hab. Tadeusz Palmowski – Wydział Oceanografii i Geografii,
 19. mgr Grażyna Jaśkowiak – Biblioteka UG,
 20. dr Mirosław Czapiewski – Kanclerz,
 21. mgr Olga Dziubek – Kwestor,
 22. mec. Marek Kumiński – Biuro Prawne,
 23. dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG – NSZZ „Solidarność”,
 24. prof. dr hab. Zdzisław Kordel – Związek Nauczycielstwa Polskiego,
 25. Paweł Piasecki – Samorząd Studentów,
 26. mgr Piotr Zieliński – Samorząd Doktorantów,
 27. mgr Anna Pauli – Sekretarz Komisji.
 • Zespoły
​Komisja pracuje w 4 zespołach ds. opracowania założeń do Statutu UG 
 
1. Zespół ds. ustroju, organizacji i gospodarki finansowej Uczelni
Przewodniczy:
JM Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG
oraz prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
Skład:
- prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – Doradca Rektora
- prof. dr hab. Bernard Lammek – Doradca Rektora
- prof. dr hab. Mirosław Szreder – WZ
- dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG – WPiA
- dr Mirosław Czapiewski – Kanclerz
- mgr Olga Dziubek – Kwestor
- mgr Marek Kumiński – Biuro Prawne
- dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG – NSZZ „Solidarność”
- prof. dr hab. Zdzisław Kordel – Związek Nauczycielstwa Polskiego
Przedstawiciele administracji
- mgr Izabela Dąbrowska – Dyrektor Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
- mgr Anna Pauli – Kierownik Biura Organizacji i Legislacji
 
 
2. Zespół ds. nauki (badania naukowe, szkoła doktorska, ocena)
Przewodniczy:
prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
oraz prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
Skład:
- prof. dr hab. Ewa Łojkowska – MWB
- prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – WB
- prof. dr hab. Beata Możejko – WH
- dr hab. Monika Bąk, prof. UG – WE
- dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – WPiA
- mgr Grażyna Jaśkowiak – BUG
- mgr Piotr Zieliński – Samorząd Doktorantów
Przedstawiciele administracji:
- dr Katarzyna Świerk – Kierownik Biura Nauki
- mgr Anna Smykowska – Kierownik Działu Kształcenia
 
3. Zespół ds. studenckich i kształcenia
Przewodniczy:
dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG – Prorektor ds. Kształcenia 
oraz dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studenckich 
Skład:
prof. dr hab. Piotr Bojarski – WMFI
prof. dr hab. Beata Możejko – WH
prof. dr hab. Andrzej Szmyt – WPiA
prof. dr hab. Tadeusz Palmowski – WOiG
dr hab. Monika Bąk, prof. UG – WE
dr hab. Dorota Burska, prof. UG – WOiG
dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG – WNS
dr hab. Maciej Michalski, prof. UG – WF
Paweł Piasecki – Samorząd Studentów
mgr Piotr Zieliński – Samorząd Doktorantów
Przedstawiciele administracji:
mgr Anna Smykowska – Kierownik Działu Kształcenia
 
 
4. Zespół ds. Strategii Rozwoju Uniwersytetu
Nadzoruje: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
Przewodniczy: prof. dr hab. Jerzy Bolałek – WOiG
Skład:
prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – Doradca Rektora
prof. dr hab. Bernard Lammek – Doradca Rektora
prof. dr hab. Piotr Bojarski – WMFI
prof. dr hab. Igor Konieczny – MWB
prof. dr hab. Mirosław Szreder – WZ
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – WB
mgr Olga Dziubek – Kwestor
dr Mirosław Czapiewski – Kanclerz
Przedstawiciele administracji
mgr Anna Pauli - Kierownik Biura Organizacji i Legislacji
 • Przekaż Komisji wniosek => 

 Wnioski, postulaty i pytania do Komisji nalezy kierować na adres: organizacyjny@ug.edu.pl

Pytania i wnioski związane z Ustawą 2.0 kierowane do MNiSW należy przekazywać za pośrednictwem Rektora UG.


Ustrój, struktura organizacyjna, pracownicy

 • ​Projekt Statutu UG [pdf]
   
 • Informacja dotycząca spraw kadrowych [pdf]
   
 • Rada Uniwersytetu Gdańskego

28 lutego br. Senat Uniwersytetu Gdańskiego wybrał pierwszą Rady Uniwersytetu Gdańskiego:

Ze wspólnoty Uczelni:

 • PROF. DR HAB. EWA ŁOJKOWSKA – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

 • DR HAB. DOROTA PYĆ, PROF. UG – Wydział Prawa i Administracji

 • PROF. DR HAB. GRZEGORZ WĘGRZYN – Wydział Biologii

Spoza wspólnoty Uczelni:

 • MACIEJ DOBRZYNIECKI – Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii, Kanclerz Gdańskiej Loży Business Centre Club,

 • MAREK GŁUCHOWSKI – Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii,

 • KAZIMIERZ JANIAK – Dyrektor Totalizatora Sportowego oddział w Gdańsku.

W skład rady wchodzi równiez Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG Agata Myszka.


Nauka i studia

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 28 ust. 4) - Statut UG deleguje zadania związane z nadawaniem stopni i tytułów oraz ewaluacją na Rady Dyscyplin Naukowych.
"Statut może określić tylko jeden organ w zakresie danej dyscypliny, a w przypadku uczelni spełniającej warunek, o którym mowa w art. 185 ust. 3 – w zakresie danej dziedziny /posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w ponad połowie dyscyplin zawierających się w tej dziedzinie/."
Rady działają poza wydziałami. 
Nadzór sprawuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 • Kierunki studiów 

Kierunki studiów nadal będą prowadzone na wydziałach.

 • Sprawy studentów i doktorantów

Zmiany w przepisach:

 1. Program studiów pierwszego stopnia może przewidzieć pacę dyplomową, ale nie ma takiego obowiązku.
 2. Wysokość opłat ustalana jest na cały cykl kształcenia (powyższe nie dotyczy opłaty za przedmiot nieobjęty planem studiów oraz opłat za korzystanie z domów studenckich).
 3. Niepodpisanie umowy o warunkach odpłatności za kształcenie i za usługi edukacyjne nie będzie podstawą do skreślenia z listy studentów.
 4. Studentka w ciąży i student będący rodzicem ma prawo do skorzystania z urlopu w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka (urlop przyznaje się na wniosek studenta) oraz do odbywania studiów wg indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia (dotyczy wyłącznie studiów stacjonarnych).
 5. Studenta będzie można skreślić z listy studentów z powodu stwierdzenia braku udziału w zajęciach obowiązkowych.
 6. Utrzymane zostały przepisy dotyczące zachowania praw studenta (do dnia 31 października), który ukończył studia pierwszego stopnia (przepis nadal nie dotyczy przyznawania świadczeń pomocy materialnej).

W strukturze administracji planuje się utworzenie Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów, aby ułatwić proces przyznawania i wypłacania stypendów studentom i doktorantom.


Harmonogram wdrożenia ustawy

 • Wdrażanie ustawy PoSWiN [pdf]
 • Terminy związane z kształceniem studentów [pdf]
 • Terminy dotyczące nadawania stopni i tytułów naukowych [pdf]

Przydatne linki

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce =>

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce =>

Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauce MNiSW =>

Rozporządzenia MNISW:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego =>

Wzorcowy Statut 2.0 => 

Szkolenia w MNiSW =>


Komunikaty

 • Wyniki ankiety dotyczącej przyporządkowania do dyscypliny [pdf]

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 kwietnia 2019 roku, 9:12