Ustawa 2.0 w UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wdrażanie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w Uniwersytecie Gdańskim

2.0

Szanowni Państwo,

na naszej Uczelni rozpoczęliśmy proces wdrażania nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Nowe przepisy traktujemy przede wszystkim jako ogromną szansę dla naszej Uczelni w zakresie rozwoju konkurencyjnych badań naukowych, ciągłego doskonalenia oferty dydaktycznej a także sprawnej i przejrzystej wewnętrznej organizacji Uniwersytetu.

Mam pełną świadomość zakresu i wagi wyzwań, jakie przed nami stają. Wdrażanie ustawy trwać będzie przez kolejnych kilka lat. Dlatego zwracam się do całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego z prośbą o włączenie się do współpracy w tym zakresie, a także przychylność i zaufanie wobec zaproponowanych zmian.

Jestem pewien, że razem wybudujemy silny i konkurencyjny Uniwersytet przyszłości!

 
prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego


Komisja do spraw opracowania Misji, Strategii oraz nowego Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

 
Zadanie Komisji: opracowanie MISJI, STRATEGII i STATUTU Uniwersytetu Gdańskiego
 
Obsługa administracyjna Komisji: Biuro Organizacji i Legislacji 

Statut UG uchwalony przez Senat 13 czerwca 2019 roku =>
Statut wejdzie w życie 1 października 2019 roku

Trwają prace nad Strategią UG

 • Przekaż Komisji wniosek => 

 Wnioski, postulaty i pytania do Komisji nalezy kierować na adres: organizacyjny@ug.edu.pl

Pytania i wnioski związane z Ustawą 2.0 kierowane do MNiSW należy przekazywać za pośrednictwem Rektora UG.

 

 


Ustrój, struktura organizacyjna, pracownicy

 • ​Statut UG z dnia 13 czerwac 2019 roku [pdf]
   
 • Informacja dotycząca spraw kadrowych [pdf]
   
 • Rada Uniwersytetu Gdańskego

28 lutego br. Senat Uniwersytetu Gdańskiego wybrał pierwszą Rady Uniwersytetu Gdańskiego:

Ze wspólnoty Uczelni:

 • PROF. DR HAB. EWA ŁOJKOWSKA – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

 • DR HAB. DOROTA PYĆ, PROF. UG – Wydział Prawa i Administracji

 • PROF. DR HAB. GRZEGORZ WĘGRZYN – Wydział Biologii

Spoza wspólnoty Uczelni:

 • MACIEJ DOBRZYNIECKI – Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii, Kanclerz Gdańskiej Loży Business Centre Club,

 • MAREK GŁUCHOWSKI – Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii,

 • KAZIMIERZ JANIAK – Dyrektor Totalizatora Sportowego oddział w Gdańsku.

W skład rady wchodzi równiez Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG Agata Myszka.


Nauka i studia

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 28 ust. 4) - Statut UG deleguje zadania związane z nadawaniem stopni i tytułów oraz ewaluacją na Rady Dyscyplin Naukowych.
"Statut może określić tylko jeden organ w zakresie danej dyscypliny, a w przypadku uczelni spełniającej warunek, o którym mowa w art. 185 ust. 3 – w zakresie danej dziedziny /posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w ponad połowie dyscyplin zawierających się w tej dziedzinie/."
Rady działają poza wydziałami. 
Nadzór sprawuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 • Kierunki studiów 

Kierunki studiów nadal będą prowadzone na wydziałach.

 • Sprawy studentów i doktorantów

Zmiany w przepisach:

 1. Program studiów pierwszego stopnia może przewidzieć pacę dyplomową, ale nie ma takiego obowiązku.
 2. Wysokość opłat ustalana jest na cały cykl kształcenia (powyższe nie dotyczy opłaty za przedmiot nieobjęty planem studiów oraz opłat za korzystanie z domów studenckich).
 3. Niepodpisanie umowy o warunkach odpłatności za kształcenie i za usługi edukacyjne nie będzie podstawą do skreślenia z listy studentów.
 4. Studentka w ciąży i student będący rodzicem ma prawo do skorzystania z urlopu w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka (urlop przyznaje się na wniosek studenta) oraz do odbywania studiów wg indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia (dotyczy wyłącznie studiów stacjonarnych).
 5. Studenta będzie można skreślić z listy studentów z powodu stwierdzenia braku udziału w zajęciach obowiązkowych.
 6. Utrzymane zostały przepisy dotyczące zachowania praw studenta (do dnia 31 października), który ukończył studia pierwszego stopnia (przepis nadal nie dotyczy przyznawania świadczeń pomocy materialnej).

W strukturze administracji planuje się utworzenie Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów, aby ułatwić proces przyznawania i wypłacania stypendów studentom i doktorantom.


Harmonogram wdrożenia ustawy

 • Wdrażanie ustawy PoSWiN [pdf]
 • Terminy związane z kształceniem studentów [pdf]
 • Terminy dotyczące nadawania stopni i tytułów naukowych [pdf]
​Trwają prace nad innymi aktami prawnymi związanymi z wdrożeniem reformy. Zachęcamy do śledzania spraw kierowanyhc do Senatu UG oraz strony BIP UG => SENAT UG

Przydatne linki

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce =>

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce =>

Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauce MNiSW =>

Rozporządzenia MNISW:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego =>

Wzorcowy Statut 2.0 => 

Szkolenia w MNiSW =>


Komunikaty

 • Wyniki ankiety dotyczącej przyporządkowania do dyscypliny [pdf]

 

ZałącznikWielkość
PDF icon statut_ug_zal_81u19.pdf854.7 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 czerwca 2019 roku, 12:13