fbpx Najczęściej zadawane pytania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Kadencja 2020 - 2024

 - Statut Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Ordynacją Wyborczą

 - Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 - Uczelniana Komisja Wyborcza

 - Kalendarz Wyborczy

 


Kadencja 2016-2020

Ważne dokumenty regulujące wybory w Uniwersytecie Gdańskim:

 

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) dalej ustawa zwana jest: PoSzW.
 2. Statut Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Ordynacją Wyborczą Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Kalendarz Wyborczy organów kolegialnych i jednoosobowych w Uniwersytecie Gdańskim na kadencję 2016-2020.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 64/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020.
 5. Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020 na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 roku (w związku z rezygnacją z członkostwa w Komisji dotychczasowego przewodniczacego prof. UG, dr hab. Piotra Uziębło) dokonała wyboru przewodniczącego Komisji:
  prof. UG, dr hab. Mariusza Bogusza.

 

Wybory władz na wydziałach – ważniejsze kwestie:

 

       „Do wyborów dziekana i prodziekanów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów Rektora i prorektorów, z tym że:

 1.  kalendarz wyborczy określa Wydziałowa Komisja Wyborcza,
 2. kandydaci na prodziekanów powinni posiadać co najmniej stopień naukowy doktora,
 3. komisja skrutacyjna liczy trzy osoby.”

 

Wzory niektórych dokumentów:

 1. Karta do głosowania - 1 kandydat
 2. Karta do głosowania - 2 i więcej kandydatów
 3. Rezygnacja z mandatu członka Kolegium Elektorów
 4. Pisemna zgoda zgłoszonego na kandydowanie do jednoosobowych organów Uczelni
 5. Protokół wyboru
 6. Stwierdzenie wyboru: dziekanaprodziekanów   (w przypadku dziekana i prodziekanów jeden oryginał należy złożyć w Dziale Zarządzania Kadrami oraz jedną kopię w Dziale Organizacyjnym).

 

Najczęsciej zadawane pytania:

 

1. Czy czynne prawo wyborcze w wyborach organów wydziałowych oraz dyrektora instytutu przysługuje osobom: zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony, przebywającym na urlopie bezpłatnym oraz nauczycielom akademickim, dla których Uniwersytet Gdański nie jest podstawowym miejscem pracy?

Odpowiedzi na powyższe pytana są negatywne. W pierwszych dwóch przypadkach brak możliwości uczestniczenia takich osób w wyborach wynika jednoznacznie z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 71 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 33 powyższej ustawy czynne prawo wyborcze posiadają wyłącznie nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, a więc tacy, którzy są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy i w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia uczelnia jest wskazana jako podstawowe miejsce pracy. Tym samym z prawa tego nie mogą korzystać osoby, które są zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz osoby na tzw. drugich etatach.

Nieco inaczej odnieść się trzeba natomiast do praw wyborczych osób przebywających na urlopie bezpłatnym, gdyż ich sytuacja nie została uregulowana w niniejszej ustawie. W tym wypadku odwołać się trzeba do treści art. 174 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) okres ten nie jest liczony jako okres, w którym przysługują uprawnienia pracownicze. Tym samym, jako że uprawnienia związane z dysponowaniem prawem wyborczym są konsekwencją korzystania z uprawnień pracowniczych, również i w tym przypadku korzystanie przez takie osoby z praw wyborczych stałoby w sprzeczności z przepisami ustawowymi.

 

2. Czy jeśli członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej zostaje członek rady wydziału (a tym samym członek wydziałowego kolegium elektorów) – powinien on zrezygnować z mandatu elektora?

W obowiązujących przepisach nie ma takiego wymogu. Z przepisów tych wynika jedynie zakaz kandydowania takich osób, a więc osób wchodzących w skład rady innych niż samodzielni pracownicy naukowi. W związku z powyższym należy przyjąć, że nie ma potrzeby rezygnowania z mandatu.

 

3. Czyli członek Wydziałowej Komisji Wyborczej, który jest jednocześnie członkiem Rady Wydziału wybranym spośród pracowników niesamodzielnych ma czynne prawo wyborcze w wyborach na dziekana i prodziekanów, tylko nie może kandydować już do Rady Wydziału na następna kadencję?

Członek taki korzysta z czynnego prawa wyborczego (może głosować), nie korzysta z biernego prawa wyborczego (nie może jednak kandydować). Stosownie do § 8 ust. 4 Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 4 do Statutu UG, jeżeli członek komisji wyborczej kandyduje na określone stanowisko czy członka wybieralnego kolegialnego organu kolegialnego, a także UKE, UKW, wygasa jego mandat w komisji wyborczej.

 

4. Czy, w związku z ostatnia nowelizacją Statutu osoba, która pełniła funkcję dyrektora instytutu przez dwie kolejne kadencje, może ubiegać się o kolejną kadencję?

Mając na uwadze, że prawo nie działa wstecz, należy przyjąć, że w przepisie § 48 ust. 3 Statutu UG chodzi o dwie pełne kadencje, które rozpoczną bieg po wejściu w życie tego postanowienia statutu, czyli w roku 2016. Zatem osoba, która pełni lub pełniła funkcję dyrektora instytutu – niezależnie od tego przez ile kadencji ją pełniła lub pełni – może kandydować w wyborach w roku 2016 na kolejną kadencję.

 

5. Co z osobą, która od dwóch kadencji jest Senatorem UG?

Podobny problem interpretacyjny, jak w przypadku dyrektora instytutu, powstał na tle art. 77 ust. 2 PoSzW z uwagi na wprowadzone ograniczenie co do liczby kadencji senatorów. Problem ten należy rozstrzygnąć analogicznie jak w przypadku dyrektorów instytutów - chodzi o pełne kadencje przyszłe, nie o zakończone, czy trwające w chwili wejścia w życie noweli ustawy.

 

6. Czy osobom z niepełnym etatem przysługuje bierne prawo wyborcze? Co się wiąże z utrata biernego prawa wyborczego w trakcie pełnienia funkcji z wyboru?

Z art. 71 ust. 1 pkt 3 PoSzW rzeczywiście wynika, że bierne prawo wyborcze do organów kolegialnych przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, a art. 2 ust. 1 pkt 33 PoSzW wiąże istnienie „podstawowego miejsca pracy” z zatrudnieniem w pełnym wymiarze czasu pracy.

Czyli zmiana umowy o pracę z całego etatu na ułamek etatu powoduje utratę biernego prawa wyborczego.

Z kolei utrata biernego prawa wyborczego w czasie kadencji powoduje wygaśnięcie mandatu.

Taki pogląd reprezentuje też H. Izdebski w Komentarzu do art. 71 PoSzW. Punkty 8 i 9 Komentarza do art. 71:

„8. Podkreślić raz jeszcze trzeba, że kryteria określone w Prawie o szkolnictwie wyższym, których spełnienie powoduje, że dana osoba posiada bierne prawo wyborcze, trzeba spełniać przez cały okres sprawowania funkcji, na którą zostało się wybranym. Znaczy to tyle, że na przykład w przypadku ukończenia w trakcie kadencji 67 lat (chyba że ma się tytuł profesora, ale wówczas w przypadku ukończenia siedemdziesiątego roku życia) traci się mandat – z wyjątkiem mandatu rektora i jedynie co do kryterium wieku, bowiem wobec rektora kwestie te normuje szczególny przepis art. 127 ust. 4.

9. Także zmiana podstawowego miejsca pracy i złożenie przez nauczyciela akademickiego oświadczenia, że uczelnia, w której pełni funkcję z wyboru, nie jest jego podstawowym miejscem pracy – powoduje wygaśnięcie jego mandatu. Tak samo utratę mandatu powoduje zmiana wymiaru zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, a pełniącego funkcję członka organu kolegialnego z pełnego wymiaru czasu pracy na cząstkowy.”

Czyli potrzebne są wybory uzupełniające (§ 72 ust. 2 Statutu UG).

 
7. Czy można zwoływać zebrania Wydziałowego Kolegium Elektorów w drugim terminie, przy braku kworum w terminie pierwszym? Chodzi o zebrania dotyczących otwarcia i zamknięcia listy kandydatów na dziekana. Oczywiście same wybory muszą się odbyć przy minimum 50% obecności elektorów.
 
Zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym do podejmowania rozstrzygnięć wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, ale dotyczy to wyłącznie podejmowania uchwał. Niemniej zamknięcie listy wymaga takiej uchwały, dlatego też Uczelniana Komisja Wyborcza uznała, że Kolegium winno obradować w takim składzie (par. 4 ust. 4 ordynacji wyborczej (dotyczy bowiem zebrań grup pracowników).
 
8. Czy w wyborach kandydata na dyrektora instytutu czynne prawo wyborcze mają zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi?
 
Tak. Wynika to z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: "(.) czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom;".
 
 
9. Na Wydziałach są powoływane trzyosobowe komisje skrutacyjne. Co zrobić w sytuacji, jeśli jedna z nich na wybory nie przyjdzie?
 
Zdaniem Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej najbezpieczniej będzie wybrać skład 5-osobowy komisji skrutacyjnej, aby 3 osoby były obecne podczas wyborów. 
 

____

 

Uwaga: Osoby, które w tegorocznych wyborach zostaną członkami Senatu UG lub rady wydziału – będą w przyszłości wybierały odpowiednio władze rektorskie i dziekańskie na kadencję 2020 - 2024.

 

 

   

 

 

KONTAKT:

Ades e-mail na który można kierować pytania do Uczelnianej Komisji Wyborczej to: ukw@ug.edu.pl      

Obsługa administracyjna:  Dział Organizacyjny UG

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

tel. +48 58 523 25 14, fax +48 58 523 55 89, email: organizacyjny@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 stycznia 2020 roku, 13:39