fbpx Wybory organów Uniwersytetu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wybory organów Uniwersytetu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wybory organów Uniwersytetu Gdańskiego

Kadencja 2020- 2024

Statut i Ordynacja wyborcza =>

Kalendarz wyborczy

Kalenadarz wyborczy uchwałiła Uczelniana Komisja Wyborcza 12 grudnia 2019 r. => [pdf]

28.11.2019 r. Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego.
12.12.2019 r. Pierwsze zebranie Uczelnianej Komisji Wyborczej UG (wybór Przewodniczącego UKW oraz ustalenie harmonogramu wyborów).
WYBORY REKTORA NA KADENCJĘ 2020-2024
§ 47. Statutu UG
1. Rektora wybiera Kolegium Elektorów spośród kandydatów wskazanych przez Radę Uniwersytetu.
2. Wybór Rektora jest dokonywany bezwzględną większością głosów.
 
§ 48. Statutu UG
1. Każdemu z elektorów przysługuje, w terminie wyznaczonym przez Radę Uniwersytetu, prawo zgłoszenia Radzie jednej osoby, która może zostać wskazana przez Radę jako kandydat na Rektora.
2. Osoby zgłoszone w trybie ust. 1 lub wskazane przez Radę z własnej inicjatywy są przedstawiane Senatowi przez Radę do zaopiniowania.
3. Po zaopiniowaniu przez Senat Rada Uniwersytetu wskazuje Kolegium Elektorów co najmniej 2 kandydatów na Rektora.
4. Zgłoszenie osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, wymaga jej pisemnej zgody.
do 17.02.2020 r. Termin wyznaczony przez Radę UG na zgłaszanie kandydatów na Rektora.
27.02.2020.r. Zaopiniowanie kandydatów na Rektora przez Senat.
28.02.2020 r. Wskazanie przez Radę UG kandydatów na Rektora.
28.02.2020 r. Wyznaczenie terminów spotkań przedwyborczych społeczności akademickiej z kandydatami.
09.03.2020 r. Termin zakończenia prezentacji programów działania przez kandydatów na Rektora UG.
17.03.2020 r.  Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów UG - wybór Rektora UG.
WYBORY KANDYDATÓW NA DZIEKANÓW NA KADENCJĘ 2020-2024
§ 72. Statutu UG
1. Wydziałem kieruje dziekan powołany przez Rektora spośród kandydatów rekomendowanych przez radę przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału. Sposób wyłaniania, skład i tryb pracy rady przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału określa Ordynacja. (…)
do 16.04.2020 r. Wybór rad przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału (przeprowadza WKW).
do 21.05.2020 r. Wybór kandydatów na dziekanów.
01.09.2020 r.  Powołanie dziekanów przez Rektora.
WYBORY DO SENATU NA KADENCJĘ 2020-2024
§ 20. Ordynacji [Wybory członków Senatu]
1. Skład Senatu UG określa Statut.
2. Poszczególni przedstawiciele wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych są wybierani na zebraniach ogólnych poszczególnych grup pracowników, zgodnie ze Statutem. Zebrania zwołuje i przeprowadza odpowiednio UKW lub WKW, zgodnie ze swoimi zadaniami, o których mowa w § 9.
3. Liczbę przedstawicieli do Senatu w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów, uwzględniając przepisy Statutu, ustala i ogłasza UKW.
4. Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich jednostek innych niż wydział przysługuje tylko nauczycielom akademickim posiadającym czynne prawo wyborcze do udziału w wyborach przedstawicieli takich jednostek.
5. Przedstawiciele studentów i doktorantów są wybierani zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie samorządu studenckiego i regulaminie samorządu doktorantów.
6. Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przysługuje tylko pracownikom posiadającym czynne prawo wyborcze do udziału w wyborach przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
17.03.2020 r. 

Ogłoszenie przez Uczelniana Komisję Wyborczą liczby przedstawicieli do Senatu w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz liczby przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie. 

=> Uchwała UKW [pdf]

do 30.06.2020 r.  Wybory członków Senatu.
WYBORY RAD DYSCYPLIN NAUKOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2024
§ 22. Ordynacji [Wybory rad dyscyplin naukowych]
1. Skład rad dyscyplin naukowych oraz sposób ich wyboru określa Statut.
2. Wybory do rad dyscyplin naukowych, z uwzględnieniem przepisów Statutu, przeprowadza UKW.
3. Liczbę członków poszczególnych rad dyscyplin naukowych oraz liczbę przedstawicieli grup pracowników w poszczególnych radach dyscyplin naukowych, ze wskazaniem potrzeby ich wyboru, z uwzględnieniem przepisów Statutu, ustala i ogłasza Rektor.
26.03.2020 r. Ogłoszenie przez Rektora liczby członków poszczególnych rad dyscyplin naukowych oraz liczby przedstawicieli grup pracowników w poszczególnych radach dyscyplin naukowych, ze wskazaniem potrzeby ich wyboru.
do 30.06.2020 r.  Wybory członków rad dyscyplin naukowych.
WYBORY DO RADY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO NA KADENCJĘ 2020-2024
Art.  21. Ustawy PoSWiN [Kadencja rady uczelni]
1. Kadencja rady uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu.
§ 22. Statutu
1. Kandydatów na członków Rady Uniwersytetu, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 i 2, mogą zgłaszać członkowie Senatu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
2. Tryb wyboru członków Rady Uniwersytetu określa Ordynacja Wyborcza, stanowiąca załącznik nr 2 do Statutu, zwana dalej „Ordynacją”.
§ 17. Ordynacji
1. Radę Uniwersytetu wybiera Senat.
2. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać członkowie Senatu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
3. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie wraz z uzasadnieniem do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej 2 tygodnie przed wyznaczonym przez Rektora terminem zatwierdzenia kandydatów przez Senat. Zgłoszenia kandydatów dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
do 24.09.2020 r. Wyznaczenie przez Rektora terminu zatwierdzania kandydatów do Rady UG przez Senat.
26.11.2020 r. Wybór Rady Uczeni przez Senat.
 
31.08.2020 r. Upływa kadencja obecnych organów kolegialnych i jednoosobowych UG.

Komisje wyborcze

 

Uczelniana Komisja Wyborcza 

Przewodiczący: dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Obsługa administracyjna Komisji: Biuro Organizacji i Legislacji

Zadania Komisji:

Do zadań UKW należy w szczególności:
1) przeprowadzenie wyborów:
a) Rektora, 
b) Rady Uniwersytetu Gdańskiego, 
c) rad dyscyplin naukowych,
d) Senatu – w zakresie osób wybieranych z jednostek pozawydziałowych oraz przedstawicieli niebędących nauczycielami akademickimi;
2) nadzór nad wykonywaniem zadań przez WKW;
3) nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
4) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem i wynikiem wyborów;
5) udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego UKW;
6) występowanie do Senatu o unieważnienie wyborów w razie stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w toku ich przeprowadzania.
 
Uchwały UKW:
  • Uchwała nr 1/19 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej UG na kadencję 2020-2024 [pdf]
  • Uchwała nr 2/19 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Kalendarza Wyborczego na kadencję 2020-2024 [pdf]
  • Uchwała nr 1/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie określenia liczby przedstawicieli do Senatu UG w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz liczby przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie UG na kadencję 2020-2024 [pdf]
 
 

Wydziałowe komisje wyborcze

Informacje odstepne na stronach internetowych wydziałów.

Zadania Komisji:

Do zadań WKW należy w szczególności:
1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów do:
a) Senatu – w zakresie nauczycieli akademickich wybieranych na wydziałach,
b) rad przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału;
2) nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
3) udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego WKW.
 

 


Ogłoszenia wyborcze:

1) Wybory Przedstawicieli do Rady społeczności akademickiej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki:
- nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora i magistra,
- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,
- doktoranci i studenci.

2) Wybory uzupełniające do Rady Dyscypliny Nauki chemiczne => [pdf] - dnia 28 stycznia 2020 roku dokonano wyboru do Rady:
dr hab. Dagmary Strumińskiej-Parulskiej.

______________________________________________________

Wzory dokumentów wyborczych:

  • wzór ogłoszenia wyborczego
  • wzór listy obecności w wyborach
  • wzór karty do głosowania (wielu kandydatów) w wyborach
  • wzór karty do głosowania (jeden kandydat) w wyborach
  • wzór protokołu komisji skrutacyjnej z wyborów
  • wzór oświadczenia kandydata w wyborach do Rady Dyscypliny Naukowej

 

Informacja w sprawie wyborów organów uczelni publicznych na kadencję 2020-2024 =>


Kadencja 2016-2020

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego: 17 marca 2016 roku Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego wybrało prof. dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020.

Senat =>

Rada Uniwersytetu Gdańskiego =>

Rady dyscyplin naukowych =>

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 lutego 2020 roku, 10:21