fbpx Wybory organów Uniwersytetu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wybory organów Uniwersytetu

Wybory organów Uniwersytetu Gdańskiego

Kadencja 2020- 2024

Statut i Ordynacja wyborcza =>

Wybory Rektora =>

Ogłoszenia wyborcze =>

Komisje wyborcze =>

 

W związku z trudną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem COVID-19 większość wyborów odbywa się będzie przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams.
Skrócona instrukcję głosowania => instrukcja.

 


Kalendarz wyborczy /zmiany w kalendarzu/

Uczelniana Komisja Wyborcza uchwaliła 31 marca 2020 roku zmiany w Kalendarzu Wyborczym  => [pdf]

28.11.2019 r. Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego.
12.12.2019 r. Pierwsze zebranie Uczelnianej Komisji Wyborczej UG (wybór Przewodniczącego UKW oraz ustalenie harmonogramu wyborów).
WYBORY REKTORA NA KADENCJĘ 2020-2024
§ 47. Statutu UG
1. Rektora wybiera Kolegium Elektorów spośród kandydatów wskazanych przez Radę Uniwersytetu.
2. Wybór Rektora jest dokonywany bezwzględną większością głosów.
 
§ 48. Statutu UG
1. Każdemu z elektorów przysługuje, w terminie wyznaczonym przez Radę Uniwersytetu, prawo zgłoszenia Radzie jednej osoby, która może zostać wskazana przez Radę jako kandydat na Rektora.
2. Osoby zgłoszone w trybie ust. 1 lub wskazane przez Radę z własnej inicjatywy są przedstawiane Senatowi przez Radę do zaopiniowania.
3. Po zaopiniowaniu przez Senat Rada Uniwersytetu wskazuje Kolegium Elektorów co najmniej 2 kandydatów na Rektora.
4. Zgłoszenie osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, wymaga jej pisemnej zgody.
do 17.02.2020 r. Termin wyznaczony przez Radę UG na zgłaszanie kandydatów na Rektora.
27.02.2020.r.

Zaopiniowanie kandydatów na Rektora przez Senat. =>

28.02.2020 r.

Wskazanie przez Radę UG kandydatów na Rektora. =>

 
28.02.2020 r.

Wyznaczenie terminów spotkań przedwyborczych społeczności akademickiej z kandydatami.

09.03.2020 r. Termin zakończenia prezentacji programów działania przez kandydatów na Rektora UG.
=> # do 30.04.2020 r.
 a jeśli to nie będzie możliwe do 31.08.2020r.

Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów UG - wybór Rektora UG. 
 

Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2020 roku
wybrało Pana dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę
Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego
na kadencję od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku

WYBORY KANDYDATÓW NA DZIEKANÓW NA KADENCJĘ 2020-2024
§ 72. Statutu UG
1. Wydziałem kieruje dziekan powołany przez Rektora spośród kandydatów rekomendowanych przez radę przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału. Sposób wyłaniania, skład i tryb pracy rady przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału określa Ordynacja. (…)
=> do 31.08.2020 r. Wybór rad przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału (przeprowadza WKW).
do 31.08.2020 r. Wybór kandydatów na dziekanów.
01.09.2020 r.  Powołanie dziekanów przez Rektora.
WYBORY DO SENATU NA KADENCJĘ 2020-2024
§ 20. Ordynacji [Wybory członków Senatu]
1. Skład Senatu UG określa Statut.
2. Poszczególni przedstawiciele wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych są wybierani na zebraniach ogólnych poszczególnych grup pracowników, zgodnie ze Statutem. Zebrania zwołuje i przeprowadza odpowiednio UKW lub WKW, zgodnie ze swoimi zadaniami, o których mowa w § 9.
3. Liczbę przedstawicieli do Senatu w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów, uwzględniając przepisy Statutu, ustala i ogłasza UKW.
4. Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich jednostek innych niż wydział przysługuje tylko nauczycielom akademickim posiadającym czynne prawo wyborcze do udziału w wyborach przedstawicieli takich jednostek.
5. Przedstawiciele studentów i doktorantów są wybierani zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie samorządu studenckiego i regulaminie samorządu doktorantów.
6. Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przysługuje tylko pracownikom posiadającym czynne prawo wyborcze do udziału w wyborach przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
17.03.2020 r. 

Ogłoszenie przez Uczelniana Komisję Wyborczą liczby przedstawicieli do Senatu w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz liczby przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie. 

=> Uchwała UKW [pdf]

=> do 31.08.2020r.  Wybory członków Senatu.
WYBORY RAD DYSCYPLIN NAUKOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2024
§ 22. Ordynacji [Wybory rad dyscyplin naukowych]
1. Skład rad dyscyplin naukowych oraz sposób ich wyboru określa Statut.
2. Wybory do rad dyscyplin naukowych, z uwzględnieniem przepisów Statutu, przeprowadza UKW.
3. Liczbę członków poszczególnych rad dyscyplin naukowych oraz liczbę przedstawicieli grup pracowników w poszczególnych radach dyscyplin naukowych, ze wskazaniem potrzeby ich wyboru, z uwzględnieniem przepisów Statutu, ustala i ogłasza Rektor.
=> do 31.08.2020 r. Ogłoszenie przez Rektora liczby członków poszczególnych rad dyscyplin naukowych oraz liczby przedstawicieli grup pracowników w poszczególnych radach dyscyplin naukowych, ze wskazaniem potrzeby ich wyboru.
do 31.08.2020 r.  Wybory członków rad dyscyplin naukowych.
WYBORY DO RADY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO NA KADENCJĘ 2020-2024
Art.  21. Ustawy PoSWiN [Kadencja rady uczelni]
1. Kadencja rady uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu.
§ 22. Statutu
1. Kandydatów na członków Rady Uniwersytetu, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 i 2, mogą zgłaszać członkowie Senatu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
2. Tryb wyboru członków Rady Uniwersytetu określa Ordynacja Wyborcza, stanowiąca załącznik nr 2 do Statutu, zwana dalej „Ordynacją”.
§ 17. Ordynacji
1. Radę Uniwersytetu wybiera Senat.
2. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać członkowie Senatu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
3. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie wraz z uzasadnieniem do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej 2 tygodnie przed wyznaczonym przez Rektora terminem zatwierdzenia kandydatów przez Senat. Zgłoszenia kandydatów dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
=> do 24.09.2020 r. Wyznaczenie przez Rektora terminu zatwierdzania kandydatów do Rady UG przez Senat.
26.11.2020 r. Wybór Rady Uczeni przez Senat.
 
31.08.2020 r. Upływa kadencja obecnych organów kolegialnych i jednoosobowych UG.

Komisje wyborcze

 

Uczelniana Komisja Wyborcza 

Przewodiczący: dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Obsługa administracyjna Komisji: Biuro Organizacji i Legislacji

Zadania Komisji:

Do zadań UKW należy w szczególności:
1) przeprowadzenie wyborów:
a) Rektora, 
b) Rady Uniwersytetu Gdańskiego, 
c) rad dyscyplin naukowych,
d) Senatu – w zakresie osób wybieranych z jednostek pozawydziałowych oraz przedstawicieli niebędących nauczycielami akademickimi;
2) nadzór nad wykonywaniem zadań przez WKW;
3) nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
4) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem i wynikiem wyborów;
5) udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego UKW;
6) występowanie do Senatu o unieważnienie wyborów w razie stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w toku ich przeprowadzania.
 
Uchwały UKW:
 • Uchwała nr 1/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 2/19 Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Kalendarza Wyborczego na kadencję 2020-2024 [pdf]
 • Uchwała nr 1/19 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej UG na kadencję 2020-2024 [pdf]
 • Uchwała nr 2/19 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Kalendarza Wyborczego na kadencję 2020-2024 [pdf]
 • Uchwała nr 1/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie określenia liczby przedstawicieli do Senatu UG w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne oraz liczby przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie UG na kadencję 2020-2024 [pdf]
 
 

Wydziałowe komisje wyborcze

Informacje odstepne na stronach internetowych wydziałów.

Zadania Komisji:

Do zadań WKW należy w szczególności:
1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów do:
a) Senatu – w zakresie nauczycieli akademickich wybieranych na wydziałach,
b) rad przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału;
2) nadzór nad dokumentacją wyborczą, dotyczącą wyborów, o których mowa w pkt. 1;
3) udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego WKW.
 

 
 
______________________
 
 
 
 

Ogłoszenia Wyborcze:

 

Wybory uzupełniające do RAD DYSCYPLIN NAUKOWYCH Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024:
- Literaturoznawstwo (grupa dr hab. i prof.):
 25 września 2020 r. => [ogłoszenie]
- Nauki o sztuce (dr): 2 października 2020 r.

 


Wzory dokumentów wyborczych:

 • wzór ogłoszenia wyborczego
 • wzór listy obecności w wyborach
 • wzór karty do głosowania (wielu kandydatów) w wyborach
 • wzór karty do głosowania (jeden kandydat) w wyborach
 • wzór protokołu komisji skrutacyjnej z wyborów
 • wzór oświadczenia kandydata w wyborach do Rady Dyscypliny Naukowej
 • wzór oświadczeń lustracyjnych
 • Oświadczenie kandydata na członka Senatu UG
 • Oświadczenie kandydata na członka rady dyscypliny naukowej UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 września 2020 roku, 14:21