Wyjazdy kadry technicznej i administracyjnej

Wyjazdy STT – Zasady działania i rekrutacja

 
UWAGA! Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+
Termin zakończenia rekrutacji - 11.06.2021.
Ostateczny termin zrealizowania mobilności - 09.07.2021
Zapraszamy do składania wniosków!

 

 

O programie Erasmus+

Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020, zastępuje siedem wcześniej obowiązujących programów Komisji Europejskiej w zakresie edukacji i szkoleń. Popularny wśród studentów program LLP-Erasmus nadał nazwę temu nowemu przedsięwzięciu. Od roku akademickiego 2014/2015, w nieco zmienionej formie, dawna „erasmusowa” mobilność studentów uczelni wyższych z całej Europy będzie funkcjonowała w ramach tzw. Akcji Pierwszej: „Mobilność edukacyjna” i sektora „Szkolnictwo wyższe” (projekt typu KA1/1-HE: Key Action 1 – Higher Education). 

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+) wzięło udział z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w konkursie o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE), nadawaną przez Komisję Europejską. Starania te zakończyły się sukcesem. W ten sposób stworzono studentom i pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego możliwość korzystania z nowego programu Erasmus+, pozyskując środki finansowe na wyjazdy w jego ramach.  

 

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy pracowników UG do instytucji zagranicznych (w tym przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych) w celu odbycia szkolenia, seminarium lub warsztatów doskonalących umiejętności i podwyższających kwalifikacje w określonej dziedzinie.

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem samodzielnie decyduje o miejscu realizacji szkolenia oraz ustala z instytucją przyjmującą jego termin i program.

Oferty szkoleń zagranicznych można znaleźć na stronie internetowej FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-szkolen-zagranicznych/ oraz poprzez wyszukiwarkę http://staffmobility.eu/staff-week-search .

Zgodnie z informacją otrzymaną przez nasze biuro od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Uniwersytet Gdański otrzyma w roku akademickim 2020/2021 kwotę dofinansowania, która pozwoli na zrealizowanie około 90 wyjazdów szkoleniowych z programu Erasmus+. Podana liczba wyjazdów jest oszacowana przy założeniu, że wszyscy beneficjenci w tej kategorii wyjazdów wyjechaliby do krajów z grupy 2 (tabela poniżej) na  możliwie najdłuższy  finansowany okres trwania szkolenia (5 dni).
 
KURSY JĘZYKOWE w ramach STT W ramach przyznanych środków, w roku akademickim 2020/21 została wyodrębniona kwota na realizację wyjazdów  szkoleniowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji językowych (kursy językowe). Stanowi ona około 35% ogólnego budżetu, co przekłada się na  30 wyjazdów. Po przyjęciu 30 wniosków, według kolejności zgłoszeń, na tę kategorię wyjazdów, nie będzie możliwości ubiegania się o dofinansowanie  kursów językowych w ramach wyjazdów szkoleniowych Erasmus+.
 
 
Informacja zawarta w ramce dotyczy rekrutacji podstawowej zakończonej  30.04.2021  z możliwą realizacją wyjazdów do 30.09.2021

Czas trwania i termin wyjazdu STT

UWAGA! UWAGA! Ze względu na epidemię SARS-CoV-2 wydłużamy czas realizacji wyjazdu dydaktycznego do 30.09.2021 r. 

Wyjazd powinien być zaplanowany w taki sposób, aby zmieścił się w czasie pomiędzy 14 września 2020 r. a 13 sierpnia 2021 r. i obejmował minimum 2 dni robocze i maksymalnie 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży).

Niezależnie od liczby dni pobyt w instytucji przyjmującej musi zakładać odbycie pełnego szkolenia/warsztatów, ustalonego z tą instytucją w dokumencie Staff Mobility Agreement for Training.

Pobyt dłuższy niż 5-dniowy nie będzie dofinansowywany ze środków programu ERASMUS+.

 

Rekrutacja do programu ERASMUS+ /STT 
 
Ostateczna kwalifikacja, równoznaczna z przydzieleniem dofinasowania, odbywa się zgodnie z kolejnością  osobistego składania w oryginale WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU SZKOLENIOWEGO W RAMACH ERASMUS+ STT 2020/2021 (obowiązkowy wydruk dwustronny), zawierającego podpisy osoby wnioskującej oraz jej bezpośredniego przełożonego (druk w załączniku na dole strony). 
 
Wyklucza się składanie dokumentów w imieniu osób trzecich i „rezerwowanie miejsc” drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie e-maila.
 
Wnioski będą przyjmowane do momentu  rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STT 2020/21 lub do dnia 30.04.2021, w zależności, który warunek wystąpi jako pierwszy.
 
Wnioski będą przyjmowane od dnia  17.08.2020 r.
 
Istnieje możliwość złożenia wniosku na drugi wyjazd z późnym terminem realizacji. Warunkiem realizacji będzie kolejność zgłoszeń i dostępność środków w chwili rozpatrzenia wniosków, tj. 30.04.2021 r.
 

 

Wyjazd powinien być zaplanowany w taki sposób, aby obejmował minimum 2 dni robocze i maksymalnie 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży).

Niezależnie od liczby dni pobyt w instytucji przyjmującej musi zakładać odbycie pełnego szkolenia/warsztatów, ustalonego z tą instytucją w dokumencie Staff Mobility Agreement for Training.

Pobyt dłuższy niż 5-dniowy nie będzie dofinansowywany ze środków programu ERASMUS+.

 

Miejsce składania wniosków:
 
Uniwersytet Gdański,  
Rektorat, 
Sekcja Obsługi Programu Erasmus+,      
II piętro, pokój 202
godziny pracy: 9.00-14.00 codziennie oprócz środy
 
Na realizację mobilności kadry w celach szkoleniowych w budżecie programu Erasmus+ przewidziana jest kwota 106 210 €, która pozwala zaplanować  średnio 90 wyjazdów. Faktyczna ilość wyjazdów może wyglądać różnie, gdyż jest ona zależna od trzech zmiennych: kraju docelowego, długości wyjazdu oraz odległości do instytucji goszczącej.
 
Wnioski będą przyjmowane od dnia  17.08.2020 r.
 
Istnieje możliwość złożenia wniosku na drugi wyjazd z późnym terminem realizacji. Warunkiem realizacji będzie kolejność zgłoszeń i dostępność środków w chwili rozpatrzenia wniosków, tj. 30.04.2021 r.
 
UWAGA! Ze względu na epidemię COVID-19 zmienia się, do odwołania, sposób składania dokumentów: 
 
akceptowany będzie WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU SZKOLENIOWEGO W RAMACH ERASMUS+ STA 2020/2021 przesłany wyłącznie drogą elektroniczną (zaleca się hasłowanie korespondencji zawierającej dane osobowe). Po otrzymaniu i zaakceptowaniu dokumentu aplikacyjnego, SOP Erasmus+ przekaże, drogą mailową, informacje dotyczące dalszych działań;
 

Kwota dofinansowania

W odniesieniu do wszystkich wyjazdów kadry w celach szkoleniowych obowiązują sztywne stawki dofinansowania na każdy dzień pobytu, zależnie od kraju docelowego. Stawki te ustaliła Narodowa Agencja (NA) Programu ERASMUS+ w porozumieniu z KE i uczelnia nie ma prawa ich modyfikować.

Poniższa tabela przedstawia stawki dla pracowników:

Kraje należące do danej grupy

Stawka dzienna

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (poprzednio FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140 €

Na dni podróży oraz weekendy, święta i inne dni określone jako wolne od pracy w krajach przyjmujących nie przysługuje stawka dofinansowania.

W ramach przyznanego przez NA budżetu uczelnia będzie również wypłacać ryczałt na podróż z Gdańska do miejsca siedziby instytucji przyjmującej.
Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej obydwa miasta, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator opracowany przez KE, udostępniony na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en .

Wysokość dofinansowania kosztów podróży w zależności od liczby kilometrów wynosi odpowiednio:

180 euro     -   przy dystansie 100 - 499 km;
275 euro     -   przy dystansie 500 - 1999 km;
360 euro     -   przy dystansie 2000 - 2999 km;
530 euro     -   przy dystansie 3000 - 3999 km;
820 euro     -   przy dystansie 4000 - 7999 km;
1500 euro   -   przy dystansie 8000 lub więcej. 

Stypendium STT = liczba dni szkolenia x stawka dzienna do danego kraju + ryczałt na podróż.

 

Ubezpieczenie

Na cały okres pobytu beneficjent programu Erasmus+ / moduł STT musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne
oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Erasmus+ a podatek

Zaniechanie poboru podatku  dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu "Erasmus+" zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2018, pozycja 2114. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2023 r.

 

Wypłata zaliczki

W terminie 30 dni od podpisania umowy o wyjazd stypendialny, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności Uczestnik programu Erasmus+ otrzymuje zaliczkę, która wynosi 100% kwoty dofinansowania.

Uczestnik mobilności samodzielnie decyduje, na jakie konto ma wpłynąć kwota stypendium, ale zaleca się, aby było to konto walutowe w euro (przelewy dla stypendystów w programie E+ muszą nastąpić z konta uczelnianego prowadzonego w euro, do czego obliguje nas umowa z NA). Po podpisaniu umowy przez ostatnią za stron, kwota ta zostanie przelana na numer rachunku bankowego, który został podany we wniosku o dofinansowanie wyjazdu dydaktycznego w ramach Erasmus+. 

Od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje zalecana przez Narodową Agencję (NA) zasada operacji bezgotówkowych w programie Erasmus+. Stypendium będzie wypłacane na konto Uczestnika mobilności. Nie ma możliwości odbioru stypendium bezpośrednio w oddziale Bank Pekao SA. 

 

Miejsce składania wniosków:

Uniwersytet Gdański

Rektorat

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+

II piętro, pokój 202

godziny pracy: 9.00-14.00 codziennie oprócz środy

 

Organizacja wyjazdu

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w ramach STT jest zobowiązany podpisać w Sekcji Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+) umowę cywilno-prawną. W tym celu konieczne jest przygotowanie trzech dokumentów i przedłożenie ich w SOP Erasmus+, (nowy) Rektorat, II piętro, pok. 202:

  • Mobility Agreement for Training  zaakceptowany przez organizatora szkolenia oraz bezpośredniego przełożonego. Dopuszcza się wydruk dokumentu przesłanego faksem lub drogą elektroniczną jako plik pdf, zawierający wymagane podpisy. (druk w załączniku na dole strony).
  • Oryginał wniosku o wyjazd służbowy – do pobrania na stronie Wyjazdów Zagranicznych UG: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/wzory_dokumentow, zawierającego  podpis kandydata oraz bezpośredniego przełożonego. Po podpisaniu wniosku przez pracownika SOP Erasmus+ jest on przekazywany bezpośrednio do Prorektora.

Uczestnik mobilności samodzielnie decyduje, na jakie konto ma wpłynąć kwota stypendium, ale zaleca się, aby było to konto walutowe w euro (przelewy dla stypendystów w programie E+ muszą nastąpić z konta uczelnianego prowadzonego w euro, do czego obliguje nas umowa z NA).

Podpisanie przed wyjazdem umowy cywilno-prawnej w SOP Erasmus+. Na podpisanie umowy zapraszamy  na minimum dwa tygodnie przed wyjazdem, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 523 31 22 ; 523 24 67).

 

UWAGA! Ze względu na epidemię COVID-19 zmienia się, do odwołania, sposób zawierania umowy cywilno- prawnej pomiędzy pracownikiem a Uniwersytetem Gdańskim:
 
1. Korespondencyjne zawarcie umowy cywilno-prawnej (preferowane).
 
- W celu omówienia wymaganej dokumentacji i uzgodnienia reguł dotyczących korespondencyjnego zawarcia umowy, niezbędny jest kontakt telefoniczny (+48 58 523 24 67 lub +48 58 523 31 22) ze strony beneficjenta z SOP Erasmus+ na około 3 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.
- W kolejnym kroku, po skompletowaniu dokumentów aplikacyjnych przez beneficjenta i weryfikacji ich przez SOP Erasmus zostanie wysłana umowa zabezpieczona hasłem na adres email podany we wniosku o dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego. Hasłem są ostatnie 4 cyfry numeru PESEL. 
- Beneficjent weryfikuje dane oraz treść umowy (w celu wyjaśnienia  ewentualnych niezgodności należy bezzwłocznie skontaktować się mailowo lub telefonicznie z SOP Erasmus+). Następnie Beneficjent pobiera  umowę i drukuje ją dwustronnie w dwóch egzemplarzach, a po podpisaniu:
 
odsyła rejestrowaną pocztą wewnętrzną lub listem poleconym obydwa podpisane  egzemplarze  na adres SOP ERASMUS+ ( Uniwersytet Gdański; Rektorat, Sekcja Obsługi Programu Erasmus+; ul. Jana Bażyńskiego 8; 80-309 Gdańsk)  wraz z załącznikami opisanymi w punkcie Organizacja wyjazdu
 
       lub
 
w wyznaczonym terminie ( w każdy poniedziałek w godz. 8.00-15.00 ) składa osobiście obydwa podpisane egzemplarze w Sekcji  Obsługi Programu Erasmus+ (Rektorat, pokój 202) wraz z załącznikami opisanymi w punkcie Organizacja wyjazdu.
 
- Po wpłynięciu dokumentów  przedstawiciel uczelni (pracownik SOP Erasmus+), w imieniu Rektora UG podpisuje 2 egzemplarze umowy cywilno-prawnej i odsyła zahasłowaną kopię umowy na adres email. Oryginał umowy pozostaje do osobistego odebrania w dogodnym, uprzednio ustalonym telefonicznie terminie w SOP ERASMUS+ albo zostaje odesłany listem poleconym na wskazany przez Beneficjenta adres pocztowy (sposób odebrania umowy odbywa się zgodnie z mailową dyspozycją Beneficjenta).
 
2.  Osobiste zawarcie umowy cywilno-prawnej w  biurze SOP Erasmus+ (w uzasadnionych przypadkach).
 
- W celu  omówienia wymaganej dokumentacji i ustalenia terminu wizyty w biurze SOP ERASMUS+, niezbędny jest kontakt telefoniczny (+48 58 523 24 67 lub +48 58 523 31 22)  ze strony beneficjenta  na około 3  tygodnie przed planowaną datą wyjazdu. 
- Podczas osobistej wizyty w biurze,  we wcześniej ustalonym terminie, następuje podpisanie umowy przez obydwie strony.
 
W trakcie wizyty należy nosić maseczkę oraz przestrzegać zasady  zachowania dystansu społecznego.
 
Miejsce podpisania umowy: Uniwersytet Gdański
                                             Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+)
                                             Rektorat UG, pok. 202 (II piętro)
 
Przed podpisaniem umowy, bez względu na sposób jej procedowania, Uczestnik jest zobowiązany do zarejestrowania się w serwisie „Odyseusz” prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://odyseusz.msz.gov.pl/) - dotyczy tylko obywateli polskich.
 
 
 
Rozliczenie wyjazdu w ramach ERASMUS+ /STT
 

Rozliczenie wyjazdu następuje w ciągu 14 dni od daty zakończenia pobytu w instytucji prowadzącej szkolenie, określonego w umowie cywilno-prawnej. Składa się na nie:

  • Sprawozdanie on-line z wyjazdu – link z instrukcją wysyłany jest automatycznie z systemu Mobility Tool bezpośrednio na adres mailowy Uczestnika programu w ostatnim dniu jego mobilności;​
  • złożenie podpisanego przez uczelnię partnerską oryginału "Potwierdzenia przeprowadzenia zajęć"/„Confirmation of Teaching Period” (druk do pobrania z indywidualnego konta w systemie ESRS). Przyjęte formy złożenia oryginału :  rejestrowana poczta wewnętrzna, rejestrowana poczta tradycyjna lub osobiste dostarczenie wniosku do Sekcji Obsługi Programu Erasmus+ po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty;
  • okazanie dokumentów potwierdzających realizację mobilności (wg zasad wskazanych w dokumencie “ Potwierdzenie realizacji mobilności” – załącznik nr 4 na stronie: https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej. 

Kontakt:

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+

tel.: +48 58 523 31 22, +48 58 523 24 67 ;  e-mail: bwzs@ug.edu.pl

pok. 202, II piętro Rektorat

 

 

Formularze

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 15. Lipiec 2014 - 15:36; osoba wprowadzająca: Barbara Wawro Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Sierpień 2022 - 13:24; osoba wprowadzająca: Joanna Szymańska