Wyjazdy studentów i absolwentów na praktykę w roku akademickim 2019/2020

Informacje podstawowe 2019-20

•     O programie
•     Uczestnicy
•     Termin odbywania praktyk 
•     Rekrutacja

 ! W związku z wystąpieniem czasowych ograniczeń w realizowaniu wyjazdów  na praktyki w ramach Programu ERASMUS+ spowodowanych pandemią COVID-19,
możliwy termin  realizacji wyjazdów na praktyki w rekrutacji 2019/20 przedłuża się  do dnia 31 grudnia 2020.


O programie


Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy studentów i absolwentów wszystkich trzech poziomów studiów (ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) na praktykę zagraniczną. Praktykę taką można odbywać w zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych oraz różnego typu organizacjach i instytucjach zlokalizowanych w kraju uczestniczącym w programie.


Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to:


•    28 krajów Unii Europejskiej,
•    kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
•    Macedonia Północna (poprzednio FYROM)
•    kraj kandydujący: Serbia,Turcja
 
Uczestnicy


•    W programie mogą wziąć udział:


- studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich;
- absolwenci uczelni


•    Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym został zakwalifikowany na wyjazd. Kandydat planujący wyjazd po obronie pracy dyplomowej musi wziąć udział w rekrutacji, która odbywa się w trakcie jego ostatniego roku studiów, przed obroną pracy dyplomowej – kiedy wciąż posiada status studenta.


Regulamin Studiów UG określa moment, w którym student staje się absolwentem uczelni:
Rozdział 5 Regulaminu UG: „Prace i egzaminy dyplomowe”, § 27 pkt. 3: „W przypadku, gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu podstawowej sesji egzaminacyjnej, kończącej studia w ramach kierunku studiów, student zachowuje prawa studenta do dnia egzaminu dyplomowego, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonego odrębnymi przepisami”; § 32 pkt. 1: „Ukończenie studiów następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego”.


•    Na praktykę nie mogą wyjechać:


- studenci korzystający z urlopu dziekańskiego lub urlopowani w inny sposób;
- studenci i absolwenci, którzy uczestniczyli w praktykach w Programie Leonardo da Vinci;
- studenci, którzy na danym stopniu studiów wykorzystali cały kapitał mobilności, tj. zrealizowali wyjazdy erasmusowe obejmujące łączny czas 12 miesięcy;
- osoby otrzymujące dofinansowanie na wyjazd z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (w szczególności doktoranci będący pracownikami UG, których etaty  finansowane są z tzw. „projektów”).


WAŻNE!
•    Wskazane jest, aby na praktykę wyjeżdżali studenci posiadający już pewną wiedzę, z której mogliby korzystać w trakcie pobytu w instytucji goszczącej, a więc aby byli to studenci minimum II roku studiów licencjackich.
•    Udział w programie praktyk Erasmus+ nie może wydłużyć czasu studiów.
•    Okres trwania praktyki musi mieścić się w dostępnym kapitale mobilności (łączny okres trwania na danym poziomie studiów wszystkich wyjazdów na studia i praktyki realizowanych w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+), który w przypadku studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających lub doktoranckich wynosi 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów jednolitych magisterskich: 24 miesiące.
 
Termin odbywania praktyk


Praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 muszą odbyć się w terminie pomiędzy 16 września 2019 r. i 18 września 2020 r. 

! W związku z wystąpieniem czasowych ograniczeń w realizowaniu wyjazdów  na praktyki w ramach Programu ERASMUS+ spowodowanych pandemią SARS-CoV2,
możliwy termin  realizacji wyjazdów na praktyki w rekrutacji 2019/20 przedłuża się  do dnia 31 grudnia 2020.

 


Rekrutacja


Zgodnie z informacją otrzymaną przez nasze biuro od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Uniwersytet Gdański otrzyma w roku akademickim 2019/2020 kwotę, która pozwoli na zrealizowanie około  90 praktyk z programu Erasmus+, w tym około 10 praktyk z dofinansowaniem z funduszu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER, z którego finansowane są stypendia z dodatkiem socjalnym. Podana liczba możliwych do zrealizowania praktyk jest oszacowana przy założeniu, że wszyscy studenci wyjechaliby do krajów z grupy 2 (Zasady płatności stypendium - tabela nr 1) na  możliwie najdłuższy  finansowany okres trwania praktyk (5 miesięcy). Dokładna liczba uczestników programu będzie uzależniona od  tego, jakie kraje docelowe wybiorą uczestnicy, a także od czasu trwania  poszczególnych praktyk.


Kryterium


O przyjęciu do programu decyduje kolejność osobistego złożenia, według zasady „kto pierwszy ten lepszy”, kompletu wymaganych dokumentów. Kandydaci są kwalifikowani na dwie osobne listy zależnie od źródła finansowania: stypendium podstawowe Erasmus+ lub stypendium z dodatkiem socjalnym PO WER.


Uwaga! Osoby, które:
•    skorzystały z dofinansowania w ramach umowy PO WER zawartej w roku 2016, 2017 lub 2018 mogą ponownie uzyskać dofinansowanie z funduszu PO WER tylko po uzyskaniu indywidualnej zgody od Narodowej Agencji Programu Erasmus+;
•    będą realizować praktyki jako absolwenci nie mogą uzyskać dofinansowania z funduszy PO WER w roku akademickim 2019/2020. Osoby takie mogą zrealizować mobilność dofinansowaną wyłącznie z budżetu programu Erasmus+, tj. bez dodatkowego wsparcia socjalnego.


Komplet dokumentów obejmuje:


1.     Formularz Stypendysty (oryginał),
2.     Letter of Intent (oryginał lub kopia),
3.    Zaświadczenie potwierdzające fakt otrzymywania stypendium socjalnego z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG  – dotyczy tylko  studentów, którzy ubiegają się o stypendium z dodatkiem socjalnym.
       Zaświadczenie musi stwierdzać/dokumentować otrzymywanie stypendium socjalnego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych.


Termin


Rekrutacja dotycząca wyjazdów w roku akademickim 2019/2020 rozpocznie się 10 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 i potrwa do 10 lipca 2020 roku (piątek)  do godz. 14:00.
W razie „wysycenia” wszystkich miejsc (wykorzystania przez nasze biuro całości dostępnych środków finansowych na praktyki) będzie istniała możliwość składania dokumentów na listę rezerwową.
Miejsce składania dokumentów
Biuro Współpracy  Międzynarodowej
Rektorat UG, pok. 202 (II piętro)
kontakt: +48 58 523 31 22, e-mail: bwzs@ug.edu.pl
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 22. Maj 2019 - 13:55; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 5. Czerwiec 2020 - 15:36; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz