Zasady ogólne 2016-2017

Zasady ogólne realizacji mobilności ERASMUS+/studia w roku akademickim 2016/2017

Cel wyjazdu

 1. Wyjazd do uczelni goszczącej w kraju programu ma służyć realizacji części studiów za granicą i nie może zakładać wyłącznie pracy badawczej, kwerendy bibliotecznej czy poszukiwania materiałów do pracy dyplomowej lub pisania tej pracy. Działania te mogą jedynie towarzyszyć realizacji określonego programu studiów.
 1. Nie jest możliwe jednoczesne realizowanie mobilności w ramach modułów „ERASMUS+/studia” i „ERASMUS+/ praktyki.

	

Okres mobilności

 1. Czas pobytu rozliczany jest co do dnia, co oznacza, że na każdy dzień niepełnego miesiąca mobilności przysługuje dofinansowanie wynoszące 1/30 stawki miesięcznej do danego kraju. Kwoty stypendium zaokrąglane są matematycznie do liczb całkowitych.
 1. Czas pobytu studenta w uczelni goszczącej zależy od zapisów w umowie międzyinstytucjonalnej oraz od treści informacji przekazanej osobie nominowanej przez uczelnię goszczącą i może obejmować okres:
 • 3 miesięcy (uczelnie z trymestralnym podziałem roku akademickiego);
 • jeden semestr (4-5,5 miesiąca);
 • cały rok akademicki (8,5-10,5 miesiąca).
 1. Maksymalny czas finansowania pobytu będzie znany po otrzymaniu przez Uniwersytet Gdański oficjalnej informacji z Narodowej Agencji o wysokości budżetu przyznanego na realizację mobilności w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017.
 1. Planując udział w programie ERASMUS+, kandydat musi mieć na uwadze dostępny kapitał mobilności, na który składają się wszystkie wyjazdy na studia i praktyki realizowane w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+ na danym poziomie studiów. Na studiach licencjackich, magisterskich uzupełniających lub doktoranckich wynosi on 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów jednolitych magisterskich: 24 miesiące.

	

Rodzaje stypendiów

 1. Stawki stypendialne obowiązujące w roku 2016/2017 przedstawione w tabeli poniżej zostały ustalone przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do określonej grupy i nie może tworzyć podgrup w ramach danej grupy. Nie jest również możliwe podniesienie stawki stypendium w stosunku do kwoty ogłoszonej przez NA nawet w przypadku posiadania przez uczelnię wolnych środków finansowych z budżetu programu.

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Miesięczna stawka stypendium z dodatkiem socjalnym w zł

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500

2965

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

400

2541

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300

2118

 

 1. Studenci, którzy w momencie rekrutacji przedłożą dokument potwierdzający fakt otrzymywania w tym czasie stypendium socjalnego z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG, będą otrzymywać również dodatek socjalny w kwocie 847 zł. Dodatek socjalny oraz kwota podstawowego stypendium obliczonego proporcjonalnie do długości pobytu w danym kraju docelowym będzie wypłacana w PLN z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER.

 1. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się z tego tytułu o dodatkowe dofinansowanie na czas mobilności równe przewidywanym kosztom rzeczywistym związanym z niepełnosprawnością. Całe stypendium (stawka podstawowa ERASMUS+ oraz dodatek z tytułu niepełnosprawności) będzie wypłacane w PLN z funduszy PO WER.
 2. Dopuszcza się możliwość realizacji mobilności ERASMUS+/studia bez dofinansowania.

 3. Studenci, którzy w roku akademickim/semestrze poprzedzającym wyjazd w ramach ERASMUSA wypracowali sobie stypendium naukowe lub inne, w czasie pobytu za granicą nadal będą je otrzymywać.

	

Zasady płatności stypendium

 1. Zaleca się studentom posiadanie rachunków bankowych w walucie EURO, w której realizowane są płatności stypendiów w ramach programu ERASMUS+ (oprócz płatności stypendiów z dodatkowym wsparciem socjalnym i stypendiów z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności (PO WER), które realizowane i rozliczane są w PLN). Nie ma możliwości pobrania stypendium w kasie uczelni lub oddziale w banku prowadzącym konta UG.

 1. Wypłata kwoty stanowiącej 70% całego stypendium, obliczonego na podstawie maksymalnego okresu pobytu przez wytypowanego studenta w uczelni goszczącej określonego w „Umowie o wyjazd stypendialny w ramach programu ERASMUS+/ studia”  na rachunek bankowy uczestnika mobilności następuje w ciągu 30 dni od podpisania umowy cywilnoprawnej. Terminowość płatności zależy od otrzymania przez uczelnię środków z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Pozostała część stypendium płatna jest po powrocie na podstawie rozliczenia pobytu i adekwatnie do potwierdzonego faktycznego czasu studiów w uczelni docelowej.

 1. Kwota wyliczona zgodnie z planowanym czasem studiów w uczelni przyjmującej i wynikająca z „Letter of Acceptance” przesłanego uczestnikowi jest określona w umowie o wyjazd jako „dofinansowanie maksymalne”. Oznacza to, że pobyt dłuższy nie wpływa na zwiększenie kwoty dofinansowania, natomiast rozliczony pobyt krótszy niż ten wynikający z umowy obniża kwotę stypendium proporcjonalnie do liczby dni, o które został skrócony okres mobilności.

Przedłużenie czasu mobilności

 1. Przedłużenie czasu mobilności jest możliwe tylko w trakcie tego samego roku akademickiego i uprawnieni są do niego wyłącznie studenci realizujący mobilność na II roku studiów licencjackich oraz na II, III, IV roku studiów magisterskich, przy czym zachowanie statusu uczestnika mobilności ERASMUS+ nie oznacza automatycznie, że na przedłużony okres zostanie przyznane stypendium. Zależy to od sytuacji budżetowej i stopnia wykorzystania środków programu przez uczelnię.

 1. Studenci, którym przysługuje prawo ubiegania się o przedłużenie czasu mobilności o kolejny semestr, są informowani drogą mailową o warunkach przedłużenia (listopad). Dokumenty wymagane do zatwierdzenia przedłużenia mobilności przesyła/przedkłada się w BWZE najpóźniej do końca stycznia.

Skrócenie czasu mobilności

 1. Skrócenie czasu mobilności może wynikać jedynie z nagłej konieczności lub działania tzw. sił wyższych. Jego konsekwencją jest zwrot części stypendium.

 1. Minimalny okres pobytu na studiach w ramach ERASMUS+ to 3 miesiące (90 dni): pobyt krótszy powoduje konieczność zwrotu całego stypendium.

Rekrutacja

 1. Czas: od połowy lutego do połowy marca.

 2. Miejsce: studenci kwalifikowani są na wyjazdy przez komisje wydziałowe/instytutowe na zasadach wcześniej ogłoszonych i dostępnych w jednakowym stopniu dla wszystkich potencjalnych kandydatów.

 1. Studenci są uprawnieni do udziału w rekrutacji, jeśli spełniają jednocześnie następujące warunki:

 • są zarejestrowani w UG na studiach I, II i III stopnia studiów dziennych i niestacjonarnych;
 • w momencie realizacji mobilności będą studentami co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia;
 • osiągają dobre wyniki w nauce;
 • znają język wykładowy w uczelni goszczącej na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń.
 1. Szczegółowe kryteria i sposób selekcji kandydatów określają komisje wydziałowe/instytutowe.

 1. Mobilność realizowana w trakcie ostatniego roku studiów (niezależnie od ich stopnia) może obejmować wyłącznie semestr zimowy, tzn. nie ma możliwości kwalifikacji na semestr letni lub przedłużenia pobytu w semestrze zimowym o kolejny semestr.

 2. Studentów ostatniego roku studiów licencjackich obejmuje tzw. rekrutacja warunkowa. Mogą oni przystąpić do rekrutacji i ubiegać się o wyjazd wyłącznie w semestrze letnim pierwszego roku MSU pod warunkiem rozpoczęcia studiów drugiego stopnia w UG.

 3. W rekrutacji nie mogą wziąć udziału studenci, którzy:

 • wykorzystali dotychczasowy kapitał mobilności, tj. maksymalnie 12 miesięcy mobilności na każdym stopniu studiów (licząc okres studiów oraz praktyk w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+) lub 24 miesięcy w przypadku studiów jednolitych;

 • w latach poprzednich, po zakończeniu procesu nominowania do uczelni partnerskich, zrezygnowali z udziału w mobilności  LLP-ERASMUS lub ERASMUS+;

 • w momencie realizacji mobilności przebywają na urlopie dziekańskim;

 • otrzymują dofinansowanie z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (w szczególności doktoranci będący pracownikami UG, których etaty finansowane są z tzw. „projektów”).

 1. Wybór uczelni goszczącej:
 • mobilność w ramach ERASMUS+/studia może być realizowana tylko w uczelni, z którą podpisana jest umowa międzyinstytucjonalna dla kierunku, na którym studiuje kandydat, ważna w roku akademickim, w którym ma miejsce wyjazd. Wykaz uczelni umieszczony jest na stronie.

 • kandydaci powinni przed przystąpieniem do rekrutacji sprawdzić na stronach internetowych informacje o potencjalnych uczelniach docelowych, ich ofertach dydaktycznych i wymogach dotyczących znajomości języka.

 1. Po zamknięciu rekrutacji decyzje podjęte przez komisje wydziałowe/instytutowe nie mogą ulec zmianom, chyba że występuje działanie  tzw. sił wyższych, powodujących niemożność realizacji określonych mobilności i weryfikacji postanowień.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 3. luty 2016 - 10:19; osoba wprowadzająca: Anna Zaborowska Ostatnia zmiana: piątek, 17. Marzec 2017 - 11:26; osoba wprowadzająca: Anna Zaborowska