Zasady ogólne 2017-2018

Zasady ogólne realizacji mobilności ERASMUS+/studia w roku akademickim 2017/2018

Cel wyjazdu

 1. Wyjazd do uczelni goszczącej w kraju programu ma służyć realizacji części studiów za granicą i nie może zakładać wyłącznie pracy badawczej, kwerendy bibliotecznej czy poszukiwania materiałów do pracy dyplomowej lub pisania tej pracy. Działania te mogą jedynie towarzyszyć realizacji określonego programu studiów.
 1. Nie jest możliwe jednoczesne realizowanie mobilności w ramach modułów „ERASMUS+/studia” i „ERASMUS+/ praktyki.

	

Okres mobilności

 1. Czas pobytu rozliczany jest co do dnia, co oznacza, że na każdy dzień niepełnego miesiąca mobilności przysługuje dofinansowanie wynoszące 1/30 stawki miesięcznej do danego kraju. Kwoty stypendium zaokrąglane są matematycznie do liczb całkowitych.
 1. Czas pobytu studenta w uczelni goszczącej zależy od zapisów w umowie międzyinstytucjonalnej oraz od treści informacji przekazanej osobie nominowanej przez uczelnię goszczącą i może obejmować okres:
 • 3 miesięcy (uczelnie z trymestralnym podziałem roku akademickiego);
 • jeden semestr (4-5,5 miesiąca);
 • cały rok akademicki (8,5-10,5 miesiąca).
 1. Maksymalny czas finansowania pobytu będzie znany po otrzymaniu przez Uniwersytet Gdański oficjalnej informacji z Narodowej Agencji o wysokości budżetu przyznanego na realizację mobilności w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018. DECYZJA Z DNIA 12.06.2017 R.

 2. Planując udział w programie ERASMUS+, kandydat musi mieć na uwadze dostępny kapitał mobilności, na który składają się wszystkie wyjazdy na studia i praktyki realizowane w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+ na danym poziomie studiów. Na studiach licencjackich, magisterskich uzupełniających lub doktoranckich wynosi on 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów jednolitych magisterskich: 24 miesiące.

	

Rodzaje stypendiów

     1)   Wyjazdy na studia do krajów programu w ramach ERASMUS+ 2017/2018

 1. Stawki stypendialne obowiązujące w roku 2017/2018 przedstawione w tabeli poniżej zostały ustalone przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do określonej grupy i nie może tworzyć podgrup w ramach danej grupy. Nie jest również możliwe podniesienie stawki stypendium w stosunku do kwoty ogłoszonej przez NA nawet w przypadku posiadania przez uczelnię wolnych środków finansowych z budżetu programu.

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Miesięczna stawka stypendium z dodatkiem socjalnym w zł

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500

3015

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

450

2799

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

350

2369

 1. Pełna kwota stypendium dla uczestnika mobilności z prawem do dodatku socjalnego, obliczona  proporcjonalnie do długości pobytu w danym kraju docelowym, będzie wypłacana w PLN z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER. Wyjazd studenta z dodatkiem socjalnym jest jednak traktowany jak wyjazd w ramach ERASMUSA+, zatem w trakcie jego przygotowania, realizacji i rozliczenia obowiązują te same reguły.

Uwaga! Osoby, które już skorzystały z dofinansowania w ramach umowy PO WER zawartej w roku 2016 lub 2017, nie mogą uzyskać dofinansowania na kolejny wyjazd w roku akademickim 2017/2018. Osoby takie mogą zrealizować mobilność dofinansowaną wyłącznie z budżetu programu Erasmus+, tj. bez dodatkowego wsparcia socjalnego.
 1. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się z tego tytułu o dodatkowe dofinansowanie na czas mobilności równe przewidywanym kosztom rzeczywistym związanym
  z niepełnosprawnością. Całe stypendium (stawka podstawowa ERASMUS+ oraz dodatek z tytułu niepełnosprawności) będzie wypłacane w PLN z funduszy PO WER.
 2. Dopuszcza się możliwość realizacji mobilności ERASMUS+/studia bez dofinansowania.

 3. Studenci, którzy w roku akademickim/semestrze poprzedzającym wyjazd w ramach ERASMUSA wypracowali sobie stypendium naukowe lub inne, w czasie pobytu za granicą nadal będą je otrzymywać.

 

     2)   Wyjazdy na studia do krajów partnerskich (projekt KA107)

Kraj partnerski

Miesięczna stawka stypendium w €

Ryczałt
na podróż
w €

Serbia

650

275


	
W ramach współpracy z Uniwersytetem w Nowym Sadzie (Serbia) zaplanowane są trzy wyjazdy studentów slawistyki UG na 5 miesięcy każdy. Realizacja mobilności jest możliwa tylko w semestrze zimowym 2017/2018. Przy mobilnościach do krajów partnerskich budżet programu ERASMUS+ nie przewiduje dodatkowych stypendiów z tytułu niepełnosprawności lub dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zasady płatności stypendium

 1. Zaleca się studentom posiadanie rachunków bankowych w walucie EURO, w której realizowane są płatności stypendiów w ramach programu ERASMUS+ (oprócz płatności stypendiów z dodatkowym wsparciem socjalnym i stypendiów z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności (PO WER), które realizowane i rozliczane są w PLN). Nie ma możliwości pobrania stypendium w kasie uczelni lub oddziale w banku prowadzącym konta UG.

 1. Płatność stypendium – przelew bankowy na rachunek uczestnika mobilności – następuje w dwóch transzach:
  • pierwsza: w ciągu 30 dni od podpisania „Umowy o wyjazd stypendialny w ramach programu ERASMUS+/ studia”, jednak nie później niż w pierwszym dniu mobilności; stanowi ona 70% całego dofinansowania, obliczonego dla pełnego okresu pobytu w uczelni goszczącej, określonego w  umowie;
  • druga: płatna po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu mobilności, na podstawie potwierdzonego faktycznego czasu studiów w uczelni docelowej.

          Terminowość płatności zależy od otrzymania przez uczelnię środków z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

 1. Kwota stypendium obliczona zgodnie z planowanym czasem studiów w uczelni przyjmującej wynikającym z „Letter of Acceptance” przesłanego uczestnikowi jest określona w umowie o wyjazd jako „dofinansowanie maksymalne”. Oznacza to, że pobyt dłuższy nie wpływa na zwiększenie kwoty dofinansowania, natomiast rozliczony pobyt krótszy niż ten wynikający z umowy obniża kwotę stypendium proporcjonalnie do liczby dni, o które został skrócony okres mobilności.

 

Przedłużenie czasu mobilności

 1. Przedłużenie mobilności o kolejny semestr (ew. trymestr, jeśli taki podział roku akademickiego stosuje uczelnia partnerska) jest możliwe tylko w czasie trwania tego samego roku akademickiego (tj. na semestr letni/ trymestr(y) wiosenny/letni). Nie ma możliwości przedłużenia czasu pobytu na okres inny niż jeden pełny semestr/ trymestr. Uzyskanie dofinansowania na przedłużony czas mobilności jest uzależnione od stopnia wykorzystania środków przyznanych uczelni na realizację wyjazdów studenckich w ramach E+.
Z możliwości przedłużenia pobytu mogą skorzystać studenci realizujący mobilność:
 • na II roku 3-letnich studiów licencjackich;
 • na III roku 4-letnich studiów licencjackich na kierunku skandynawistyka, specjalność: Język, kultura i gospodarka Finlandii;
 • na II, III i IV roku jednolitych studiów magisterskich (prawo, psychologia);
 • na ostatnim roku studiów II i III stopnia i ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, o ile przewidują to wewnętrzne zasady realizacji mobilności E+ na wydziale/ w instytucie macierzystym studenta.
 1. Studenci, którym przysługuje prawo ubiegania się o przedłużenie czasu mobilności o kolejny semestr, są informowani drogą mailową o warunkach przedłużenia (listopad). Dokumenty wymagane do zatwierdzenia przedłużenia mobilności przesyła/przedkłada się w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów najpóźniej do końca stycznia 2018 r.

 

Skrócenie czasu mobilności

 1. Skrócenie czasu mobilności może wynikać jedynie z nagłej konieczności lub działania tzw. sił wyższych. Jego konsekwencją jest zwrot części stypendium.

 1. Minimalny okres pobytu na studiach w ramach ERASMUS+ to 3 miesiące (90 dni). Pobyt krótszy powoduje konieczność zwrotu całego stypendium. Wyjątek od tej reguły akceptowany jest jedynie w przypadku wyjazdów na niektóre uczelnie partnerskie w Wielkiej Brytanii, w których trymestr bywa o kilka dni krótszy niż 3 m-ce.

 

Rekrutacja

 1. Czas: od połowy lutego do 10 marca 2017 r., przy czym wskazana data końcowa jest terminem ostatecznym na przekazanie do Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów protokołów z rekrutacji, zatem faktyczne zakończenie procesu weryfikacji kandydatów na wydziałach musi zakończyć się nieco wcześniej.
 2. Miejsce: studenci kwalifikowani są na wyjazdy przez komisje wydziałowe/ instytutowe na zasadach wcześniej ogłoszonych i dostępnych w jednakowym stopniu dla wszystkich potencjalnych kandydatów.

 3. Szczegółowe kryteria i sposób selekcji kandydatów określają komisje wydziałowe/instytutowe.

 4. Studenci są uprawnieni do udziału w rekrutacji, jeśli spełniają jednocześnie następujące warunki:

 • są zarejestrowani w UG na studiach I, II i III stopnia studiów dziennych i niestacjonarnych;
 • w momencie realizacji mobilności będą studentami co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia;
 • osiągają dobre wyniki w nauce;
 • znają język wykładowy w uczelni goszczącej na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń.

5. W rekrutacji nie mogą wziąć udziału:

 • studenci II roku studiów drugiego stopnia i V roku jednolitych studiów magisterskich;
 • studenci, którzy na realizowanym stopniu studiów wykorzystali dotychczasowy kapitał mobilności, tj. maksymalnie 12 miesięcy mobilności na każdym stopniu studiów (licząc okres studiów oraz praktyk w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+) lub 24 miesięcy w przypadku studiów jednolitych;
 • studenci, którzy w latach poprzednich, po zakończeniu procesu nominowania do instytucji partnerskich (studia) lub zamknięciu rekrutacji na praktyki, zrezygnowali z udziału w mobilności LLP-ERASMUS lub ERASMUS+ studia/ praktyki;
 • studenci, którzy w czasie mobilności zagranicznej planują przebywać na urlopie dziekańskim;
 • studenci, którzy otrzymują dofinansowanie z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich studiów (w szczególności doktoranci będący pracownikami UG, których etaty finansowane są z projektów europejskich).
 1. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą warunkowo przystąpić do rekrutacji, ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.

 2. Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku – nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.
 3. Nowa zasada obowiązująca od roku 2017/2018: Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II lub III stopnia lub na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, mogą realizować wyjazd w semestrze zimowym, letnim lub w ciągu całego roku, jeżeli taką możliwość przewidują zasady realizacji przyjęte przez ich wydział/ instytut macierzysty. Dodatkowe wymogi dotyczące dokumentów, które student w takiej sytuacji będzie musiał złożyć na wydziale/ w instytucie w celu uzyskania pozwolenia na wyjazd lub przedłużenia pobytu (np. zgoda promotora, a nie tylko Koordynatora i władz dziekańskich), muszą być określone już na etapie rekrutacji i zapisane w zasadach, o których mowa w punkcie 1 powyżej.

 4. Wybór uczelni goszczącej:
 • mobilność w ramach ERASMUS+/studia może być realizowana tylko w uczelni, z którą podpisana jest umowa międzyinstytucjonalna dla kierunku, na którym studiuje kandydat, ważna w roku akademickim, w którym ma miejsce wyjazd. Wykaz uczelni umieszczony jest na stronie.
 • kandydaci powinni przed przystąpieniem do rekrutacji sprawdzić na stronach internetowych informacje o potencjalnych uczelniach docelowych, ich ofertach dydaktycznych i wymogach dotyczących znajomości języka.

Po zamknięciu rekrutacji decyzje podjęte przez komisje wydziałowe/instytutowe nie mogą ulec zmianom, chyba że występuje działanie tzw. sił wyższych, powodujących niemożność realizacji określonych mobilności i weryfikacji postanowień.

 

Załącznik Size
Decyzja z dnia 12.06.2017 r. 980.09 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. luty 2017 - 08:27; osoba wprowadzająca: Anna Zaborowska Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Lipiec 2017 - 10:56; osoba wprowadzająca: Anna Zaborowska