Zasady ogólne 2020/2021

English version

Zasady ogólne realizacji mobilności ERASMUS+/studia w roku akademickim 2020/2021

 

Cel wyjazdu

 1. Wyjazd do uczelni goszczącej w kraju programu ma służyć realizacji części studiów za granicą i nie może zakładać wyłącznie pracy badawczej, kwerendy bibliotecznej czy poszukiwania materiałów do pracy dyplomowej lub pisania tej pracy. Działania te mogą jedynie towarzyszyć realizacji określonego programu studiów.

 

 1. Nie jest możliwe jednoczesne realizowanie mobilności w ramach modułów „ERASMUS+/studia” i „ERASMUS+/ praktyki.

 

 1. Mobilność w ramach programu Erasmus+ nie może być realizowana w trakcie urlopu dziekańskiego.

 

Okres mobilności

 1. Czas pobytu rozliczany jest co do dnia, co oznacza, że na każdy dzień niepełnego miesiąca mobilności przysługuje dofinansowanie wynoszące 1/30 stawki miesięcznej do danego kraju. Kwoty stypendium zaokrąglane są matematycznie do liczb całkowitych.
 1. Czas pobytu studenta w uczelni goszczącej zależy od zapisów w umowie międzyinstytucjonalnej oraz od treści informacji przekazanej osobie nominowanej przez uczelnię goszczącą i może obejmować okres:
 • jeden trymestr;
 • jeden semestr ;
 • cały rok akademicki.
 1. Maksymalny czas finansowania pobytu wynosi 5 miesięcy = 150 dni (semestr) / 10 miesięcy = 300 dni (cały rok akademicki).
 2. Planując udział w programie ERASMUS+, kandydat musi mieć na uwadze dostępny kapitał mobilności, na który składają się wszystkie wyjazdy na studia i praktyki realizowane w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+ na danym poziomie studiów. Na studiach licencjackich, magisterskich uzupełniających lub doktoranckich wynosi on 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów magisterskich: 24 miesiące.

 

Rodzaje stypendiów

     1)   Wyjazdy na studia do krajów programu w ramach ERASMUS+ 2020/2021

 

 1. Stawki stypendialne są ustalane co roku  przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do określonej grupy i nie może tworzyć podgrup w ramach danej grupy. Nie jest również możliwe podniesienie stawki stypendium w stosunku do kwoty ogłoszonej przez NA nawet w przypadku posiadania przez uczelnię wolnych środków finansowych z budżetu programu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         W tabeli poniżej przedstawione są stawki stypendialne na rok akademicki 2020/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  Kraje należące do danej grupy

  Miesięczna stawka stypendium w €

  Miesięczna stawka stypendium z dodatkiem socjalnym (POWER) w zł

  Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

  520  

  3 069 PLN

  Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

  500 

  2 984 PLN

  Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna  (poprzednio FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

  450 

  2 771 PLN

   
     
 2. Pełna kwota stypendium dla uczestnika mobilności z prawem do dodatku socjalnego, obliczona  proporcjonalnie do długości pobytu w danym kraju docelowym, będzie wypłacana w PLN z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER. Wyjazd studenta z dodatkiem socjalnym jest jednak traktowany jak wyjazd w ramach ERASMUSA+, zatem w trakcie jego przygotowania, realizacji i rozliczenia obowiązują te same reguły.
 3. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się z tego tytułu o dodatkowe dofinansowanie na czas mobilności równe przewidywanym kosztom rzeczywistym związanym z niepełnosprawnością. Całe stypendium (stawka podstawowa ERASMUS+ oraz dodatek z tytułu niepełnosprawności) będzie wypłacane w PLN z funduszy PO WER.
 4. Dopuszcza się możliwość realizacji mobilności ERASMUS+/studia bez dofinansowania..

Studenci, którzy w roku akademickim/semestrze poprzedzającym wyjazd w ramach ERASMUSA wypracowali sobie stypendium naukowe lub inne, w czasie pobytu za granicą nadal będą je otrzymywać.


 

     2)   Wyjazdy na studia do krajów partnerskich (projekt KA107)

                                                                                                            

                                                                                                                        

 

Miesięczna stawka stypendium w €

Ryczałt
na podróż w €

Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich

700

 

wysokość ryczałtu na podróż jest uzależniona od odległości pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uczelnią,  w której będzie realizowana mobilność, liczonej według dedykowanego kalkulatorowi odległości.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

 

Realizacja mobilności jest możliwa tylko w semestrze zimowym 2020/2021. Przy mobilnościach do krajów partnerskich budżet programu ERASMUS+ nie przewiduje dodatkowych stypendiów z tytułu niepełnosprawności lub dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Zasady płatności stypendium

 1. Studentom wyjeżdżającym z dofinansowaniem z programu Erasmus+ zaleca się posiadanie rachunku bankowego w walucie euro, ponieważ pozwala to uniknąć przewalutowania na PLN. Natomiast studentom otrzymującym stypendium z programu PO WER zaleca się posiadanie konta w PLN, ponieważ ich dofinansowanie całkowicie wypłacane i rozliczne jest w złotówkach. Nie ma możliwości pobrania stypendium w kasie uczelni lub w oddziale banku prowadzącym konta UG.
 2. W celu dokonania przelewu grantu, akceptowane są numery rachunków bankowych założonych w bankach komercyjnych objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) - www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/podmioty-objete-gwarancjami/. Warunkowa możliwość przekazania grantu na rachunek założony w banku spoza listy banków komercyjnych objętych gwarancjami BFG wymaga wcześniejszych (ok. 4 tyg. przed planowanym wyjazdem) konsultacji z Sekcją Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+).
 3. Płatność stypendium – przelew bankowy na rachunek uczestnika mobilności – następuje w dwóch transzach:
 • pierwsza: w ciągu 30 dni od podpisania „Umowy o wyjazd stypendialny w ramach programu ERASMUS+/ studia”, jednak nie później niż w pierwszym dniu mobilności; stanowi ona 70% całego dofinansowania, obliczonego dla pełnego okresu pobytu w uczelni goszczącej, określonego w  umowie; ( warunek konieczny -   podpisanie umowy stypendialnej  w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem mobilności)
 • druga: płatna po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu mobilności, na podstawie potwierdzonego faktycznego czasu studiów w uczelni docelowej

           Terminowość płatności zależy od otrzymania przez uczelnię środków z Narodowej Agencji  Programu ERASMUS+. 

 1.   Kwota stypendium obliczona zgodnie z planowanym czasem studiów w uczelni przyjmującej wynikającym z „Letter of Acceptance” przesłanego uczestnikowi jest określona w umowie o wyjazd jako „dofinansowanie maksymalne”. Oznacza to, że pobyt dłuższy nie wpływa na zwiększenie kwoty dofinansowania, natomiast rozliczony pobyt krótszy o co najmniej 5 dni niż ten wynikający z umowy obniża kwotę stypendium proporcjonalnie do liczby dni, o które został skrócony okres mobilności

    

Przedłużenie czasu mobilności

 1. Przedłużenie mobilności o kolejny semestr (ew. trymestr, jeśli taki podział roku akademickiego stosuje uczelnia partnerska) jest możliwe tylko w czasie trwania tego samego roku akademickiego (tj. na semestr letni/ trymestr(y) wiosenny/letni). Nie ma możliwości przedłużenia czasu pobytu na okres inny niż jeden pełny semestr/ trymestr. Uzyskanie dofinansowania na przedłużony czas mobilności jest uzależnione od stopnia wykorzystania środków przyznanych uczelni na realizację wyjazdów studenckich w ramach E+.

Z możliwości przedłużenia pobytu mogą skorzystać studenci realizujący mobilność:

 • na II roku 3-letnich studiów licencjackich;
 • na II i III roku 4-letnich studiów licencjackich na kierunku skandynawistyka, specjalność: Język, kultura i gospodarka Finlandii;
 • na II, III, IV  roku jednolitych studiów magisterskich;
 • Studenci realizujący mobilność na ostatnim roku studiów II, III stopnia lub na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich mogą w wyjątkowych przypadkach, aplikować o przedłużenie mobilności o semestr letni, jeżeli taką możliwość przewidują zasady realizacji przyjęte przez ich wydział/ instytut macierzysty.

Z możliwości przedłużenia pobytu nie mogą skorzystać studenci realizujący mobilność na ostatnim roku studiów I stopnia.

 1. Studenci, którym przysługuje prawo ubiegania się o przedłużenie czasu mobilności o kolejny semestr, są informowani drogą mailową o warunkach przedłużenia (grudzień). Dokumenty wymagane do zatwierdzenia przedłużenia mobilności przesyła/przedkłada się w Sekcji Obsługi Programu Erasmus+ najpóźniej do końca stycznia 2021 r.

 

Skrócenie czasu mobilności

 1. Skrócenie czasu mobilności może wynikać jedynie z nagłej konieczności lub działania tzw. siły wyższej. Jego konsekwencją jest zwrot części stypendium.
 1. Minimalny okres pobytu na studiach w ramach ERASMUS+ to 3 miesiące (90 dni). Pobyt krótszy powoduje konieczność zwrotu całego stypendium. Wyjątek od tej reguły akceptowany jest jedynie w przypadku wyjazdów na niektóre uczelnie partnerskie w Wielkiej Brytanii, w których trymestr bywa o kilka dni krótszy niż 3 m-ce.

 

Rekrutacja

 1. Czas: od połowy lutego do 15 marca 2020 r., przy czym wskazana data końcowa jest terminem ostatecznym na przekazanie do Sekcji Obsługi Programu Erasmus+ protokołów z rekrutacji prowadzonych na poszczególnych wydziałach, zatem faktyczne zakończenie procesu weryfikacji kandydatów musi zakończyć się nieco wcześniej.
 2. Miejsce: studenci kwalifikowani są na wyjazdy przez komisje wydziałowe/ instytutowe na zasadach wcześniej ogłoszonych i dostępnych w jednakowym stopniu dla wszystkich potencjalnych kandydatów.
 3. Szczegółowe kryteria i sposób selekcji kandydatów określają komisje wydziałowe/instytutowe.
 4. Studenci są uprawnieni do udziału w rekrutacji, jeśli spełniają jednocześnie następujące warunki:
 • są zarejestrowani w UG na studiach I, II i III stopnia studiów dziennych i niestacjonarnych;
 • w momencie realizacji mobilności będą studentami co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia;
 • osiągają dobre wyniki w nauce;
 • znają język wykładowy w uczelni goszczącej na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń.

5. W rekrutacji nie mogą wziąć udziału:

 • studenci II roku studiów drugiego stopnia i V roku jednolitych studiów magisterskich;
 • studenci, którzy na realizowanym stopniu studiów wykorzystali dotychczasowy kapitał mobilności, tj. maksymalnie 12 miesięcy mobilności na każdym stopniu studiów (licząc okres studiów oraz praktyk w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+) lub 24 miesięcy w przypadku studiów jednolitych;
 • studenci, którzy w czasie mobilności zagranicznej planują przebywać na urlopie dziekańskim;
 • studenci, którzy otrzymują dofinansowanie z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich studiów (w szczególności doktoranci będący pracownikami UG, których etaty finansowane są z projektów europejskich).
 1. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą warunkowo przystąpić do rekrutacji, ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.
 2. Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku – nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.
 3. Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II lub III stopnia lub na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, mogą realizować wyjazd wyłącznie  w semestrze zimowym. Przedłużenie mobilności o semestr letni dla tej grupy studentów jest dopuszczalne tylko, jeżeli  taką możliwość przewidują  zasady realizacji programu Erasmus+ przyjęte przez ich wydział/ instytut macierzysty, a każdy przypadek jest rozpatrzony indywidualnie.
 1. Wybór uczelni goszczącej:
 • mobilność w ramach ERASMUS+/studia może być realizowana tylko w uczelni, z którą podpisana jest umowa międzyinstytucjonalna dla kierunku, na którym studiuje kandydat, ważna w roku akademickim, w którym ma miejsce wyjazd. Wykaz uczelni umieszczony jest w załączniku, na dole strony.
 • kandydaci powinni przed przystąpieniem do rekrutacji sprawdzić na stronach internetowych informacje o potencjalnych uczelniach docelowych, ich ofertach dydaktycznych i wymogach dotyczących znajomości języka.

Po zamknięciu rekrutacji decyzje podjęte przez komisje wydziałowe/instytutowe nie mogą ulec zmianom, chyba że występuje działanie tzw. sił wyższych, powodujących niemożność realizacji określonych mobilności i weryfikacji postanowień.

  

 

Załącznik Size
Wykaz umów Erasmus+ 2020-2021 795.58 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. luty 2020 - 08:49; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Czerwiec 2020 - 15:39; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz