Wyjazdy dydaktyczne do krajów partnerskich (KA107)

Zasady realizowania wyjazdów dydaktycznych do krajów partnerskich - Erasmus+ KA107

Pracownicy naukowo-dydaktyczni UG mogą zrealizować mobilność w celu przeprowadzenia zajęć dla studentów instytucji partnerskiej w ramach programu Erasmus+ KA 107, czyli współpracy z tzw. krajami partnerskimi. Jest to możliwe, gdy dany wydział/instytut/inna jednostka ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną Erasmus+ zawierającą moduł Staff Mobility for Teaching z uczelnią zlokalizowaną w kraju partnerskim, na współpracę z którą UG otrzymał dofinansowanie w konkursie wniosków KA107. 

 

Poniższe zasady obowiązują w trakcie trwania konkursu roku 2017, tzn. w latach akademickich 2017/18 oraz 2018/19. 

 

1. Kiedy można wyjechać i ile trwa pobyt za granicą? 

Wyjazd powinien być zaplanowany w taki sposób, aby zakończył się najpóźniej 30 kwietnia 2019 r. Musi obejmować liczbę dni roboczych oraz dni podróży zgodną z umową międzyinstytucjonalną zawartą pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a uczelnią partnerską, przy spełnieniu warunku minimum 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży). Założeniem programu Erasmus jest przeprowadzenie przez pracownika naukowo-dydaktycznego minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu pięciodniowego tygodnia roboczego (lub proporcjonalnie zwiększonej liczby godzin w zależności od czasu trwania mobilności).

 

2. Kto może realizować wyjazd? 

Każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w takiej jednostce UG, która posiada obowiązujące umowy Erasmus+ z krajami partnerskimi zawierające moduł STA, powinien mieć możliwość wzięcia udziału w rekrutacji (por. pkt 5). Pierwszeństwo przy rekrutacji powinny mieć osoby aplikujące o wyjazd po raz pierwszy, osoby prowadzące zajęcia w językach obcych (zwłaszcza jeśli stanowią one część oferty dydaktycznej dla studentów zagranicznych w UG) oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań Erasmusowych na wydziałach (np. rekrutacja studentów, opieka merytoryczna nad studentami przyjezdnymi, współudział w tworzeniu projektów współpracy KA107, współpraca z uczelniami spoza UE). Podstawą kwalifikacji kandydata powinien być dokument E+ Partner Countries Mobility Agreement for Teaching (plik do pobrania na tej stronie poniżej; nie ma konieczności przesyłania oryginału dokumentu). 

3. Jakie dofinansowanie można otrzymać? 

Wysokość stawek dla mobilności z krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim, obowiązuje ona wszystkie kraje i nie można jej modyfikować.

Dla uczestników wyjeżdżających z Polski stawka dzienna (wsparcie indywidualne) wynosi 160 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 112 € na dzień od 15. dnia pobytu. Przewidziano również dofinansowanie dwóch dni podróży dla każdego uczestnika (ta sama stawka dzienna).

Dodatkowo uczestnik otrzymuje ryczałt na podróż z Gdańska do siedziby uczelni przyjmującej. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej dwa miasta – siedziby uczelni partnerskich, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator opracowany przez Komisję Europejską, dostępny na stronie http://ec.europa.eu/education/tools/distance_en.htm.

Wysokość dofinansowania kosztów podróży w zależności od liczby kilometrów jest następująca:

od 100 do 499 km: 180 €;

od 500 do 1 999 km: 275 €;

od 2 000 do 2 999 km: 360 €;

od 3 000 do 3 999 km: 530 €;

od 4 000 do 7 999 km: 820 €;

8 000 km lub więcej: 1 100 €.

Stypendium pracownika realizującego pobyt dydaktyczny E+ w kraju partnerskim: stawka dzienna x (liczba dni nauczania + dwa dni podróży) + ryczałt na podróż.

 

4. Jak przebiega rekrutacja na wyjazd dydaktyczny do kraju partnerskiego? 

Rekrutacja, a tym samym ocena kandydatów, odbywa się na wydziale, w terminie i na warunkach szczegółowo określonych przez Koordynatora Erasmus+ opiekującego się daną umową z krajem partnerskim, zawierającą moduł Staff Mobility for Teaching. Ogłoszenie o rekrutacji powinno być ogólnie dostępne i opublikowane w miejscach do tego przeznaczonych (strona www, tablice ogłoszeń etc.). Decyzja o zakwalifikowaniu pracowników do wyjazdu w celach dydaktycznych musi zapaść na podstawie z góry określonych i podanych do publicznej wiadomości kryteriów, a następnie musi zostać ujęta w protokole z postępowania rekrutacyjnego (jego wzór zapewnia Biuro Erasmusa). Niezbędnymi załącznikami do protokołu są „Formularze Uczestnika – WYJAZD STA Kraje Partnerskie KA107”, uzupełnione przez każdą osobę zakwalifikowaną do wyjazdu (wzór zapewnia Biuro Erasmusa). 

Protokół należy przekazać do Biura Erasmusa w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów w terminie ok. 1,5 – 2 miesięcy przed pierwszym wyjazdem dydaktycznym (specyfika współpracy z krajami partnerskimi sprawia, że ustalenia co do możliwego terminu realizacji mobilności dydaktycznych są prowadzone już na etapie przygotowywania wniosku o współpracę, więc respektowanie takiego wyprzedzenia nie nastręcza większych trudności).

Wskazane jest zachowanie dodatkowego egzemplarza w dokumentacji wydziałowej.

 

5. Co przygotować przed wyjazdem? Organizacja wyjazdu dydaktycznego do kraju partnerskiego krok po kroku

Pracownik zakwalifikowany do wyjazdu dydaktycznego jest zobowiązany podpisać w Biurze Erasmusa umowę o dofinansowanie pobytu z budżetu programu Erasmus+ (na ok. dwa tygodnie przed wyjazdem - prosimy o telefoniczne ustalenie terminu podpisywania umowy z wyprzedzeniem). W tym celu konieczne jest przygotowanie następujących dokumentów:

  • E+ Partner Countries Mobility Agreement for Teaching zaakceptowany przez obie uczelnie (wystarczy wersja zeskanowana);
  • oryginał wniosku o wyjazd służbowy – do pobrania ze strony Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą UG:http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/wyjazdy, zawierający podpis Uczestnika mobilności oraz bezpośredniego przełożonego (po dopełnieniu formalności Biuro Erasmusa przekaże wniosek do podpisu Prorektora);
  • dokument potwierdzający posiadanie przez Uczestnika rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dofinansowania. Powinien on zawierać następujące dane: imię i nazwisko właściciela rachunku, nazwę banku, IBAN (26-cyfrowy numer rachunku) oraz (w przypadku rachunków walutowych) kod SWIFT/BIC niezbędny do wykonania przelewu. Uczestnik mobilności samodzielnie decyduje, na jakie konto chce otrzymać stypendium, ale zaleca się, aby było to konto walutowe w €;
  • kopia polisy ubezpieczeniowej obejmującej przynajmniej koszty leczenia i interwencji medycznych w czasie podróży i pobytu za granicą.

6. Czy otrzymane dofinansowanie jest opodatkowane? 

Do 31 grudnia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób realizujących mobilność w ramach Erasmus+ i otrzymujących stypendium (przychód) z budżetu programu.

 

7. W jaki sposób rozliczyć się z wyjazdu? 

Rozliczenie wyjazdu następuje w ciągu tygodnia od dnia zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej określonego w umowie cywilno-prawnej. Składa się na nie:

  • Sprawozdanie on-line z wyjazdu – stosowną instrukcję zawiera informacja mailowa wysyłana indywidualnie do każdego Uczestnika mobilności w ostatnim dniu pobytu w uczelni goszczącej przez system Komisji Europejskiej Mobility Tool+. UWAGA! System przewiduje krótki termin na dopełnienie tej formalności po zakończonym pobycie;
  • Potwierdzenie zrealizowania wyjazdu dydaktycznego („Confirmation of Teaching Period – Partner Countries”) – podpisane przez uczelnię partnerską i dostarczone do Biura Erasmusa (wzór otrzymuje się w trakcie podpisywania umowy o wyjazd).

 

8. Kontakt w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów - Biurze Erasmusa

Ewa Chmurzyńska, +58 523 24 42 (wew. 24 42),  rekec@ug.edu.pl

godziny pracy: 09:00 – 14:00 codziennie oprócz środy, nowy Rektorat, II piętro, pok. 202.

 

Formularze - wyjazd dydaktyczny do kraju partnerskiego
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12 Grudzień, 2017 - 11:33; osoba wprowadzająca: Barbara Wawro Ostatnia zmiana: czwartek, 16 Sierpień, 2018 - 18:51; osoba wprowadzająca: Barbara Wawro