Wyjazdy szkoleniowe do krajów partnerskich (KA107)

Zasady realizacji mobilności szkoleniowych w krajach partnerskich w ramach programu Erasmus+ KA 107 2017

Poniższe zasady mają zastosowanie dla umów zawartych w wyniku konkursu roku 2017, realizowanych w roku akademickim 2017/18. 

1. Na czym ma polegać wyjazd szkoleniowy? 

Zgodnie z zasadami ogólnymi programu Erasmus+ umożliwianie mobilności tego rodzaju przez uczelnię ma zapewniać wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników dydaktycznych i pracowników niedydaktycznych instytucji szkolnictwa wyższego w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing)/okresów obserwacji/szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego.

 

2. Dokąd można wyjechać? 

Mobilność w celu odbycia szkolenia może być zrealizowana tylko w uczelni zlokalizowanej w kraju partnerskim, z którą dany wydział lub instytut ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną Erasmus+ zawierającą moduł Staff Mobility for Training

 

3. Kiedy i na jak długo można wyjechać? 

Wyjazd powinien być zaplanowany w taki sposób, aby zakończył się w czasie trwania projektu współpracy z danym krajem partnerskim. Musi obejmować minimum 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży). Niezależnie od liczby dni pobyt w instytucji przyjmującej musi zakładać odbycie pełnego szkolenia, ustalonego z tą instytucją w dokumencie E+ Partner Countries Mobility Agreement for Training (formularz do pobrania na tej stronie poniżej). 

 

4. Jakie dofinansowanie można otrzymać? 

Wysokość stawek dla mobilności z krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim, obowiązuje ona wszystkie kraje i nie można jej modyfikować.

Dla uczestników wyjeżdżających z Polski stawka dzienna (wsparcie indywidualne) wynosi 160 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 112 € na dzień od 15. dnia pobytu. Przewidziano również dofinansowanie dwóch dni podróży dla każdego uczestnika (ta sama stawka dzienna).

Dodatkowo uczestnik otrzymuje ryczałt na podróż z Gdańska do siedziby uczelni przyjmującej. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej dwa miasta – siedziby uczelni partnerskich, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator opracowany przez Komisję Europejską, dostępny na stronie http://ec.europa.eu/education/tools/distance_en.htm

Wysokość dofinansowania kosztów podróży w zależności od liczby kilometrów jest następująca:

od 100 do 499 km: 180 €;

od 500 do 1 999 km: 275 €;

od 2 000 do 2 999 km: 360 €;

od 3 000 do 3 999 km: 530 €;

od 4 000 do 7 999 km: 820 €;

8 000 km lub więcej: 1 100 €.

Stypendium uczestnika szkolenia E+ w kraju partnerskim: stawka dzienna x (liczba dni szkolenia + dwa dni podróży) + ryczałt na podróż.

 

5. W jaki sposób przebiega rekrutacja? 

Rekrutacja, a tym samym ocena kandydatów, odbywa się na wydziale, w terminie i na warunkach szczegółowo określonych przez Koordynatora programu opiekującego się daną umową międzyinstytucjonalną zawierającą moduł Staff Mobility for Training. Ogłoszenie o rekrutacji powinno być ogólnie dostępne i opublikowane w miejscach do tego przeznaczonych (strona www, tablice ogłoszeń etc.). Decyzja o zakwalifikowaniu pracowników do udziału w szkoleniu musi zapaść na podstawie z góry określonych i podanych do publicznej wiadomości kryteriów, a następnie musi zostać ujęta w protokole z postępowania rekrutacyjnego (jego wzór zapewnia Koordynatorowi Biuro Erasmusa). Niezbędnymi załącznikami do protokołu są „Formularze Uczestnika – WYJAZD STT Kraje Partnerskie KA107”, uzupełnione przez każdą osobę zakwalifikowaną do wyjazdu (również ten wzór zapewnia Biuro Erasmusa). 

Protokół należy przekazać do Biura Erasmusa w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów w terminie ok. 1,5 – 2 miesięcy przed zaplanowanym rozpoczęciem szkolenia. Wskazane jest zachowanie dodatkowego egzemplarza w dokumentacji wydziałowej.

 

6. Co przygotować w związku z wyjazdem? Organizacja wyjazdu szkoleniowego do kraju partnerskiego krok po kroku

Pracownik zakwalifikowany do udziału w szkoleniu jest zobowiązany podpisać w Biurze Erasmusa umowę o dofinansowanie pobytu (na ok. dwa tygodnie przed wyjazdem; prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu wizyty). W tym celu konieczne jest przygotowanie następujących dokumentów:

  • E+ Partner Countries Mobility Agreement for Training zaakceptowany przez obie uczelnie (wystarczy wersja zeskanowana);
  • oryginał wniosku o wyjazd służbowy – do pobrania ze strony Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą UG: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/wyjazdy, zawierający podpis Uczestnika mobilności oraz bezpośredniego przełożonego (po dopełnieniu formalności Biuro Erasmusa przekaże wniosek do podpisu Prorektora);
  • dokument potwierdzający posiadanie przez Uczestnika rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dofinansowania. Powinien on zawierać następujące dane: imię i nazwisko właściciela rachunku, nazwę banku, IBAN (26-cyfrowy numer rachunku) oraz (w przypadku rachunków walutowych) kod SWIFT/BIC niezbędny do wykonania przelewu. Uczestnik mobilności samodzielnie decyduje, na jakie konto chce otrzymać stypendium, ale zaleca się, aby było to konto walutowe w €;
  • kopia polisy ubezpieczeniowej obejmującej przynajmniej koszty leczenia i interwencji medycznych w czasie podróży i pobytu za granicą.

 

7. Czy otrzymane dofinansowanie jest opodatkowane? 

Do 31 grudnia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób realizujących mobilność w ramach Erasmus+ i otrzymujących stypendium (przychód) z budżetu programu.

 

8. W jaki sposób rozliczyć się z wyjazdu na szkolenie? 

Rozliczenie wyjazdu następuje w ciągu tygodnia od dnia zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej określonego w umowie cywilno-prawnej. Składa się na nie:

  • Sprawozdanie on-line z wyjazdu – stosowną instrukcję zawiera informacja mailowa wysyłana indywidualnie do każdego Uczestnika mobilności w ostatnim dniu pobytu w uczelni goszczącej przez system Komisji Europejskiej Mobility Tool+. UWAGA! System przewiduje krótki termin na dopełnienie tej formalności po zakończonym pobycie;
  • Potwierdzenie zrealizowania szkolenia („Confirmation of Training Period – Partner Countries”) – podpisane przez uczelnię partnerską i dostarczone do Biura Erasmusa (wzór otrzymuje się w trakcie podpisywania umowy o wyjazd). 

 

9. Kontakt w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów - Biurze Erasmusa

Ewa Chmurzyńska, +58 523 24 42 (wew. 2442),  rekec@ug.edu.pl

godziny pracy: 09:00 – 14:00 codziennie oprócz środy, nowy Rektorat, II piętro, pok. 202. 

Formularze
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14 Grudzień, 2017 - 14:04; osoba wprowadzająca: Barbara Wawro Ostatnia zmiana: czwartek, 16 Sierpień, 2018 - 18:53; osoba wprowadzająca: Barbara Wawro