Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej

Wyjazdy STA – Zasady działania i rekrutacja

 
UWAGA! Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+
Termin zakończenia rekrutacji - 11.06.2021.
Ostateczny termin zrealizowania mobilności - 09.07.2021
Zapraszamy do składania wniosków!

O programie Erasmus+

Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020, zastępuje siedem wcześniej obowiązujących programów Komisji Europejskiej w zakresie edukacji i szkoleń. Popularny wśród studentów i pracowników akademickich program LLP-Erasmus nadał nazwę temu nowemu przedsięwzięciu. Od roku akademickiego 2014/2015, w nieco zmienionej formie, dawna „erasmusowa” mobilność studentów oraz kadry uczelni wyższych z całej Europy będzie funkcjonowała w ramach tzw. Akcji Pierwszej: „Mobilność edukacyjna” i sektora „Szkolnictwo wyższe” (projekt typu KA1/1-HE: Key Action 1 – Higher Education). 

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+) wzięło udział z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w konkursie o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE), nadawaną przez Komisję Europejską. Starania te zakończyły się sukcesem. W ten sposób stworzono studentom i pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego możliwość korzystania z nowego programu Erasmus+, pozyskując środki finansowe na wyjazdy w jego ramach.  

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych - STA

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia dowolnej formy zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej, tj. takiej, z którą dany wydział lub instytut ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną ERASMUSA+ z uwzględnionym modułem Staff Mobility for Teaching („STA”). Wykaz aktualnych umów międzyinstytucjonalnych znajduje się na stronie internetowej UG:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 .

Każdy nauczyciel zainteresowany wyjazdem indywidualnie ustala z uczelnią partnerską termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych.
 
 

Informacja zawarta w ramce dotyczy rekrutacji podstawowej zakończonej  30.04.2021  z możliwą realizacją wyjazdów do 30.09.2021

Czas trwania i termin wyjazdu STA

UWAGA! Ze względu na epidemię SARS-CoV-2 wydłużamy czas realizacji wyjazdu dydaktycznego do 30.09.2021 r. 

Wyjazd powinien być zaplanowany w taki sposób, aby zmieścił się w czasie pomiędzy 14.09.2020 r. 13.08.2021 r. i obejmował minimum 2 dni robocze i maksymalnie 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży). Pobyty dłuższe niż 5-dniowe nie mogą być dofinansowywane ze środków programu ERASMUS+. 
Założeniem programu ERASMUS+/ STA jest przeprowadzenie przez pracownika naukowo-dydaktycznego minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych (niezależnie od długości pobytu w uczelni partnerskiej).

Ostateczna kwalifikacja, równoznaczna z przydzieleniem dofinasowania, odbywa się zgodnie z kolejnością  składania WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ STA 2020/2021 przez kandydata. Wnioski będą przyjmowane do momentu  rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STA 2020/21 lub do dnia 30.04.2021 r., w zależności, który warunek  wystąpi pierwszy.

Istnieje możliwość złożenia wniosku na drugi wyjazd z późnym terminem realizacji. Warunkiem realizacji będzie kolejność zgłoszeń i dostępność środków w chwili rozpatrzenia wniosków, tj. 30.04.2021 r.

Rozpoczęcie rekrutacji - Wnioski (wydrukowane dwustronnie) będą przyjmowane od dnia  17.08.2020 r.

 

Na realizację mobilności nauczycieli w budżecie programu Erasmus+ przewidziana jest kwota 218 595 €, która pozwala zaplanować  średnio 200 wyjazdów. Z  informacji przedstawionych poniżej wynika, że faktyczna ilość wyjazdów może wyglądać różnie, gdyż jest ona zależna od trzech zmiennych: kraju docelowego, długości wyjazdu oraz odległości do uczelni partnerskiej.

 

 

Rekrutacja do programu ERASMUS+/STA

 O wyjazd może się ubiegać każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w UG, którego wydział/instytut ma aktualnie obowiązujące umowy ERASMUS+/STA. 

Podstawą kwalifikacji kandydata jest złożenie  WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ STA 2020/2021, zawierającego podpisy i pieczęcie wszystkich wskazanych osób (formularz w załączniku na dole strony).

 

UWAGA! Ze względu na epidemię SARS-CoV-2 zmienia się, do odwołania, sposób składania dokumentów: 

 

 • akceptowany będzie WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ STA 2020/2021  przesłany:

- rejestrowaną pocztą wewnętrzną lub 

- przesłany drogą elektroniczną (zaleca się hasłowanie korespondencji zawierającej dane osobowe). 

Informacja o  otrzymaniu i zaakceptowaniu dokumentu aplikacyjnego (wniosku)  zostanie przekazana wnioskującemu  drogą mailową.

Wyklucza się składanie dokumentów w imieniu osób trzecich i „rezerwowanie miejsc” drogą telefoniczną.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Kwota dofinansowania

W odniesieniu do wszystkich wyjazdów kadry naukowo-dydaktycznej obowiązują sztywne stawki ryczałtowe indywidualnego wsparcia na każdy dzień roboczy, zależnie od kraju docelowego. Stawki te ustaliła Narodowa Agencja (NA) Programu ERASMUS+ w porozumieniu z Komisją Europejską i uczelnia nie ma prawa ich modyfikować.

Poniższa tabela przedstawia stawki dla wyjazdów kadry naukowo-dydaktycznej:

Kraje należące do danej grupy

Stawka dzienna

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (poprzednio FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140 €

 

Na dni podróży oraz weekendy, święta i inne dni określone jako wolne od pracy w krajach przyjmujących nie przysługuje stawka dofinansowania.

W ramach przyznanego przez NA budżetu uczelnia będzie również wypłacać ryczałt na podróż z Gdańska do siedziby uczelni przyjmującej.
Wysokość ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej obydwa miasta, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator udostępniony przez KE na stronie:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculat… .

Wysokość dofinansowania kosztów podróży w zależności od liczby kilometrów wynosi odpowiednio:
180 euro    -   przy dystansie 100 - 499 km;
275 euro    -   przy dystansie 500 - 1999 km;
360 euro    -   przy dystansie 2000 - 2999 km. 
530 euro    -   przy dystansie 3000 - 3999 km;
820 euro    -   przy dystansie 4000 - 7999 km;
1500 euro  -   przy dystansie 8000 lub więcej.
 

Stypendium STA = liczba dni wykładowych x stawka dzienna do danego kraju + ryczałt na podróż. 

Ubezpieczenie

Na cały okres pobytu beneficjent programu Erasmus+ / moduł STA musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne
oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

ERASMUS+ a podatek
 
Zaniechanie poboru podatku  dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu "Erasmus+" zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2018, pozycja 2114. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2023 r.

Wypłata zaliczki

W terminie 30 dni od podpisania umowy o wyjazd stypendialny, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności Uczestnik programu Erasmus+ otrzymuje zaliczkę, która wynosi 100% kwoty dofinansowania.
 
Uczestnik mobilności samodzielnie decyduje, na jakie konto ma wpłynąć kwota stypendium, ale zaleca się, aby było to konto walutowe w euro (przelewy dla stypendystów w programie E+ muszą nastąpić z konta uczelnianego prowadzonego w euro, do czego obliguje nas umowa z NA).
Po podpisaniu umowy przez ostatnią za stron, kwota ta zostanie przelana na numer rachunku bankowego, który został podany we wniosku o dofinansowanie wyjazdu dydaktycznego w ramach Erasmus+.
 
Od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje zalecana przez Narodową Agencję (NA) zasada operacji bezgotówkowych w programie Erasmus+. Stypendium będzie wypłacane na konto Uczestnika mobilności. Nie ma możliwości odbioru stypednium bezpośrednio w oddziale Bank Pekao SA.
 

Organizacja wyjazdu   

Warunkiem otrzymania dofinansowania z programu Erasmus+ jest podpisanie przed wyjazdem  umowy cywilno-prawnej pomiędzy Beneficjentem a Uniwersytetem Gdańskim.
 
 
UWAGA! Ze względu na epidemię SARS-CoV-2 zmienia się, do odwołania, sposób składania dokumentów i zawierania umowy cywilno-prawnej pomiędzy pracownikiem a Uniwersytetem Gdańskim. 
 
Od roku akademickiego 2020/21 wszystkie mobilności dofinansowywane z programu Erasmus+  procedowane są z wykorzystaniem elektronicznego, wewnętrznego systemu ESRS, co wymaga od osób aplikujących utworzenia indywidualnego konta w tym systemie. Dokładne informacje na temat  założeniu konta i  korzystania z ESRS przesyłane są drogą mailową w odpowiedzi na złożenie WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ przez aplikującego o dofinansowanie  pracownika UG.
 
 
Niezbędnymi dokumentami, których złożenia należy dokonać przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej  są:
 • Staff Mobility  for Teaching (formularz w załączniku, na dole strony). Uzupełniony i zaakceptowany przez wszystkie zainteresowane strony (Beneficjenta, instytucję wysyłajacą i przyjmującą) skan dokumentu należy wgrać w dedykowane miejsce, na indywidualnym koncie ESRS. 
 • Zgoda Rektora/właściwego Prorektora na wyjazd zagraniczny. Uzyskaną zgodę (skan) należy wgrać w dedykowane miejsce, na indywidualnym koncie ESRS.
 • Wniosek o wyjazd służbowy (formularz do pobrania ze strony "Wyjazdów Zagranicznych UG": 
  http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/wzory_dokumentow). Oryginał uzupełnionego, zawierającego podpisy Beneficjenta i bezpośredniego przełożonego dokument należy dostarczyć do SOP Erasmus+ ( przyjęte formy złożenia oryginału : rejestrowana poczta wewnętrzna, rejestrowana poczta tradycyjna lub osobiste dostarczenie wniosku do Sekcji Obsługi Programu Erasmus+ po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty.

Po podpisaniu wniosku przez pracownika SOP Erasmus+ jest on przekazywany bezpośrednio do Prorektora w celu uzyskania ostatecznej akceptacji.

Każdy pracownik UG korzystający z dofinansowania programu Erasmus+ zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (karta EKUZ) oraz polisy ubezpieczeniowej NNW. Ważność obu ubezpieczeń musi obejmować czas planowanej mobilności. 

 

Korespondencyjne zawarcie umowy cywilno-prawnej 

 
W celu omówienia wymaganej dokumentacji i uzgodnienia reguł dotyczących korespondencyjnego zawarcia umowy, niezbędny jest kontakt telefoniczny (+48 58 523 24 67 lub +48 58 523 31 22) ze strony beneficjenta z SOP Erasmus+ na około 2-3 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.
 
Po skompletowaniu dokumentów aplikacyjnych przez beneficjenta i weryfikacji ich przez SOP Erasmus+ umowa cywilno-prawna zostaje wygenerowana w systemie ESRS.
 
Beneficjent weryfikuje dane oraz treść umowy (w celu wyjaśnienia  ewentualnych niezgodności należy bezzwłocznie skontaktować się mailowo lub telefonicznie z SOP Erasmus+). Następnie Beneficjent pobiera  umowę i drukuje ją dwustronnie w dwóch egzemplarzach, a po podpisaniu i parafowaniu każdej ze stron:
 • odsyła rejestrowaną pocztą wewnętrzną lub rejestrowaną pocztą tradycyjną obydwa podpisane  egzemplarze  na adres SOP Erasmus+ ( Uniwersytet Gdański; Rektorat, Sekcja Obsługi Programu Erasmus+; ul. Jana Bażyńskiego 8; 80-309 Gdańsk)  

lub

 • składa osobiście obydwa podpisane egzemplarze w Sekcji  Obsługi Programu Erasmus+, po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty.
 
Po otrzymaniu dokumentów  przedstawiciel uczelni (pracownik SOP Erasmus+), w imieniu Rektora UG podpisuje 2 egzemplarze umowy cywilno-prawnej i kopię umowy zamieszcza na indywidualnymkoncie Beneficjenta w systemie ESRS.  Oryginał umowy pozostaje do osobistego odebrania w dogodnym, uprzednio ustalonym telefonicznie terminie w SOP Erasmus+ albo zostanie odesłany listem poleconym na wskazany przez Beneficjenta adres pocztowy (sposób odebrania umowy odbywa się zgodnie z mailową dyspozycją Beneficjenta).
 
Osobiste zawarcie umowy cywilno-prawnej w biurze SOP Erasmus+ (w uzasadnionych przypadkach)
 
- W celu  omówienia wymaganej dokumentacji i ustalenia terminu wizyty w biurze SOP Erasmus+, niezbędny jest kontakt telefoniczny (+48 58 523 24 67 lub +48 58 523 31 22)  ze strony beneficjenta  na około  2-3  tygodnie przed planowaną datą wyjazdu. 
- podczas osobistej wizyty w biurze,  we wcześniej ustalonym terminie, następuje podpisanie umowy przez obydwie strony.
W trakcie wizyty należy nosić maseczkę oraz przestrzegać zasady  zachowania dystansu społecznego.
 
Miejsce podpisania umowy: Uniwersytet Gdański
                                             Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+)
                                             Rektorat UG, pok. 202 (II piętro)
 
Przed podpisaniem umowy, bez względu na sposób jej procedowania, Uczestnik jest zobowiązany do zarejestrowania się w serwisie „Odyseusz” prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://odyseusz.msz.gov.pl/) - dotyczy tylko obywateli polskich.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozliczenie wyjazdu STA

Rozliczenie wyjazdu następuje w ciągu 14 dni od daty zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej określonej w umowie cywilno-prawnej.

Składa się na nie:

 • Sprawozdanie on-line z wyjazdu – link z instrukcją wysyłany jest automatycznie z systemu Mobility Tool bezpośrednio na adres mailowy Uczestnika programu w ostatnim dniu jego mobilności;
 • złożenie podpisanego przez uczelnię partnerską oryginału "Potwierdzenia przeprowadzenia zajęć"/„Confirmation of Teaching Period” (druk do pobrania z indywidualnego konta w systemie ESRS). Przyjęte formy złożenia oryginału :  rejestrowana poczta wewnętrzna, rejestrowana poczta tradycyjna lub osobiste dostarczenie wniosku do Sekcji Obsługi Programu Erasmus+ po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty;

 • okazanie dokumentów potwierdzających realizację mobilności (wg zasad wskazanych w dokumencie “ Potwierdzenie realizacji mobilności” – załącznik nr 4 na stronie: https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej. 

Kontakt:

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+
tel.: +48 58 523 31 22, +48 58 523 24 67 
e-mail: bwzs@ug.edu.pl 
pok. 202, II piętro Rektorat - do odwołania, osobiste wizyty w biurze możliwe po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu. 

Adres pocztowy:

Uniwersytet Gdański
Rektorat UG
Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+)
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
 
Formularze i dokumenty pomocnicze
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 14 Lipiec, 2014 - 13:46; osoba wprowadzająca: Barbara Wawro Ostatnia zmiana: czwartek, 11 Sierpień, 2022 - 13:23; osoba wprowadzająca: Joanna Szymańska