Wyjazdy studentów i absolwentów na praktykę w roku akademickim 2015/2016

Informacje podstawowe

 

O programie

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy studentów i absolwentów wszystkich trzech poziomów studiów (ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) na praktykę zagraniczną. Praktykę taką można odbywać w zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych oraz różnego typu organizacjach i instytucjach zlokalizowanych w kraju uczestniczącym w programie.

Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to:

  • 28 krajów Unii Europejskiej,
  • kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
  • FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii)
  • kraj kandydujący: Turcja

 

Uczestnicy

  • W programie mogą wziąć udział:

- studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich;

- absolwenci uczelni

  • Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym został zakwalifikowany na wyjazd. Kandydat planujący wyjazd po obronie pracy dyplomowej musi wziąć udział w rekrutacji, która odbywa się w trakcie jego ostatniego roku studiów, przed obroną pracy dyplomowej – kiedy wciąż posiada status studenta.

Regulamin Studiów UG określa moment, w którym student staje się absolwentem uczelni:

Rozdział 5 Regulaminu UG: „Prace i egzaminy dyplomowe”, § 27 pkt. 3: „W przypadku, gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu podstawowej sesji egzaminacyjnej, kończącej studia w ramach kierunku studiów, student zachowuje prawa studenta do dnia egzaminu dyplomowego, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonego odrębnymi przepisami”; § 32 pkt. 1: „Ukończenie studiów następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego”.

  • Na praktykę nie mogą wyjechać:

- studenci korzystający z urlopu dziekańskiego lub urlopowani w inny sposób;

- studenci i absolwenci, którzy uczestniczyli w praktykach w Programie Leonardo da Vinci;

- studenci, którzy na danym stopniu studiów wykorzystali cały kapitał mobilności, tj. zrealizowali wyjazdy erasmusowe obejmujące łączny czas 12 miesięcy;

- osoby, które w poprzedzających edycjach po zakończeniu rekrutacji na praktyki lub studia zrezygnowały z udziału w mobilności LLP-ERASMUS lub ERASMUS+;

- osoby otrzymujące dofinansowanie na wyjazd z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (w szczególności doktoranci będący pracownikami UG, których etaty  finansowane są z tzw. „projektów”).

WAŻNE!

  • Wskazane jest, aby na praktykę wyjeżdżali studenci posiadający już pewną wiedzę, z której mogliby korzystać w trakcie pobytu w instytucji goszczącej, a więc aby byli to studenci minimum II roku studiów licencjackich.
  • Udział w programie praktyk Erasmus+ nie może wydłużyć czasu studiów.
  • Okres trwania praktyki musi mieścić się w dostępnym kapitale mobilności (łączny okres trwania na danym poziomie studiów wszystkich wyjazdów na studia i praktyki realizowanych w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+), który w przypadku studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających lub doktoranckich wynosi 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów jednolitych magisterskich: 24 miesiące.

 

Termin odbywania praktyk

Praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 muszą odbyć się w terminie pomiędzy 15 października 2015 r. i 15 września 2016 r.

 

Rekrutacja

Zgodnie z informacją otrzymaną przez nasze biuro od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Uniwersytet Gdański otrzyma w roku akademickim 2015/2016 na realizację praktyk Erasmus+ kwotę 58 500 €. Na zainteresowanych czekają minimum 32 miejsca (przy uwzględnieniu, że wszyscy studenci wyjechaliby do krajów „najdroższych” na okres 3 miesięcy). Dokładna liczba uczestników programu jest uzależniona od tego, jakie kraje docelowe wybiorą poszczególni uczestnicy, a także od czasu odbywania praktyki (dwa/ trzy miesiące).

Kryterium

O kwalifikacji do programu decyduje kolejność złożenia przez osoby aplikujące  w terminie kompletu dokumentów aplikacyjnych.

Termin

Rekrutacja dotycząca wyjazdów w roku akademickim 2015/2016 rozpocznie się 1 czerwca 2015 roku (poniedziałek) o godz. 8:30 i potrwa do 15 kwietnia 2016 roku (piątek), godz. 14:00.

W razie „wysycenia” wszystkich miejsc przed upływem powyższego terminu (wykorzystania przez nasze biuro całości dostępnych środków finansowych na praktyki) będzie istniała możliwość składania dokumentów na listę rezerwową.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus

Rektorat UG, pok. 203 (II piętro)

Osoby odpowiedzialne:

mgr Monika Butkiewicz

mgr Katarzyna Flis 

kontakt: +48 58 523 24 42, erasmus.incoming@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8 Maj, 2015 - 12:11; osoba wprowadzająca: Barbara Wawro Ostatnia zmiana: piątek, 30 Wrzesień, 2016 - 08:29; osoba wprowadzająca: Barbara Wawro