FAQ

Jaką kwotę grantu otrzymam, wyjeżdżając na studia w ramach Erasmusa?

Kwota grantu jest uzależniona od kraju docelowego. W roku akademickim 2019/2020 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych obowiązują następujące stawki stypendialne:

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w € Miesięczna stawka stypendium z dodatkiem socjalnym w zł
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 500 2995
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 450 2701
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 400 2567

Powyższe stawki ustaliła Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Uczelnie nie mają możliwości modyfikowania kwoty grantu. Oznacza to, że wszyscy polscy studenci wyjeżdżający do danego kraju otrzymują taką samą miesięczną kwotę grantu.

Wysokość stypendium całościowego zależy od czasu pobytu w uczelni docelowej. Przysługująca kwota obliczana jest z dokładnością co do dnia.

W przypadku niepełnych miesięcy oblicza się stawkę dzienną według następującej zasady: stypendium miesięczne do danego kraju podzielone przez liczbę 30, a następnie uzyskany wynik pomnożony przez liczbę dni planowanej mobilności. Kwoty są zaokrąglane matematycznie do liczb całkowitych. Np. przy wyjeździe do Francji na 124 dni (4 m-ce i 4 dni) stypendium wyniesie (500 EUR/ 30 dni) x 124 dni = 2067 EUR.

W ciągu 30 dni od podpisania umowy cywilnoprawnej z Uczestnikiem programu i pod warunkiem otrzymania przez uczelnię środków z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ wypłaca się 70% całego stypendium (wyłącznie przelew na rachunek bankowy Uczestnika). Reszta płatna jest po powrocie w ciągu maksymalnie 30 dni od dokonania pełnego rozliczenia. Wysokość drugiej transzy zależy od faktycznie potwierdzonego czasu studiów w uczelni docelowej i nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie cywilno-prawnej.

Gdzie mogę uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ?

EKUZ można uzyskać w dowolnym Oddziale Wojewódzkim NFZ. W Trójmieście placówkami wydającymi EKUZ są:

Miasto Adres Godziny otwarcia
Gdańsk Podwale Staromiejskie 69, 80-844 8-15:45 pn.-pt.
Gdynia Śląska 53, 81-304 8-15:45 pn.-pt.

 

 

 

Uczelnia partnerska wymaga ode mnie przedstawienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na etapie aplikowania. Jednak NFZ nie chce teraz wydać takiej karty, twierdząc, że jest na to za wcześnie, a ponadto należy przedstawić odpowiednie potwierdzenie o przyjęciu od uczelni partnerskiej.

W tej sytuacji powinno wystarczyć przygotowanie pisemnego oświadczenia w języku obcym, z którego wynika, że jesteś osobą ubezpieczoną i uprawnioną do świadczeń NFZ i na pewno otrzymasz kartę EKUZ przed przybyciem do uczelni goszczącej. W oświadczeniu można także wyjaśnić, że w systemie polskim karty EKUZ nie można otrzymać z tak dużym wyprzedzeniem, ale dopiero na ok. miesiąc przed opuszczeniem kraju.

Jak opisać system ocen w UG? Jest to potrzebne przy wypełnianiu Transcript of Records (wykazu zaliczeń), którego wymaga uczelnia partnerska na etapie aplikacji.

Grading scheme of the University of Gdansk

Grades

Numerical value

Percentage of knowledge required for a given grade

very good

5,0

91 and more

good plus

4,5

81-90

good

4,0

71-80

satisfactory plus

3,5

61-70

satisfactory

3,0

51-60

not satisfactory (fail)

2,0

50 and less

Credits without grades: pass (tak proszę tłumaczyć zaliczenie bez oceny).

Jaki jest podział obowiązków między koordynatorami w UG?

Koordynatorzy Erasmusa na poszczególnych wydziałach/ w instytutach/ w katedrach UG są odpowiedzialni za: podpisywanie umów międzyinstytucjonalnych, ogłaszanie i przeprowadzanie rekrutacji dotyczącej wyjazdów na studia, konsultacje merytoryczne w celu zatwierdzenia programu zajęć w Learning Agreement i ewentualnego doboru przedmiotów ekwiwalentnych w UG, zgodę na zmiany dokonywane w LA.

Koordynatorzy ogólnouczelniani (pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej) zgłaszają studentów wytypowanych przez wydziały do uczelni partnerskich, niekiedy pośredniczą w przekazywaniu dokumentów do uczelni partnerskich, informują o procedurze przedwyjazdowej, organizują i przeprowadzają spotkania organizacyjno-informacyjne dla studentów wytypowanych do wyjazdu, podpisują umowy cywilno-prawne ze studentami, zlecają wypłaty stypendiów, przyjmują i weryfikują dokumenty rozliczeniowe. Ponadto zajmują się formalną administracją programu, obiegiem dokumentów, kalkulacją środków finansowych przekazywanych uczelni i corocznym występowaniem do Agencji Narodowej Programu o środki finansowe na realizację wyjazdów w kolejnym roku akademickim.

Co to jest kod SWIFT/ BIC, do czego jest on potrzebny i gdzie go można znaleźć?

SWIFT/ BIC jest to kod identyfikujący bank i pośredniczący w transakcjach między bankami. Podanie kodu jest konieczne przy zlecaniu przelewów zagranicznych, również krajowych w walucie innej niż PL. Bez tego kodu wypłacenie stypendium nie jest możliwe.

Każdy bank posiada unikalny kod i ogłasza go na swojej stronie internetowej, można także dopytać o niego dzwoniąc na infolinię lub udając się osobiście do oddziału banku.

Do kiedy należy rozliczyć się w Biurze Współpracy Międzynarodowej?

Student ma obowiązek (wynikający z zapisów umowy cywilnoprawnej, którą zawiera przed rozpoczęciem mobilności) do rozliczenia się z wymiany w ramach programu Erasmus+ w przeciągu 14 dni od daty końcowej widniejącej w umowie, bądź w potwierdzeniu czasu pobytu wystawionym przez uczelnię goszczącą. Bardzo często zdarza się, że studenci wracają z zagranicy w momencie, kiedy nie znają jeszcze wyników egzaminów i tym samym nie posiadają wykazu ocen (Transcript of Records). W takich przypadkach należy rozpocząć procedurę rozliczenia wyjazdu przedkładając w Biurze Współpracy Międzynarodowej pozostałą część dokumentów. Wykaz ocen jest dokumentem sporządzanym przez uczelnię goszczącą, zatem ani student ani Biuro Współpracy Międzynarodowej nie ma wpływu na sposób i czas jego generowania. To oznacza, że należy poczekać cierpliwie na dostarczenie wykazu ocen w takim terminie, jaki przewiduje uczelnia przyjmująca.

 

View changelog

Data publikacji: poniedziałek, 12. Maj 2014 - 15:02; osoba wprowadzająca: Barbara Wawro Ostatnia zmiana: środa, 8. Maj 2019 - 12:38; osoba wprowadzająca: Barbara Wawro