fbpx Spółka celowa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Spółka celowa

O spółce

LOGO TTB

TechTransBalt Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Gdańskiego, utworzoną w dniu 5 czerwca 2014 roku (Repertorium A nr 678 / 2014), zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku, tj. Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm., o numerze KRS: 0000517310 oraz NIP: 584-27-36-767 Udziały w kapitale zakładowym Spółki (pięćdziesiąt udziałów o wartości 100,00 zł) objął w całości Uniwersytet Gdański.

Zgodnie z zapisami ustawy do zadań TechTransBalt jako spółki celowej należy komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim. Do zadań spółki należy również obsługa badań zleconych, adresowanych do pracowników naukowych UG (analiz laboratoryjnych, raportów itp.).

Na podstawie umowy z Uniwersytetem Gdańskim TechTransBalt Sp. z .o.o objęła w zarządzanie część powierzchni usytuowanej w byłym budynku Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii przy ul. Kładki 24 w Gdańsku, realizując politykę wynajmu i dostępu do laboratoriów dla firm pracujących nad projektami innowacyjnymi.

TechTransBalt jest wspólnikiem w dwóch utworzonych spółkach typu „spin-off”. Pierwszą z nich jest Fermentum Mobile Sp. z o.o. w Gdańsku, wpisana do KRS pod numerem 494222, w której spółka celowa UG nabyła udziaływ dniu 09.11.2015 roku. Druga to QSAR Lab Sp. z o.o. utworzona w dniu 30.03.2016 roku, Repertorium A nr 1808/2016.

Spółki typu spin-off zakładają związek (najczęściej sformalizowany) dotyczący zasad korzystania z infrastruktury i własności intelektualnej uczelni, prowadzenia działalności i podziału korzyści, które są przedmiotem negocjacji ze spółką celową uczelni. Ideą firm typu spin-off jest połączenie technologii i wiedzy będącej efektem badań naukowych oraz kapitału, orientacji pro-rynkowej i dynamiki właściwej dla biznesu. Aby naukowiec mógł przekształcić wiedzę w pomysł biznesowy, a następnie w innowacyjną firmę (spin-off), niezbędne jest wsparcie ze strony uczelni, kapitał oraz wsparcie organizacyjne i biznesowe. Te właśnie zadania wypełnia spółka celowa przy współudziale i wsparciu uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii.

TechTransBalt jest członkiem Porozumienia Spółek Celowych posiadającego charakter ogólnopolski.  Porozumienie to funkcjonuje od 8 stycznia 2014 roku. Spółki celowe w Polsce zjednoczyły swoje siły mając na względzie konieczność wypracowania i prezentowania wspólnego stanowiska, działając również w imieniu  instytucji planujących powołanie takich spółek, w zakresie zmian w regulacjach prawnych komercjalizacji wyników B+R powstałych w uczelniach wyższych i instytutach badawczych.

Zarząd TechTransbalt Sp. z o.o.:

Prof. dr hab. Henryk Woźniak - Prezes

dr Krzysztof Szczepaniak - Wiceprezes

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Szczepaniak
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Szczepaniak
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 kwietnia 2018 roku, 9:46