fbpx Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej

Wyjazdy STA – Zasady działania i rekrutacja

O programie Erasmus+

Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020, zastępuje siedem wcześniej obowiązujących programów Komisji Europejskiej w zakresie edukacji i szkoleń. Popularny wśród studentów i pracowników akademickich program LLP-Erasmus nadał nazwę temu nowemu przedsięwzięciu. Od roku akademickiego 2014/2015, w nieco zmienionej formie, dawna „erasmusowa” mobilność studentów oraz kadry uczelni wyższych z całej Europy będzie funkcjonowała w ramach tzw. Akcji Pierwszej: „Mobilność edukacyjna” i sektora „Szkolnictwo wyższe” (projekt typu KA1/1-HE: Key Action 1 – Higher Education). 

Biuro Współpracy Międzynarodowej (obecnie Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ - SOP Erasmus+) wzięło udział z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w konkursie o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE), nadawaną przez Komisję Europejską. Starania te zakończyły się sukcesem. W ten sposób stworzono studentom i pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego możliwość korzystania z nowego programu Erasmus+, pozyskując środki finansowe na wyjazdy w jego ramach.  

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych - STA

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia dowolnej formy zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej, tj. takiej, z którą dany wydział lub instytut ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną ERASMUSA+ z uwzględnionym modułem Staff Mobility for Teaching („STA”). Wykaz aktualnych umów międzyinstytucjonalnych znajduje się na stronie internetowej UG:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 .

Każdy nauczyciel zainteresowany wyjazdem indywidualnie ustala z uczelnią partnerską termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych.

Czas trwania i termin wyjazdu STA

Wyjazd powinien być zaplanowany w taki sposób, aby zmieścił się w czasie pomiędzy 16.09.2019 r. 14.08.2020 r. i obejmował minimum 2 dni robocze i maksymalnie 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży). Pobyty dłuższe niż 5-dniowe nie mogą być dofinansowywane ze środków programu ERASMUS+. 
Założeniem programu ERASMUS+/ STA jest przeprowadzenie przez pracownika naukowo-dydaktycznego minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych (niezależnie od długości pobytu w uczelni partnerskiej).

Rekrutacja do programu ERASMUS+ /STA 

O wyjazd może się ubiegać każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w UG, którego instytut ma aktualnie obowiązujące umowy ERASMUS+/ STA. Podstawą kwalifikacji kandydata jest osobiste złożenie w oryginale WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ STA 2019/2020, zawierającego podpisy i pieczęcie wszystkich wskazanych osób (druk w załączniku na dole strony).

Wyklucza się składanie dokumentów w imieniu osób trzecich i „rezerwowanie miejsc” drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie e-maila.

Miejsce składania wniosków:

Uniwersytet Gdański
Rektorat 
Biuro Współpracy Międzynarodowej
II piętro, pokój 202
godziny pracy: 9.00-14.00 
codziennie oprócz środy

 

Ostateczna kwalifikacja, równoznaczna z przydzieleniem dofinasowania, odbywa się zgodnie z kolejnością  osobistego składania WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ STA 2019/2020 przez kandydata. Wnioski będą przyjmowane do momentu  rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STA 2019/20 lub do dnia 30.04.2020 r., w zależności, który warunek  wystąpi pierwszy.

Istnieje możliwość złożenia wniosku na drugi wyjazd z późnym terminem realizacji. Warunkiem realizacji będzie kolejność zgłoszeń i dostępność środków w chwili rozpatrzenia wniosków, tj. 30.04.2020 r.

Wnioski (wydrukowane dwustronnie) będą przyjmowane od dnia  19.08.2019 r.

Na realizację mobilności nauczycieli w budżecie programu Erasmus+ przewidziana jest kwota 239 590 €, która pozwala zaplanować  średnio 194 wyjazdy. Z  informacji przedstawionych poniżej wynika, że faktyczna ilość wyjazdów może wyglądać różnie, gdyż jest ona zależna od trzech zmiennych: kraju docelowego, długości wyjazdu oraz odległości do uczelni partnerskiej.

 

Kwota dofinansowania

W odniesieniu do wszystkich wyjazdów kadry naukowo-dydaktycznej obowiązują sztywne stawki ryczałtowe indywidualnego wsparcia na każdy dzień roboczy, zależnie od kraju docelowego. Stawki te ustaliła Narodowa Agencja (NA) Programu ERASMUS+ w porozumieniu z Komisją Europejską i uczelnia nie ma prawa ich modyfikować.

Poniższa tabela przedstawia stawki dla wyjazdów kadry naukowo-dydaktycznej:

Kraje należące do danej grupy

Stawka dzienna

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140 €

 

Na dni podróży oraz weekendy, święta i inne dni określone jako wolne od pracy w krajach przyjmujących nie przysługuje stawka dofinansowania.

W ramach przyznanego przez NA budżetu uczelnia będzie również wypłacać ryczałt na podróż z Gdańska do siedziby uczelni przyjmującej.
Wysokość ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej obydwa miasta, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator udostępniony przez KE na stronie:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculato... .

Wysokość dofinansowania kosztów podróży w zależności od liczby kilometrów wynosi odpowiednio:
180 euro    -   przy dystansie 100 - 499 km;
275 euro    -   przy dystansie 500 - 1999 km;
360 euro    -   przy dystansie 2000 - 2999 km. 
530 euro    -   przy dystansie 3000 - 3999 km;
820 euro    -   przy dystansie 4000 - 7999 km;
1500 euro  -   przy dystansie 8000 lub więcej.
 

Stypendium STA = liczba dni wykładowych x stawka dzienna do danego kraju + ryczałt na podróż. 

 

Ubezpieczenie

Na cały okres pobytu beneficjent programu Erasmus+ / moduł STA musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne
oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

ERASMUS+ a podatek
 
Zaniechanie poboru podatku  dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu "Erasmus+" zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2018, pozycja 2114. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2023 r.
 

Wypłata zaliczki

W terminie 30 dni od podpisania umowy o wyjazd stypendialny, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności Uczestnik programu Erasmus+ otrzymuje zaliczkę, która wynosi 100% kwoty dofinansowania.
 
Od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje zalecana przez Narodową Agencję (NA) zasada operacji bezgotówkowych w programie Erasmus+. Stypendium będzie wypłacane na konto Uczestnika mobilności. Nie ma możliwości odbioru stypednium bezpośrednio w oddziale Bank Pekao SA.
 
 

Organizacja wyjazdu   

Nauczyciel zakwalifikowany na wyjazd w ramach STA jest zobowiązany podpisać w Biurze Wymiany Międzynarodowej (BWM) umowę cywilno-prawną. W tym celu konieczne jest przygotowanie trzech dokumentów i przedłożenie ich w BWM, (nowy) Rektorat, II piętro, pok. 202:
 
  • Mobility Agreement for Teaching  zaakceptowany przez obie uczelnie – oryginał lub skan (druk w załączniku, na dole strony).
  • Oryginał Wniosku o wyjazd służbowy – do pobrania na stronie Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą UG: 
    http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/wzory_dokumentow,
    zawierającego  podpis kandydata oraz bezpośredniego przełożonego. Po podpisaniu wniosku przez pracownika BWM jest on przekazywany bezpośrednio do Prorektora.
  • Dokument potwierdzający posiadanie przez Uczestnika rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dofinansowania. Powinien on zawierać następujące dane: imię i nazwisko właściciela rachunku, nazwę banku, IBAN – 26-cyfrowy numer rachunku oraz – w przypadku rachunków walutowych - kod SWIFT/ BIC niezbędny do dokonania przelewu.

Uczestnik mobilności samodzielnie decyduje, na jakie konto ma wpłynąć kwota stypendium, ale zaleca się, aby było to konto walutowe w euro (przelewy dla stypendystów w programie E+ muszą nastąpić z konta uczelnianego prowadzonego w euro, do czego obliguje nas umowa z NA).

Warunkiem otrzymania środków jest podpisanie przed wyjazdem umowy cywilno-prawnej w BWM. Na podpisanie umowy zapraszamy  na minimum dwa tygodnie przed wyjazdem, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 523 31 22 ; 523 24 67).

 

Rozliczenie wyjazdu STA

Rozliczenie wyjazdu następuje w ciągu 14 dni od daty zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej określonej w umowie cywilno-prawnej.

Składa się na nie:

  • Sprawozdanie on-line z wyjazdu – link z instrukcją wysyłany jest automatycznie z systemu Mobility Tool bezpośrednio na adres mailowy Uczestnika programu w ostatnim dniu jego mobilności;
  • Potwierdzenie przeprowadzenia zajęć („Confirmation of Teaching Period”) – dostarczone do Biura Współpracy Międzynarodowej i podpisane przez uczelnię partnerską (druk w załączniku, na dole strony)

 

 Kontakt:

Biuro Wymiany Międzynarodowej  
godziny pracy: 9.00-14.00 codziennie oprócz środy 
tel.: +48 58 523 31 22, +48 58 523 24 67 
e-mail: bwzs@ug.edu.pl 
pok. 202, II piętro Rektorat

 

Formularze i dokumenty pomocnicze

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Butkiewicz
Treść wprowadzona przez: Barbara Wawro
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku, 13:31