fbpx Wyjazdy studentów i absolwentów na praktykę w roku akademickim 2018/2019 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wyjazdy studentów i absolwentów na praktykę w roku akademickim 2018/2019

Informacje podstawowe

O programie

Uwaga!

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy studentów i absolwentów wszystkich trzech poziomów studiów (ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) na praktykę zagraniczną. Praktykę taką można odbywać w zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych oraz różnego typu organizacjach i instytucjach zlokalizowanych w kraju uczestniczącym w programie.

Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to:

 • 28 krajów Unii Europejskiej,
 • kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii)
 • kraj kandydujący: Turcja

Uczestnicy

 1. W programie mogą wziąć udział:
 • studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich;
 • absolwenci uczelni
  • Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym został zakwalifikowany na wyjazd. Kandydat planujący wyjazd po obronie pracy dyplomowej musi wziąć udział w rekrutacji, która odbywa się w trakcie jego ostatniego roku studiów, przed obroną pracy dyplomowej – kiedy wciąż posiada status studenta.

Regulamin Studiów UG określa moment, w którym student staje się absolwentem uczelni:

Rozdział 5 Regulaminu UG: „Prace i egzaminy dyplomowe”, § 29 pkt. 3„W przypadku, gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu  sesji egzaminacyjnej, kończącej studia w ramach kierunku studiów, student zachowuje prawa studenta do dnia egzaminu dyplomowego, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonego odrębnymi przepisami”; § 34 pkt. 1„Ukończenie studiów następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego”.

 1. Na praktykę nie mogą wyjechać:
 • studenci korzystający z urlopu dziekańskiego lub urlopowani w inny sposób;
 • studenci i absolwenci, którzy uczestniczyli w praktykach w Programie Leonardo da Vinci;
 • studenci, którzy na danym stopniu studiów wykorzystali cały kapitał mobilności, tj. zrealizowali wyjazdy erasmusowe obejmujące łączny czas 12 miesięcy;
 • osoby otrzymujące dofinansowanie na wyjazd z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (w szczególności doktoranci będący pracownikami UG, których etaty  finansowane są z tzw. „projektów”).

WAŻNE!

 • Wskazane jest, aby na praktykę wyjeżdżali studenci posiadający już pewną wiedzę, z której mogliby korzystać w trakcie pobytu w instytucji goszczącej, a więc aby byli to studenci minimum II roku studiów licencjackich.
 • Udział w programie praktyk Erasmus+ nie może wydłużyć czasu studiów.
 • Okres trwania praktyki musi mieścić się w dostępnym kapitale mobilności (łączny okres trwania na danym poziomie studiów wszystkich wyjazdów na studia i praktyki realizowanych w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+), który w przypadku studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających lub doktoranckich wynosi 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów jednolitych magisterskich: 24 miesiące.
 • praktyka nie może odbywać się w kraju, którego student posiada obywatelstwo.

Termin odbywania praktyk

Praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 muszą odbyć się w terminie pomiędzy 8 października 2018 r. i 20 września 2019 r.

Rekrutacja

Zgodnie z informacją otrzymaną przez nasze biuro od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Uniwersytet Gdański otrzyma w roku akademickim 2018/2019 kwotę, która pozwoli na zrealizowanie około  70 praktyk z programu Erasmus+, w tym około 6 praktyk z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER, z którego finansowane są stypendia z dodatkiem socjalnym. Podana liczba możliwych do zrealizowania praktyk jest oszacowana przy założeniu, że wszyscy studenci wyjechaliby do krajów z grupy 2 (Zasady płatności stypendium - tabela nr 1) na  możliwie najdłuższy  finansowany okres trwania praktyk (5 miesięcy). Dokładna liczba uczestników programu będzie uzależniona od  tego, jakie kraje docelowe wybiorą uczestnicy, a także od czasu trwania  poszczególnych praktyk.

Rekrutacja dotycząca wyjazdów w roku akademickim 2018/2019 rozpocznie się 18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 i potrwa do 30 kwietnia 2019 roku (wtorek) godz. 14:00.

Rekrutacja przedłużona do końca maja 2019!

W razie „wysycenia” wszystkich miejsc (wykorzystania przez nasze biuro całości dostępnych środków finansowych na praktyki) będzie istniała możliwość składania dokumentów na listę rezerwową.

Kryterium

O przyjęciu do programu decyduje kolejność osobistego złożenia, według zasady „kto pierwszy ten lepszy”, kompletu wymaganych dokumentów. Kandydaci są kwalifikowani na dwie osobne listy zależnie od źródła finansowania: stypendium podstawowe Erasmus+ lub stypendium z dodatkiem socjalnym PO WER. 

Uwaga! Osoby, które:

 • skorzystały z dofinansowania w ramach umowy PO WER zawartej w roku 2016 lub 2017,
 • będą realizować praktyki jako absolwenci 

nie mogą uzyskać dofinansowania z funduszy PO WER w roku akademickim 2018/2019. Osoby takie mogą zrealizować mobilność dofinansowaną wyłącznie z budżetu programu Erasmus+, tj. bez dodatkowego wsparcia socjalnego.

Komplet dokumentów obejmuje:

 1. Formularz Stypendysty (oryginał),
 2. Letter of Intent (oryginał lub kopia),
 3. Zaświadczenie potwierdzające fakt otrzymywania stypendium socjalnego z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG  – dotyczy tylko  studentów, którzy ubiegają się o stypendium z dodatkiem socjalnym.

           Zaświadczenie musi stwierdzać/dokumentować otrzymywanie stypendium socjalnego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Rektorat UG, pok. 202 (II piętro)

pon.-wt. i czw.- piąt. w godz.9.00-14.00 (w środy biuro jest nieczynne)

kontakt: +48 58 523 24 42, bwzs@ug.edu.pl

 

 

   

 

Formularze i dokumenty pomocnicze

ZałącznikWielkość
Plik Letter of Intent 2018/19129.38 KB
Microsoft Office document icon Formularz Stypendysty 2018/1980.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Butkiewicz
Treść wprowadzona przez: Anna Zaborowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 maja 2019 roku, 8:33