fbpx Zasady płatności stypendium | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zasady płatności stypendium

Zasady płatności stypendium

Kwota dofinansowania

Stawki stypendialne obowiązujące przy wyjazdach studentów i absolwentów na praktykę w roku 2018/2019 przedstawione w tabeli poniżej zostały ustalone przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do określonej grupy, nie może tworzyć podgrup w ramach danej grupy i nie ma możliwości modyfikowania wysokości kwoty stypendium. Nie jest również możliwe podniesienie stawki stypendium w stosunku do kwoty ogłoszonej przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ nawet w przypadku posiadania przez uczelnię wolnych środków finansowych z budżetu programu.

TABELA NR 1. Stawki stypendialne. 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na  praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” (PO WER)

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

600 €

3019 PLN

Grupa 2:Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

550 €

2803 PLN

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

500 €

2587 PLN

 


Zasady płatności stypendium

  • Zaleca się studentom posiadanie rachunków bankowych w walucie EURO, w której realizowane są płatności stypendiów w ramach programu ERASMUS+ (oprócz płatności stypendiów z dodatkiem z funduszy PO WER, które realizowane i rozliczane są w PLN). Nie ma możliwości pobrania stypendium w kasie uczelni lub oddziale w banku prowadzącym konta UG.
  • Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach.
  • Pierwsza transza stanowi ok. 70% całkowitej kwoty stypendium i zostaje przekazana na rachunek bankowy uczestnika w przeciągu 30 dni od daty podpisania umowy między  uczelnią i beneficjentem. Pozostała kwota jest wypłacana po terminowym wypełnieniu formalnych wymogów rozliczeniowych (procedura wyjazdowa - czynności po zakończeniu mobilności) w ciągu 30 dni od daty zakończenia rozliczenia. Terminowość płatności zależy  od otrzymania przez uczelnię środków z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.
  • Stypendium wypłacane z programu Erasmus+ przeznaczone jest na dofinansowanie (nie zaś sfinansowanie) kosztów podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania i utrzymania za granicą.

 

 


WAŻNE! Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się z tego tytułu o dodatkowe dofinansowanie na czas mobilności równe przewidywanym kosztom rzeczywistym związanym z niepełnosprawnością. Więcej szczegółów na stronie: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/dodatkowe_dofinansowanie_z_tytulu_niepelnosprawnosci_w_programie_erasmus .

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Patryk Gawor
Treść wprowadzona przez: Anna Zaborowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 lipca 2018 roku, 12:42