fbpx Zasady płatności stypendium | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zasady płatności stypendium

Zasady płatności stypendium

Kwota dofinansowania

Zasady płatności stypendium

 

Kwota dofinansowania


•    Stawki stypendialne obowiązujące przy wyjazdach studentów i absolwentów na praktykę w roku 2019/2020 przedstawione w tabeli poniżej zostały ustalone przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do określonej grupy, nie może tworzyć podgrup w ramach danej grupy i nie ma możliwości modyfikowania wysokości kwoty stypendium. Nie jest również możliwe podniesienie stawki stypendium w stosunku do kwoty ogłoszonej przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+  nawet w przypadku posiadania przez uczelnię wolnych środków finansowych z budżetu programu.
 
TABELA NR 1

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w 

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na  praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” (PO WER)

Grupa 1:   Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

600 €

2995 PLN

Grupa 2:  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

550 €

2781 PLN

Grupa 3:  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna  (poprzednio FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

500 €

2567 PLN

 

 

 

 

Zasady płatności stypendium


•  Zaleca się studentom posiadanie rachunków bankowych w walucie EURO, w której realizowane są płatności stypendiów w ramach programu ERASMUS+ (oprócz płatności stypendiów z dodatkiem z funduszy PO WER, które realizowane i rozliczane są w PLN). Nie ma możliwości pobrania stypendium w kasie uczelni lub oddziale w banku prowadzącym konta UG.

•  W celu dokonania przelewu grantu, akceptowane są numery rachunków bankowych założonych w bankach komercyjnych objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) - www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/podmioty-objete-gwarancjami/.Warunkowa możliwość przekazania grantu na rachunek założony w banku spoza listy banków komercyjnych objętych gwarancjami BFG wymaga wcześniejszych (ok. 4 tyg. przed planowanym wyjazdem) konsultacji z Biurem Współpracy Międzynarodowej.


•   Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach. Pierwsza transza stanowi ok. 70% całkowitej kwoty stypendium i zostaje przekazana na rachunek bankowy uczestnika w przeciągu 30 dni od daty podpisania umowy między  uczelnią i beneficjentem. Pozostała kwota jest wypłacana po terminowym wypełnieniu formalnych wymogów rozliczeniowych (procedura wyjazdowa - czynności po zakończeniu mobilności) w ciągu 30 dni od daty zakończenia rozliczenia. Terminowość płatności zależy  od otrzymania przez uczelnię środków z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.


•   Stypendium wypłacane z programu Erasmus+ przeznaczone jest na dofinansowanie (nie zaś sfinansowanie) kosztów podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania i utrzymania za granicą.


•    najkrótszy możliwy do sfinansowania czas trwania  praktyki  wynosi 60 dni, a najdłuższy 150 dni.


•     Kwota stypendium obliczona adekwatnie do czasu trwania praktyki wynikającym z „Letter of Intent”, przesłanym uczestnikowi przez instytucję przyjmującą  jest określona w umowie o wyjazd jako „dofinansowanie maksymalne”. Oznacza to, że pobyt dłuższy nie wpływa na zwiększenie kwoty dofinansowania, natomiast rozliczony pobyt krótszy niż ten wynikający z umowy obniża kwotę stypendium proporcjonalnie do liczby dni, o które został skrócony okres mobilności.


WAŻNE! Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się z tego tytułu o dodatkowe dofinansowanie na czas mobilności równe przewidywanym kosztom rzeczywistym związanym z niepełnosprawnością.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Butkiewicz
Treść wprowadzona przez: Monika Butkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 sierpnia 2019 roku, 16:14