fbpx Wyjazdy studentów i absolwentów na praktykę w roku akademickim 2020/2021 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wyjazdy studentów i absolwentów na praktykę w roku akademickim 2020/2021

Informacje podstawowe 2020-2021

 

UWAGA! Zmiana terminów zakończenia rekrutacji oraz realizacji praktyki:

Zakończenie rekrutacji do 30.09.2021

Realizacja praktyki do 30.06.2022

 

 

•     O programie
•     Uczestnicy
•     Termin odbywania praktyk 
•     Rekrutacja


O programie


Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy studentów i absolwentów wszystkich trzech poziomów studiów (ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) na praktykę zagraniczną. Praktykę taką można odbywać w zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych oraz różnego typu organizacjach i instytucjach zlokalizowanych w kraju uczestniczącym w programie.


Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to:


•    28 krajów Unii Europejskiej,
•    kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
•    Macedonia Północna (poprzednio FYROM)
•    kraje kandydujące: Serbia,Turcja

 
Uczestnicy


•    W programie mogą wziąć udział:


- studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich;
- absolwenci uczelni


•    Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym został zakwalifikowany na wyjazd. Kandydat planujący wyjazd po obronie pracy dyplomowej musi wziąć udział w rekrutacji, która odbywa się w trakcie jego ostatniego roku studiów, przed obroną pracy dyplomowej – kiedy wciąż posiada status studenta.


Regulamin Studiów UG określa moment, w którym student staje się absolwentem uczelni:
Rozdział 5 Regulaminu UG: „Prace i egzaminy dyplomowe”, § 27 pkt. 3: „W przypadku, gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu podstawowej sesji egzaminacyjnej, kończącej studia w ramach kierunku studiów, student zachowuje prawa studenta do dnia egzaminu dyplomowego, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonego odrębnymi przepisami”; § 32 pkt. 1: „Ukończenie studiów następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego”.

•    Na praktykę nie mogą wyjechać:

- studenci korzystający z urlopu dziekańskiego lub urlopowani w inny sposób;
- studenci i absolwenci, którzy uczestniczyli w praktykach w Programie Leonardo da Vinci;
- studenci, którzy na danym stopniu studiów wykorzystali cały kapitał mobilności, tj. zrealizowali wyjazdy erasmusowe obejmujące łączny czas 12 miesięcy;
- osoby otrzymujące dofinansowanie na wyjazd z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (w szczególności doktoranci będący pracownikami UG, których etaty  finansowane są z tzw. „projektów”).

 •    Osoby, które: 

- skorzystały z dofinansowania w ramach umowy PO WER zawartej w roku 2016, 2017, 2018 lub 2019 mogą ponownie uzyskać dofinansowanie z funduszu PO WER tylko po uzyskaniu indywidualnej zgody od Narodowej Agencji Programu Erasmus+;
- będą realizować praktyki jako absolwenci nie mogą uzyskać dofinansowania z funduszy PO WER w roku akademickim 2020/2021. Osoby takie mogą zrealizować mobilność dofinansowaną wyłącznie z budżetu programu Erasmus+, tj. bez dodatkowego wsparcia socjalnego.

 

WAŻNE!
•    Wskazane jest, aby na praktykę wyjeżdżali studenci posiadający już pewną wiedzę, z której mogliby korzystać w trakcie pobytu w instytucji goszczącej, a więc aby byli to studenci minimum II roku studiów licencjackich.
•    Udział w programie praktyk Erasmus+ nie może wydłużyć czasu studiów.
•   Okres trwania praktyki musi mieścić się w dostępnym kapitale mobilności (łączny okres trwania na danym poziomie studiów wszystkich wyjazdów na studia i praktyki realizowanych w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+), który w przypadku studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających lub doktoranckich wynosi 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów jednolitych magisterskich: 24 miesiące.
 
Termin odbywania praktyk


Praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 muszą odbyć się w terminie pomiędzy 14 września 2020 r. i 17 września 2021 r. 

UWAGA! Zmiana terminu zakończenia praktyki: 30 czerwiec 2022.

Rekrutacja

 

Kryterium


O przyjęciu do programu decyduje kolejność osobistego złożenia, według zasady „kto pierwszy ten lepszy”, kompletu wymaganych dokumentów. Kandydaci są kwalifikowani na dwie osobne listy zależnie od źródła finansowania: stypendium podstawowe Erasmus+ lub stypendium z dodatkiem socjalnym PO WER.

 

UWAGA! Ze względu na epidemię COVID-19 zmienia się, do odwołania, sposób składania dokumentów:
  • akceptowany będzie komplet dokumentów przesłany drogą elektroniczną,  zawarty w jednej korespondencji mailowej (zaleca sie hasłowanie korespondecji zawierającej dane osobowe);
  • dopuszcza się osobiste złożenie dokumentów wyłącznie po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty.


Komplet dokumentów obejmuje:


1.     Formularz Stypendysty (oryginał lub kopia),
2.     Letter of Intent (oryginał lub kopia),
3.   Zaświadczenie potwierdzające fakt otrzymywania stypendium socjalnego z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG  – dotyczy tylko  studentów, którzy ubiegają się o stypendium z dodatkiem socjalnym.
Zaświadczenie musi stwierdzać/dokumentować otrzymywanie stypendium socjalnego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych.


Termin


Rekrutacja dotycząca wyjazdów w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się 22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 i potrwa do 9 lipca 2021 roku (piątek)  do godz. 14:00.

UWAGA! Zmiana terminu zakończenia rekrutacji: 30 wrzesień 2021.

W razie „wysycenia” wszystkich miejsc (wykorzystania przez nasze biuro całości dostępnych środków finansowych na praktyki) będzie istniała możliwość składania dokumentów na listę rezerwową.


Miejsce składania dokumentów:

Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+, pok. 202 (II piętro)

kontakt: +48 58 523 31 22, e-mail: erasmus.eu@ug.edu.pl
 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Klaudia Saczewska
Treść wprowadzona przez: Monika Butkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku, 9:51