fbpx Polskie Powroty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Polskie Powroty

Polskie Powroty

Polskie Powroty logo

 

Cel:

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). 

 

Adresaci:  polscy naukowcy pracujący w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski.

Powracającym Naukowcem może być osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • uzyskała stopień naukowy doktora przed 31 stycznia 2016 r.;
  • w okresie od 31 stycznia 2017 r. do momentu złożenia wniosku nie mieszkała i nie pracowała w Polsce;
  • w czasie pobytu za granicą pracowała naukowo przez co najmniej 2 lata w: uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza granicami Polski.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

  • wynagrodzenie Powracającego Naukowca;
  • wynagrodzenia członków Grupy Projektowej;
  • przesiedlenie Powracającego Naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego Powracającego Naukowca oraz członków Grupy Projektowej.

 

Termin realizacji Programu:

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2019 r. i nie później niż 30 września 2020 r.

 

Termin składania wniosku:

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 31 stycznia do 7 maja 2019 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC + 01:00/Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

 

Procedura składania wniosków w UG:

Nabór jest prowadzony poprzez system teleinformatyczny NAWA. Wsparcia udziela Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi: telefon: +48 58 523 24 29 / 58 523 31 29;  e'mail: projektynaukowe@ug.edu.pl

W celu złożenia wniosku należy dostarczyć do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi w terminie do 23 kwietnia 2019 roku:

  • papierową wersję wniosku z podpisem Dziekana Wydziału, na którym projekt ma być realizowany;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej informacji:

www.nawa.gov.pl

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Magdalena Kachnowicz

e-mail: magdalena.kachnowicz@nawa.gov.pl

tel. 22 390 35 39

 

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Oźóg
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Oźóg
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 kwietnia 2019 roku, 10:55