Magdalena Monika Sykulska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Monika Sykulska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 września 2002 roku

Magdalena Monika Sykulska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Standard rozsądnego terminu” w sprawach cywilnych w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Bożena Gronowska, prof. UMK, dr hab. Andrzej Straburzyński, prof. UG

Dyplom nr 2176.


Gdańsk, 27 września 2002 r.