Anna Kaczmarczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Kaczmarczyk

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 grudnia 2003 roku

Anna Kaczmarczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Parametry sumaryczne AOX i EOX w ocenie stanu i jakości środowiska wód śródlądowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Dojlido, dr hab. Bogdan Skwarzec, prof. UG

Dyplom nr 2341.


Gdańsk, 21 stycznia 2004 r.