Barbara Kędzierska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Barbara Kędzierska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2003 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Barbara Kędzierska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm aktywacji transkrypcji przez białko CII bakteriofaga λ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski

Dyplom nr 2329.


Gdańsk, 15 grudnia 2003 r.