Ryszard Makarowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ryszard Makarowski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 października 2003 roku

Ryszard Makarowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osobowościowe predykatory funkcjonowania uczniów pilotów w sytuacji trudnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Plopa, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Biela, dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG

Dyplom nr 2361.


Gdańsk, 16 lutego 2003 r.