Agnieszka Pietrzyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Pietrzyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2003 roku

Agnieszka Pietrzyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Morza Juliusza Słowackiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Bachórz

Recenzenci: prof. dr hab. Alina Kowalczykowa, dr hab. Ewa Nawrocka

Dyplom nr 2321.


Gdańsk, 05 grudnia 2003 r.