Joanna Redzimska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Redzimska

Uchwałą Rady Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 listopada 2003 roku

Joanna Redzimska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Blends and Metaphors in English and Polish: Data and Theories”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Post, dr hab. Piotr Stalmaszczyk, prof. UŁ

Dyplom nr 2320.


Gdańsk, 06 listopada 2003 r.