Jan Schmid | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jan Schmid

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 stycznia 2003 roku

Jan Schmid

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka odgórnego sterowania przepływem informacji (na przykładzie społeczności wewnątrzzakładowych)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Gwiazda, prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński

Dyplom nr 2211.


Gdańsk, 11 lutego 2003 r.