Żanna Sładkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Żanna Sładkiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2003 roku

Żanna Sładkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Niewerbalne środki komunikacji w rosyjskich i polskich frazeologizmach: studium porównawcze”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marcelina Grabska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Janina Bartoszewska, prof. UG, dr hab. Danuta Budniak, prof. AŚ w Kielcach

Dyplom nr 2289.


Gdańsk, 15 października 2003 r.