fbpx Alicja Szostek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Szostek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Szostek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 maja 2003 roku

magister Oceanografii

Alicja Szostek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wiązanie się do DNA pochodnych 4-metylo-1-nitroakrydyny wykazujących właściwości przeciwnowotworowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Konopa

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, dr hab. Leszek Szmigiero

Dyplom nr 2243.


Gdańsk, 02 czerwca 2003 r.